BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ VIỆCĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 47của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giaotrân trọng thông báo:

Thỏa thuận Hợp tác về giáo dục và đàotạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủÔ-xtrây-li-a, ký tại Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2013,có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửiBản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

Nơi nhận:- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
-
Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
-
Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Công báo, VPCP (để đăng Công báo);
-
Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Vụ ĐNA, BNG;
- Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a;
- Lưu: LPQT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

THỎA THUẬN HỢP TÁC

VỀ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦÔ-XTRÂY-LI-A

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a (sau đây gọi riêng là "Bên" và gọichung là "hai Bên") đã thỏa thuận như sau:

MỤCTIÊU CHUNG

1. Thỏa thuận này thay thế cho Thỏa thuậnhợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a ký tại Melbourne ngày 28 tháng 2 năm 2008.

2. Thỏa thuận này tạo khuôn khổ chocác chương trình hp tác cụ thể về giáo dục và đào tạo để haibên cùng xem xét trên cơ sở hợp tác lâu dài và bền vững, trao đổi và cùng cólợi. Thỏa thuận này không có ràng buộc pháp lý gì về quyền lợi và nghĩa vụ củahai Bên.

KHUÔN KHỔ HỢP TÁC

3. Hai Bên cố gắng khuyến khích và tạođiều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật của hai bên, cho việc tăng cườngtiếp xúc và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, các cơ sở giáo dục và đào tạo,các tổ chức, cơ quan nghiên cứu và các cơ quan khác của Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đtiến hành các hợp tác. Đặc biệt, Ô-xtrây-li-a sẽđy mạnh điều phối các hoạt động ưu tiên của các cơ sở giáodục và đào tạo của Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam.

4. Để thực hiện Thỏa thuận này, có thểbao gồm những thỏa thuận cụ thể về các lĩnh vực hợp tác, thủ tục tiến hành, xửlý vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan tới các chương trình được phát trin trong khuôn khThỏa thuận này; cũng như vấn đề tàichính và các vấn đề liên quan khác.

5. Mọi hoạt động hợp tác theo Thỏa thuậnnày sẽ được tiến hành phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành của ViệtNam và Ô-xtrây-li-a.

6. Mỗi bên cam kết tạo điều kiện thuậnlợi cho việc xuất nhập khẩu thiết bị giáo dục và xuất nhập cảnh nhân sự giáodục của bên kia và cũng tạo điều kiện cho phía bên kia tiếp xúc với các cơ sở,các số liệu và các tài liệu liên quan tới các hoạt động hợp tác trong khuôn khcủa Thỏa thuận này, theo quy định của pháp luật mỗi Bên.

CÁC HÌNH THỨC HỢPTÁC

7. Hợp tác theo Thỏa thuận này bao gồm:

a. trao đổi giữa tất cả các cơ sở giáodục trong hệ thống giáo dục quốc dân: các cơ sở giáo dục đại học, các trườngtrung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề, các trường trung học phổ thông, trunghọc cơ sở, tiểu học và mầm non;

b. trao đi chuyêngia, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và sinh viên trong những lĩnh vực HaiBên cùng ưu tiên;

c. trao đổi tài liệu giảng dạy, chươngtrình giảng dạy và thông tin; hợp tác xây dựng chương trình giảng dạy; và xuấtbản các tài liệu hoc bán bản quynxut bản;

d. trao đổi kinh nghiệm trong việc pháttriển nguồn nhân lực như hệ thống thông tin thị trường lao động, dự báo nhu cầuphát triển nguồn nhân lực;

e. trao đổi thông tin về hệ thống và chuẩngiáo dục đào tạo, bao gồm các thông tin liên quan tới việc hiểu và đánh giá cácloại bằng cấp cho cả mục đích giáo dục và mục đích sử dụng lao động ở mỗi nước;

f. trao đổi thông tin về cơ hội học tậpnghiên cứu tại mỗi nước cho công dân của nước kia;

g. phát triển hợp tác đào tạo, nghiêncứu phát triển, chuyển giao công nghệ và hợp tác liên kết giữa các trường, và cáccấp phù hợp;

h. xây dựng các khóa học mang tính chấtbắc cầu tạo điều kiện cho công dân của mỗi nước có thđượccác cơ sở giáo dục của nước bên kia nhận vào học ở cấp học phù hợp;

i. cùng nhau lập kế hoạch và thực hiệnchương trình và các dự án; cùng điều phối các hoạt động ưu tiên trong nhữnglĩnh vực do hai bên đồng ý;

j. tương tác thông qua các cuộc gặp gỡ,hội nghị, hội thảo; và

k. các hình thứchợp tác khác về giáo dục và đào tạo mà hai bên cùng đồng ý.

CÁCLĨNH VỰC HỢP TÁC

8. Đđạt được cácmục tiêu trên và các hình thức hợp tác, mỗi bên có thể đề nghị các lĩnh vực hợptác hai bên cùng có lợi để bên kia xem xét.

9. Các lĩnh vực hợp tác được xác địnhlà các lĩnh vực ưu tiên bao gồm:

a. khuyến khích phát triển chương trìnhhợp tác để cung cấp đào tạo sau đại học cho giảng viên đại học và cao đng Việt Nam trong dài hạn;

b. hợp tác và chia sẻ thông tin về đàotạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ hành chính;

c. khuyến khích hợp tác đào tạo giáo viênbao gồm công tác chun bị, nâng cao trình độ, đào tạo lạicủa đội ngũ giáo viên hiện thời;

d. đào tạo từ xa ở tất cả các bậc học,bao gồm tài liệu các khóa học, phương pháp sư phạm và phương thức giảng dạy;

e. khuyến khích hợp tác và phát triểntrong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh;

f. trao đổi thông tin về hệ thống đảmbảo chất lượng bao gồm qui trình kiểm định, các tiêu chuẩn đánh giá, đào tạo kim định viên

g. khuyến khích hợp tác giữa ngành vàcác trường đào tạo nghề nhằm đào tạo công nhân kỹ thuật chất lượng cao;

h. hợp tác nghiên cứu và phát trin;

i. trao đổi sinh viên, nghiên cứu viênvà các chuyên gia học thuật giữa hai nước;

j. giáo dục dành cho các dân tộc thiểusố;

k. đảm bảo chất lượng bao gồm việc đánhgiá tiến bộ của sinh viên, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, việc kiểmđịnh chất lượng các cơ sở giáo dục và hệ thống báo cáo thực hiện;và

l. các lĩnh vực hợp tác về giáo dục vàđào tạo khác do hai bên cùng đồng ý.

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA

10. Hợp tác về giáo dục và đào tạo theoThỏa thuận này bao gồm hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và phi chính phủ đượchai bên cùng đồng ý, và có sự điều phi và trao đổi thôngtin giữa hai Bên.

TÀI TRỢ

11. Chi phí cho các hoạt động hợp tácsẽ được tài trợ trên cơ sở hai bên cùng quyết định. Tất cả các hoạt động hợp táctrong khuôn khổ Thỏa thuận này đều phụ thuộc vào khả năng cung cấp kinh phí.

TRIN KHAI

12. Hai Bên chuẩn bị các thỏa thuận chitiết về thực hiện và phát triển các chương trình cụ thể thông qua con đường ngoạigiao, gặp gỡ, trao đổi công văn hoặc các hình thức khác. Mỗi bên sẽ chịu tráchnhiệm điều phối việc triển khai các kế hoạch và chươngtrình của phía mình.

13. Cơ quan chịu trách nhiệm thay mặtcho Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịutrách nhiệm điều phối việc trin khai các chương trình vềphía Việt Nam.

14. Cơ quan chịu trách nhiệm chính thaymặt cho Chính phủ Ô-xtrây-li-a là Bộ Giáo dục Ô-xtrây-li-a, chịu trách nhiệmđiều phối việc triển khai các chương trình về phía Ô-xtrây-li-a.

