BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

VỀVIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quyđịnh tại khoản 3 Ðiều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốctế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuậnghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủnước Cộng hòa Phi-líp-pin về việc cung cấp gạo Việt Nam cho Phi- líp-pin, kýtại Manila ngày 30 tháng 12 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2010.

Bộ Ngoại giaotrân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Ðiều 68 của Luật nêutrên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

THỎA THUẬN GHI NHỚ

GIỮA
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒAPHI-LÍP-PIN
VỀ VIỆC CUNG CẤP GẠO VIỆT NAM CHO PHI-LÍP-PIN

Nhằm đảm bảoan ninh lương thực và đảm bảo thị trường gạo được ổn định ở cả hai quốc gia vàgiảm những tác động bất lợi của việc thay đổi khí hậu, dịch côn trùng, hạn hán,lũ lụt và các loại hình thiên tai khác đang diễn ra hoặc có thể xảy ra trênphạm vi toàn cầu; và:

Nhằm nâng caovà tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa hai quốc gia; Chính phủ Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Phi-líp-pin (sau đây đượcgọi là “Bên” hoặc “Các Bên”), ĐÃ ĐỒNG Ý GIA HẠN BẢN THỎA THUẬN GHI NHỚ ĐÃ KÝVÀO NĂM 2008, VÀ NHẤT TRÍ NHƯ SAU:

Điều 1.Chính phủ Việt Nam đồng ý bán trừ trường hợp thiên tai mất mùa, và Chính phủPhi-líp-pin đồng ý mua, phụ thuộc vào nhu cầu của Phi-líp-pin, số lượng gạo lêntới 1,5 triệu tấn gạo trắng hàng năm từ 2011 đến 2013, giá được áp dụng là giátrên thị trường thế giới tại thời điểm giao dịch diễn ra.

Điều 2. Chínhphủ Việt Nam sẽ chỉ định Tổng công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) là Doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam thực thi Thỏa thuận Ghi nhớ này. Chính phủPhi-líp-pin sẽ chỉ định Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) là Doanh nghiệp Nhànước Phi-líp-pin thực thi Thỏa thuận Ghi nhớ này.

Điều 3.Việc thực thi các giao dịch theo các điều khoản trong bản Thỏa thuận Ghi nhớ sẽđược thực hiện thông qua các văn bản được thỏa thuận và ký giữa NFA và VINAFOODII. Bất kỳ thỏa thuận nào không bằng văn bản sẽ không có hiệu lực.

Điều 4.NFA sẽ quyết định khối lượng gạo được mua, và, phù hợp với thông lệ thương mại,quy tắc, quy định quốc tế, NFA sẽ yêu cầu VINAFOOD II đưa ra một bản chào, bảnchào này sẽ được NFA đánh giá và sau đó sẽ chấp nhận ngay lập tức hoặc sau khiđàm phán.

Điều 5.Các Bên sẽ hợp tác để tiến hành các biện pháp chặt chẽ với các cơ quan Chínhphủ để ngăn chặn thương mại gạo bất hợp pháp giữa hai nước do những hoạt độngnày ảnh hưởng bất lợi tới thị trường gạo hai nước.

Điều 6.Trong thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận ghi nhớ này, mỗi Bên có thể đề nghị mộthoặc nhiều sửa đổi bằng văn bản cho Bên kia, phía Bên kia trả lời bằng văn bảntrong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo liên quan tới việc sửa đổinhư vậy.

Bất kỳ sự bấtđồng hoặc tranh chấp nào nảy sinh giữa Các Bên liên quan tới bất kỳ vấn đề nàothuộc phạm vi của Thỏa thuận Ghi nhớ này sẽ được giải quyết một cách thân thiệnvà thông qua tham vấn và đàm phán giữa các Bên.

Điều 7.Thỏa thuận Ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hạn vào ngày 31tháng 12 năm 2013. Bất kỳ Bên nào có thể thông báo ý định chấm dứt Thỏa thuận 6tháng trước thời điểm dự định chấm dứt Thỏa thuận.

Việc chấm dứtThỏa thuận sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực hoặc các điều khoản của bất kỳ hợpđồng nào đã được ký kết theo Thỏa thuận Ghi nhớ này.

Được ký thành2 bản tại Manila vào ngày 30 tháng 12 năm 2010 bằng tiếng Anh, cả hai bản cógiá trị pháp lý như nhau./..

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Vũ Huy Hoàng
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHI-LÍP-PIN
Proceso J.Alcala
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP