ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 06/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 1982

THÔNG BÁO

VỀVIỆC HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐIỆN TỪ 17 GIỜ ĐẾN 21 GIỜ VÀ KHUYẾN KHÍCH DÙNG ĐIỆN TỪ 21ĐẾN 05 GIỜ SÁNG HÔM SAU

Theo báo cáo của sở Điện lực Thành phố và của BanKiểm tra điện Thành phố, gần đây, các hộ tiêu thụ điện trong khu vực sản xuấtgồm các Xí nghiệp Quốc doanh Trung ương, địa phương, các cơ sở tiểu thủ côngnghiệp thường vi phạm các quy định về sử dụng điện trong những giờ cao điểm tối(17 giờ đến 21 giờ). Trong khu vực dịch vụ và dùng điện ánh sáng, sinh hoạt cònnhiều lãng phí, các quy tắc sử dụng điện cũng bị vi phạm nặng nề, do đó côngsuất sử dụng điện trong những giờ cao điểm tăng rất lớn, phải bố trí nhiều máyphát điện chạy bằng dầu FO và DO với giá rất cao để bù vào những giờ cao điểmnày. Ngược lại, trong các giờ khác (nhất là từ 21 giờ đến 05 giờ sáng hôn sau)mức sử dụng điện giảm xuống quá thấp.

Để góp phần bảo đảm cung cấp điện liên tục, antoàn vì lợi ích kinh tế chung. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Các ngành, các cấp, các đơn vị quân đội, Công an, trường học, xí nghiệp,công nghiệp, công trường, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và toàn thể cán bộcông nhân viên và nhân dân trong thành phố nhận rõ ý nghĩa to lớn và yêu cầubức thiết trong việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện, đặc biệt là hạn chế sửdụng điện trong các giờ cao điểm. Tìm mọi biện pháp chuyển các hoạt động sảnxuất xây dựng trong giờ cao điểm sang ca 3 (ca đêm).

2. Đối với khu vực sản xuất và xây dựng:

a. Tất cả các cơ sở sản xuất, xây dựng (Trungương, địa phương) đều phải ký hợp đồng cung cấp điện với Sở Điện lực Thành phố.

Đối với các hộ dùng điện do yêu cầu kỹ thuật, doquy trình công nghệ, để lãng phí lớn hoặc cần tham gia quản lý thị trường, cầnthiết duy trì 01 lượng điện năng nhất định để sản xuất trong giờ cao điểm, phảicó hợp đồng cụ thể với Sở Điện lực thành phố và phải thực hiện nghiêm túc các hợpđồng đã ký.

Các cơ sở sản xuất Tiểu công nghiệp, Thủ côngnghiệp không được sử dụng điện trong những giờ cao điểm (trừ các cơ sở làm hàngxuất khẩu hoạt động 24/24 giờ).

Các cơ sở quốc doanh (Trung ương, địa phương) cóbố trí làm việc choàng qua giờ cao điểm, thì trong những giờ này cần phải sắpxếp làm việc khác, không được sử dụng điện ; nếu có, không được quá 25% côngsuất được phép sử dụng và đã được ký kế trong hợp đồng với ngành điện lực.

b/ Riêng các đèn bảo vệ phải được bảo đảm đầy đủvà cần phải phân công người quản lý chu đáo.

3. Đối với khu vực dùng điện cho dịch vụ, ánh sángvà sinh hoạt:

a/ Mọi thiết bị sản xuất phục vụ trong phạm vidịch vụ hết sức tránh sử dụng điện trong những giờ cao điểm tối ; trường hợpthật sự cần thiết sử dụng điện trong những giờ này phải được quận, huyện hoặccác Sở chủ quản thông qua và có hợp đồng cụ thể với Sở Điện lực ;

b/ Những dụng cụ dùng điện ở những nơi công cộng(phòng họp nhà tập thể, đèn quảng cáo...) phải được bố trí hợp lý và triệt đểtiết kiệm. Phải có nội quy sử dụng điện và hết sức hạn chế, mỗi đơn vị cần tiếtkiệm từ 20 đến 50% trong những giờ cao điểm tối.

c/ Trước mắt hạn chế và cần được cân nhắc kỹ việctổ chức đá bóng ban đêm và truyền hình tại chỗ các trận đấu bóng đá.

4. Sở Điện lực thành phố cần khẩn trương, chủ động phối hợp với các ngành cóliên quan, với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã.. hướng dẫn ký hợpđồng, cung cấp và sử dụng điện, tập trung vào các hộ dùng điện lớn tiến hànhtrước. Cần có biện pháp thiết thực đem lại hiệu quả rõ ràng trong việc quản lýnguồn điện đặc biệt quản lý công suất trong những giờ cao điểm. Cần có chánhsách thích hợp khuyến khích những hộ dùng điện trong những giờ thấp điểm. Ủyban nhân dân Thành phố giao cho Sở Điện lực phối hợp với Sở Lao động và các SởTài chánh, Thương nghiệp.. nghiên cứu chánh sách khuyến khích tối ưu. Nhất làchính sách hiện có đối với công nhân viên chức sản xuất và làm việc ca 3 (giờthấp điểm).

Những hộ vi phạm hợp dồng đã ký kết và sử dụngđiện trong giờ cao điểm phải chịu hình thức phạt nặng nhẹ cũng cần được cam kếtrõ trong bản hợp đồng và hai bên đều có trách nhiệm thi hành.

Việc hạn chế sử dụng điện vào những giờ cao điểm,và khuyến khích sử dụng điện vào những giờ thấp điểm là một biện pháp sử dụngđiện hợp lý, tiết kiệm tích cực, là vấn đề thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩachiến lược lớn ; đặc biệt đối với đất nước ta trong lúc nguồn điện còn có hạn,do đó yêu cầu tiết kiệm được đặt ra bức thiết hơn.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan,đoàn thể, các ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, Giám đốc các xí nghiệp, Chủnhiệm các Hợp tác xã Tiểu công nghiệp - Thủ công nghiệp.. quán triệt sâu sắc ýnghĩa này, để động viên mọi người thực hiện một cách sáng tạo và tích cực cácquy định sử dụng và bảo vệ nguồn điện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công