15. Hai Bên sẽ hợp tác đtriển khai Thỏa thuận này thông qua sự đại diện trong nước, tại nơi có thể,bao gồm cơ quan giáo dục quốc tế Ô-xtrây-li-a tại Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam, và những trao đổi và các đoàn làm việc đến mỗinước.

TƯ VẤNÝ KIẾN

16. Hai Bên sẽ cùng tư vấn ý kiến theođề nghị của mỗi Bên về bất kỳ vấn đề gì có liên quan đếncác điều khoản của Thỏa thuận này. Mọi bất đồng nảy sinh trong quá trìnhgiải thích hoặc thực hiện Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thôngqua thương lượng trên tinh thần hợp tác và tin tưởng lẫn nhau.

17. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ktừ ngày ký và có giá trị trong vòng năm (05) năm kể từ ngày ký.

18. Thỏa thuận này có thể được sửa đổihoặc gia hạn khi hai Bên cùng nhất trí hoặc có thchấm dứthiệu lực sau sáu tháng ktừ ngày mà một trong Hai bên thôngbáo cho phía Bên kia bằng văn bản quyết định chấm dứt hiệu lực.

Với sự chứng kiến ở đây, những người kýtên dưới đây, được sự ủy quyền đầy đủ của chính phủ của mình, đã ký Thỏa Thuậnnày.

Thỏa thuận hợp tác này được ký tại HàNội vào ngày 24 tháng 10 năm 2013, được làm thành hai bản gốc, bằng tiếng Anh vàtiếng Việt, có giá trị ngang nhau.

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phạm Vũ Luận

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ Ô-XTRÂY-LI-A
ĐẠI SỨ Ô-XTRÂY-LI-A
TẠI VIỆT NAM
Hugh Borrowman

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ON COOPERATION IN EDUCATIONAND TRAINING BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF THESOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Government of Australia and the Government ofthe Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as "theParticipants") have reached the following understandings:

GENERALOBJECTIVES

1. This Memorandum of Understanding replaces theMemorandum of Understanding on Cooperation in Education and Training betweenthe Government of Australia and the Government of the Socialist Republic ofViet Nam signed in Melbourne on 28 February 2008.

2. This Memorandum of Understanding provides theframework within which detailed proposals for programs of cooperation ineducation and training are to be jointly considered between the Participants onthe basis of long and sustainable cooperation, reciprocity and mutual benefit.This Memorandum of Understanding does not create legally binding rights orobligations.

FRAMEWORK

3. The Participants will endeavour to encourage andfacilitate, as appropriate, the development of contacts and cooperation betweengovernment agencies, education and training institutions, organisations,research bodies and other entities within Australia and Viet Nam, and theconclusion of arrangements between such bodies for the conduct of cooperativeactivities. In particular, Australia will facilitate the coordination oftargeted activities of Australian education and training institutions in VietNam.

4. Specific arrangements implementing thisMemorandum may cover the subjects of cooperation, procedures, treatment ofintellectual property relating to programs developed under this Memorandum,funding and other appropriate matters.

5. Cooperative activities under this Memorandumwill be subject to the respective laws and regulations of Australia and VietNam.

6. In order to promote cooperation under thisMemorandum, each Participant will endeavour to facilitate the prompt entry intoand exit of the other Participant's personnel and education equipment from itsterritory. This includes providing the other Participant with access torelevant institutions, data and materials, where appropriate.

