VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 101/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO

Ngày 11 tháng 4 năm 2007, tại BộGiáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với tậpthể lãnh đạo Bộ và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đàotạo. Cùng dự buổi làm việc với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan:Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Côngnghệ, Công nghiệp, Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục,Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội,Văn phòng Chính phủ, Hội khuyếnhọc Việt Nam và Hội Cựu Giáo chức Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo báo cáo đánh giá công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn2001-2006, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2006-2010 và ýkiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luậnnhư sau:

1. Những kết quả chủ yếu:

Những năm qua, trong điều kiệnđất nước còn nhiều khó khăn, kinh tế còn kém phát triển, song với sự quan tâmcủa Đảng, Nhà nước, của toàn dân, sự cố gắng, nỗ lực của ngành giáo dục-đàotạo, sự nghiệp giáo dục nước ta tuy còn nhiều yếu kém, bất cập, nhưng đã cóbước phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng trong việc nâng cao dântrí, đào tạo nguồn nhân lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu pháttriển kinh tế-xã hội của đất nước.

Hệ thống giáo dục quốc dân đãđược xây dựng thống nhất, tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các cấp học, bậc học,loại hình nhà trường. Quy mô giáo dục và đào tạo tăng, có sự điều chỉnh về cơcấu, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu họctập của nhân dân; giáo dục cho đồng bào dân tộc, cho vùng sâu, vùng xa đượcquan tâm tốt hơn; hoàn thành việc xoá nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học,tiến tới phổ cập trung học cơ sở. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ngày càng tăng.Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục; triển khai có kết quả Chương trìnhkiên cố hoá trường, lớp học. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập đượccải thiện. Ngành giáo dục đã triển khai một số giải pháp từng bước nâng caochất lượng và hiệu quả giáo dục. Tuyệt đại đa số đội ngũ nhà giáo, cán bộ quảnlý giáo dục nêu cao đạo đức người thầy, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; phongtrào xây dựng một xã hội học tập được đẩy mạnh.

Công tác xã hội hoá giáo dục đãthu được nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục đã có những bước đổimới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai các nghịquyết, quyết định, cơ chế, chính sách lớn Chính phủ đã ban hành để phát triển giáodục, như: Chiến lược phát triển giáo dục đến 2010; Quyết định về chính sáchphát triển giáo dục mầm non; Nghị quyết về đổi mới nội dung, chương trình, sáchgiáo khoa phổ thông; Đề án về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáovà cán bộ quản lý giáo dục; Nghị quyết về đổi mới giáo dục đại học; các chínhsách ưu tiên, phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa chocác đối tượng chính sách và người nghèo... Ngành giáo dục cũng đã có nhiều cốgắng đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, cải tiến công tác thi cử, công tác thiđua, đổi mới phương pháp dạy và học. Cuộc vận động "Nói không với tiêu cựcvà bệnh thành tích trong giáo dục" đã nhận được sự ủng hộ của toàn xã hộivà bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực.

2. Những yếu kém, bất cập:

Bên cạnh những kết quả đã đạtđược, nền giáo dục nước ta vẫn còn những mặt bất cập, yếu kém cần khắc phục: cơcấu hệ thống giáo dục quốc dân chưa đồng bộ, trong giáo dục đại học định hướngnghề nghiệp ứng dụng chưa được xác định thật rõ, còn mang nặng tính hànlâm;chất lượng giáo dục chưa cao, nhất là giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đạihọc, sau đại học. Nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục chậm được đổimới.Hiệu quả giáo dục còn hạn chế; chưa chú trọng đúng mức gắn đào tạo với việcđáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tỷ lệ thu húthọc sinh vào học nghề còn thấp, cơ cấu đào tạo mất cân đối. Chưa xây dựng đượcchiến lược bồi dưỡng và phát triển nhân tài; giáo dục ở các cùng đồng bào dântộc, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn nhiều bất cập.

