BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 74/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

VỀVIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, BộNgoại giao trân trọng thông báo:

Văn bản bổ sung số 1 cho Nghịđịnh thư hợp tác tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en, ký tại Hà Nội ngày 07 tháng 11 năm 2011, cóhiệu lực kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2011.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bảnsao Văn bản bổ sung Nghị định thư theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

AMENDMENT NO. 1 TO THE PROTOCOL FOR FINANCIAL

COOPERATIONBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THESOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Whereas the Government of theState of Israel (hereinafter: "the Israeli Party") and the Governmentof the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter: "the VietnameseParty") acknowledge the importance of developing the economic relationsbetween the two countries; and

Whereas the Israeli Party andthe Vietnamese Party signed a Protocol for Financial Cooperation on October 25,2007, establishing a special credit facility of US $150,000,000 (one hundredand fifty million US dollars) (hereinafter: "the Financial Protocol");and

Whereas the parties have agreedto increase the capacity of the Financial Protocol by an additional amount ofUS 5100,000,000 (one hundred million US dollars), to an aggregate capacity ofUS $250,000,000 (two hundred and fifty million US dollars);

Therefore, the parties haveagreed, in order to enhance economic, commercial and financial cooperationbetween the two countries, to amend the Financial Protocol as follows:

The parties hereby agree toincrease the capacity of the Financial Protocol by an additional amount of US$100,000,000 (one hundred million US dollars), so that the aggregate capacityof the Financial Protocol (including this Amendment No. 1) shall be in theamount of US 5250,000,000 (two hundred and fifty million US dollars).

Save as expressly amendedherein, the Financial Protocol shall continue to be, and shall remain, in fullforce and effect in accordance with its terms.

Signed on November 07, 2011

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, ACTING THROUGH ITS MINISTRY OF FINANCE

THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, ACTING THROUGH ITS MINISTRY OF FINANCE
VICE. MINISTER OF FINANCE
Tran Xuan Ha