BỘ NGOẠI GIAO
--------

Số: 03/2011/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

THÔNG BÁO HIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚCQUỐC TẾ

Thực hiện quyđịnh tại khoản 3 Điều 47 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tếnăm 2005, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) trân trọng thông báo:

Hiệp địnhviện trợ cho Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâmnghiệp tỉnh Bắc Kạn” giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và QuỹPhát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD),

ký kết tại HàNội ngày 19 tháng 7 năm 2010 đã có hiệu lực và gửi kèm Bản sao lục Hiệp địnhtheo quy định của Điều 68 Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Nguyệt