Công tác quản lý giáo dục đổimới chậm, chưa bắt kịp với sự phát triển kinh tế-xã hội, chậm thích ứng với cơchế thị trường và hội nhập quốc tế; việc phân cấp quản lý giáo dục còn nhiềubất cập; việc chỉ đạo thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách đã ban hànhcòn chậm và chưa quyết liệt, chưa kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm. Công tácthanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng còn yếu, những tiêu cực trong giáodục chậm được khắc phục.

3. Những nhiệm vụ cần tập trungchỉ đạo:

Trong năm 2007 và giai đoạn đếnnăm 2010, để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báocáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu nhưsau:

a) Quán triệt sâu sắc quan điểm,đường lối của Đảng về giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục đóng vai tròquyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhântài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế-xã hội vàhội nhập quốc tế thành công của đất nước ta. Bộ và ngành giáo dục-đào tạo cầntiếp tục nghiên cứu, đề xuất để bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế,chính sách và các giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả hơnnữa sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới.

b) Chính phủ đã ban hành các Nghịquyết, Quyết định quan trọng về phát triển giáo dục đến năm 2010, định hướngđến 2015, 2020 (như trên đã nêu về phát triển giáo dục mần non, giáo dục phổthông, giáo dục đại học; về giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, quy hoạchmạng lưới...), Bộ và ngành giáo dục-đào tạo cần bám sát nội dung, yêu cầu, tậptrung cụ thể hoá, lựa chọn các khâu then chốt, có bước đi thích hợp, chỉ đạo,tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt, chặt chẽ và có hệ thống, định kỳ đánhgiá, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

c) Tập trung chỉ đạo thực hiệncác giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, thực hiện đồng bộ đổimới nội dung, chương trình đào tạo với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũgiáo viên và đổi mới phương pháp dạy và học.

Tập trung chỉ đạo đổi mới nộidung, chương trình giảng dạy: tổ chức rà soát kỹ nội dung chương trình giáodục, đào tạo đang thực hiện, nhất là các chương trình, sách giáo khoa phổ thôngmới; nghiên cứu, tiếp thu các chương trình giảng dạy tiên tiến của các nước,đặc biệt là các chương trình đào tạo về khoa học công nghệ thích hợp trong từnglĩnh vực.

Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Nghịquyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục đại học, trong đó tập trung đầu tư, xâydựng cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng đào tạo của hai Đại học quốc gia,của một số trường, khoa, ngành trọng điểm sớm tiếp cận trình độ quốc tế; đẩymạnh công tác nghiên cứu khoa học trong các trường đại học; tăng cường công táckiểm định, đánh giá khách quan chất lượng giáo dục; khẩn trương rà soát, chấnchỉnh các chương trình, hình thức đào tạo trái quy định, không bảo đảm chấtlượng; xử lý nghiêm các vi phạm.

Chăm lo thích đáng đến pháttriển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ đạo triển khai nghiêmtúc, có hiệu quả đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cánbộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Xây dựng chuẩn giáo viên và thực hiện chuẩn hoá giáo viên từ bậc mầm non tớiđại học, bồi dưỡng năng lực quản lý cho tất cả các Hiệu trưởng các trường trongcả nước, đáp ứng nhu cầu phát triển sau 2010.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớmtrình đề án nâng lương cho giáo viên, đảm bảo cuộc sống cho các thầy cô giáo vàphù hợp với đề án cải cách tiền lương của Chính phủ.

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạyvà học một cách khoa học, hệ thống và phù hợp với điều kiện Việt Nam, chú ý sửdụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin trong dạyhọc.Việc đổi mới phương pháp dạy và học cần phải được chú trọng thực hiện ngaytừ bậc tiểu học; phải coi trọng phát huy năng lực sáng tạo của người học, đồngthời với việc đề cao tính cộng đồng, tập thể và sự hợp tác trong học tập; thựchiện hiệu quả hơn phương châm "học đi đôi với hành", "học tập kếthợp với lao động sản xuất".

Cần đẩy mạnh đào tạo theo nhucầu xã hội. Ngành giáo dục cần nghiên cứu kỹ nhu cầu nhân lực của đất nướctrong quá trình phát triển, với sự phân tầng về trình độ, sự đa dạng về ngànhnghề và nội dung giáo dục-đào tạo, để định hướng cơ cấu đào tạo cho các trường,các cơ sở đào tạo và các cơ chế phù hợp để mở rộng quy mô đào tạo theo nhu cầuxã hội và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Phấn đấu đến năm 2010 nângtỷ lệ lao động qua đào tạo lên 50%. Đây chính là một yêu cầu quan trọng để nângcao chất lượng, hiệu quả đào tạo và nâng dần sức cạnh tranh của kinh tế Việt Nam thông qua lợi thế về nhân lực Việt Nam.

Việc xây dựng và triển khaichương trình, kế hoạch đào tạo cần phải có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ vớicác Bộ, ngành liên quan, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các địa phương.

d) Tiếp tục đổi mới cơ chế tàichính và tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục. Nhà nước sẽ tiếp tụctăng đầu tư cho giáo dục-đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống trườnglớp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế đầu tư, sử dụng hợplý để nâng cao hiệu quả; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chính sách ưu đãi,hỗ trợ, miễn, giảm học phí đối với các đối tượng chính sách, dân tộc, học sinh,sinh viên nghèo, các vùng khó khăn, nông thôn... và chính sách khuyến khích đốivới các học sinh giỏi.

Nghiên cứu xây dựng, điều chỉnhchính sách học phí trên cơ sở xác định rõ chi phí đào tạo, quy định rõ cơ chếchia sẻ chi phí giữa nhà nước, nhà trường và người học, gắn với thực hiện tốtcác chính sách xã hội, chế độ ưu đãi, khuyến khích học tập, hỗ trợ người nghèo,vùng khó khăn, trình Chính phủ trong thời gian tới.

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoátrong giáo dục, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư pháttriển giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phát triển các loại hình cơ sở giáo dụcngoài công lập; xây dựng các cơ chế, chính sách để huy động các thành phần thamgia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường, lớp học, ký túc xá cho học sinh,sinh viên...

đ) Rà soát, đánh giá việc thựchiện giai đoạn I Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010. Trên cơ sởtổng kết, phân tích đánh giá khách quan, nghiêm túc những việc đã làm được,chưa được, những bài học cần thiết của giai đoạn I để đề xuất bổ sung, điều chỉnhChiến lược phát triển giáo dục cho giai đoạn II và định hướng đến 2020, bảo đảmgắn kết giữa 3 mục tiêu về dân trí, nhân lực và nhân tài, đặc biệt chú trọngmục tiêu nhân lực và nhân tài.

Tiếp tục xây dựng và triển khaichiến lược hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục; cần phải xác định rõ mụctiêu, đối tượng, lĩnh vực, hình thức, quy mô, lộ trình hợp tác. Phải chủ độngvới những kế hoạch và giải pháp triển khai rất cụ thể trong từng giai đoạn đểđạt được mục tiêu chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế. Không để xảy ra tìnhtrạng hợp tác, đầu tư chỉ vì mục đích lợi nhuận, chất lượng lại thấp kém.

e) Tiếp tục đẩy mạnh đổi mớicông tác quản lý giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tậptrung nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nângcao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Bộ. Tậptrung chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản phápluật, cơ chế, chính sách phát triển, cơ chế quản lý đối với các lĩnh vực giáodục. Trong năm 2007 phải hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫnthi hành Luật Giáo dục 2005; tập trung xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triểngiáo dục; quy định rõ về các tiêu chí, tiêu chuẩn mở ngành nghề đào tạo, thànhlập trường mới, tuyển sinh, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngày càng được nângcao. Trên cơ sở đó, hướng dẫn thực hiện và tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Cần chỉ đạo đẩy mạnh công táccải cách hành chính; nghiên cứu kỹ vấn đề phân cấp quản lý giữa Bộ Giáo dục vàĐào tạo với các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ sở giáo dục-đào tạo, đề xuấtphương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, cóhiệu quả cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục-đào tạo; xây dựng đề án vàchỉ đạo triển khai chặt chẽ việc thí điểm cổ phần hóa một số trường đại học.