FORMS OFCOOPERATION

7. Cooperation under this Memorandum may include:

a) exchanges between education institutions innational education systems: higher education, research bodies, teacher traininginstitutions, technical and vocational training institutions, early childhoodschools, primary and secondary schools;

b) exchanges between experts, educational managersand administrators, researchers, teaching staff and students in areas of mutualpriority;

c) exchange of teaching and curriculum materialsand information; collaboration on curriculum development; and joint publicationof materials or sale of rights;

d) exchanging experience in human resourcedevelopment including information on labor market, information systems andlabour demand forecasting;

e) exchange of information on education andtraining systems and standards in each country, including information relevantto interpretation and evaluation of qualifications for educational andemployment purposes;

f) exchange of information on study opportunitiesin each country for nationals of the other;

g) development of collaborative training, jointresearch and development, technology transfer and joint ventures betweenappropriate authorities and institutions;

h) development of appropriate bridging courses tofacilitate entry by nationals of one country to institutions of the other atappropriate levels;

i) joint planning and implementation of programsand projects and joint coordination of targeted activities in mutuallydetermined fields;

j) interaction through meetings, conferences andsymposia; and

k) other forms of education and trainingcooperation as may be mutually determined.

FIELDS OF COOPERATION

8. In order to pursue the above objectives andforms of cooperation, either Participant may propose fields of cooperation ofmutual benefit for consideration by the other Participant.

9. Fields of cooperation identified as priorityareas include the following:

a) encouraging the development of a programme ofcooperation to provide postgraduate training to Vietnamese university andcollege lecturers over the longer term;

b) cooperating and sharing best practice instrengthening training and improving capacity for educational management staffand administrators;

c) encouraging cooperation on teacher educationincluding initial preparation and upgrading and retraining of existingteachers;

d) distance education at all levels, includingcourse materials, pedagogy and modes of delivery;

e) encouraging collaboration in English languagetraining development and delivery;

f) exchange of information on quality assurancesystems including accreditation procedures, assessment standards and accreditortraining;

g) encouraging collaboration between industry andvocational institutions for training skilled technical workers;

h) cooperative research and development;

i) mobility of students, researchers, and academicsbetween the two countries;

j) education for minority population groups;

k) quality control, including assessment of studentprogress, course standards, accreditation of providers and performancereporting; and

l) other fields of education and trainingcooperation as may be mutually determined.

PARTICIPATINGINSTITUTIONS

10. Education and training cooperation under thisMemorandum includes cooperation between government and non-governmentinstitutions. Arrangements can be developed by individual institutions with themutual consent of the Participants involved: these arrangements may determinethe coordination and exchange of information amongst the Participants.

FUNDING

11. The costs of cooperative activities will befunded as mutually determined. All cooperative activities under this Memorandumwill be subject to the availability of funds.

IMPLEMENTATION

12. The Participants will make detailedarrangements for the implementation and development of specific programsthrough diplomatic channels, meetings, exchanges of letters or otherinstruments. Each Participant will be responsible for coordinating theimplementation of plans and programs.

13. The principal responsible government ministryon behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam is theMinistry of Education and Training, which will be responsible for coordinatingthe implementation of programs for Viet Nam.

14. The principal responsible government ministryon behalf of the Government of Australia is the Department of Education, whichwill be responsible for coordinating the implementation of programs forAustralia.

15. The Participants will work together toimplement this Memorandum through in country representation where possibleincluding Australian Education International Vietnam at the Australian Embassyin Vietnam; and exchanges and delegation visits to each country.

CONSULTATIONS

16. The Participants will consult together uponrequest of either Participant regarding any matter relating to the terms of theMemorandum and any difficulties or misunderstandings which may arise will beresolved through diplomatic channels in a spirit of cooperation and mutualtrust.

17. This Memorandum will come into effect uponsignature and will remain in effect for five years from the date of signature.

18. This Memorandum may be modified or extended bymutual determination of the Participants and may be terminated by eitherParticipant by giving six months' written notice to the other Participant.

In witness thereof, the undersigned, being dulyauthorised by their respective Governments, have signed this Memorandum ofUnderstanding.

Signed in Hanoi on 24th October 2013 intwo originals, each in the English and Vietnamese languages, all texts areequally valid.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE SOCIALIST REPUBLIC
OF VIET NAM
MINISTER FOR EDUCATION AND TRAINING
Pham Vu Luan

FOR THE GOVERNMENT OF
AUSTRALIA
AUSTRALIAN AMBASSADOR
TO VIETNAM
Hugh Borrowman