Chỉ đạo đổi mới thi cử, bảo đảmtính hiệu quả, khả thi, thiết thực; đẩy mạnh cuộc vận động đấu tranh khắc phụccác tiêu cực trong ngành giáo dục; xử lý nghiêm các vi phạm, lập lại kỷ cươngtrong giảng dạy và học tập, đề cao đạo đức nghề nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp cùng các Bộ liên quan xây dựng đề án quản lý học sinh, sinh viên ViệtNam đi học ở nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về các đề nghị của Bộ Giáodục và Đào tạo:

- Về việc kéo dài thời gian làmviệc đối với giảng viên có trình độ tiến sỹ, cải cách chế độ tiền lươngđối với nhà giáo, triển khai chương trình đào tạo 20.000 tiến sỹ trong giaiđoạn 2007-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liênquan xây dựng các đề án cụ thể, bảo đảm tính khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Đồng ý về nguyên tắc hỗ trợkinh phí cho một số địa phương để thực hiện công tác bồi dưỡng hè cho học sinhyếu kém năm học 2006-2007 ở các lớp cuối các cấp học, học sinh không đỗ tốtnghiệp trung học phổ thông trong kỳ thi tốt nghiệp của năm học này. Giao Bộ Tàichính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án, trình Thủ tướngChính phủ;

- Về giải pháp thi tốt nghiệptrung học phổ thông và thi đại học, Bộ cần có đề án cụ thể, phân tích kỹ cácmặt liên quan, tham khảo nhiều ý kiến, bảo đảm khoa học, thực tiễn, khả thi, cóbước đi thích hợp, được xã hội đồng tình;

- Đồng ý việc tổ chức tổng kết,đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục của các trường chuyên, trường năngkhiếu, từ đó đề xuất chương trình bồi dưỡng tài năng trẻ;

- Đồng ý việc xây dựng và triểnkhai nhanh, có hiệu quả chương trình quốc gia 10 năm nâng cao hiệu quả đào tạovà sử dụng tiếng Anh. Qua đó rút kinh nghiệm và mở rộng cho các ngoại ngữ thôngdụng khác trong các cơ sở giáo dục;

- Về xây dựng Nghị định mớihướng dẫn về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo,Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Bộ cần khẩntrương hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ; nghị định cần thể hiện rõchủ trương khuyến khích, ưu đãi, đồng thời quy định rõ các điều kiện, cơ chếquản lý để bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Đồng ý việc xây dựng nghị địnhvề cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo,Bộ cần khẩn trương triển khai xây dựng nghị định trình Chính phủ;

- Chính phủ đã có chủ trương chovay ưu đãi để xây dựng cơ sở vật chất phát triển giáo dục, Bộ Tài chính chủ trìcùng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể;

- Về chính sách xây dựng nhàcông vụ và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho giáo viên ở miền núi: Bộ Giáo dục và Đàotạo chủ trì cùng các Bộ liên quan xây dựng phương án cụ thể trình Chính phủ phêduyệt.

Đổi mới, phát triển, nâng caochất lượng giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng và rất bức thiết,phải có quyết tâm cao, chỉ đạo thật quyết liệt, nhưng cần nhận rõ giáo dục làlĩnh vực rộng lớn, phức tạp, mang tính hệ thống, tính xã hội rất cao, liên quanđến toàn xã hội, do đó các giải pháp phải được nghiên cứu thấu đáo cả cơ sởkhoa học và cơ sở thực tiễn, phù hợp với yêu cầu và điều kiện Việt Nam, đồngthời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, có bước đi thích hợp, tính tới mọi tácđộng, hệ quả trước mắt và lâu dài, tránh những giải pháp chưa được nghiên cứu kỹ,có sự thay đổi liên tục.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng , các Phó TTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội Khuyến học VN;
- Hội Cựu giáo chức VN;
- Ủy ban VH, GD, TN, TN và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KTTH, TH, VX, V.IV, ĐP, CN, TCCB, Website Chính phủ;
- Lưu VT, KG (4b) Trang

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản