BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1010/TM-DM

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005

THÔNG BÁO

VỀ CẤP VISA TỰ ĐỘNG CAT 340/640 THEO THÔNG BÁO SỐ 0999/TM-DM NGÀY 5/10/2005

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT /BTM/BCN ngày 28/7/2004 và số 07/2005/TTLT /BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ thông báo số 0977/TM-DM ngày 5/10/2005 về việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Cat. 340/640 trong 3 tháng cuối năm 2005;
Căn cứ số liệu tổng hợp tình hình thực hiện hạn ngạch và kế hoạch giao hàng của thương nhân theo đăng ký tại thông báo số 0977/TM-DM ngày 5/10/2005;
Căn cứ thông báo số 0999/TM-DM ngày 17/10/2005 và tình hình thực hiện hạn ngạch trong tháng 10/2005;
Bộ Thương mại thông báo chỉ đạo của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cat. 340/640 theo thông báo số 0977/TM-DM ngày 5/10/2005 như sau:

1

Số hạn ngạch còn lại chưa cấp visa tính đến ngày 20/10/2005

426.591

2

Dự kiến số lượng hạn ngạch ứng trước năm 2006 để cấp visa năm 2005

136.441

3

Tổng nguồn hạn ngạch có tính tới ứng trước của năm 2006 để xuất năm 2005 (3=2+1)

563.032

4

Số lượng đã xuất và đăng ký xuất tháng 10

257.011

5

Số cấp Visa trong 20 ngày đầu tháng 10

109.343

6

Dự kiến xuất khẩu trong 10 ngày cuối tháng 10

70.000

7

Dự kiến xuất khẩu tháng 10 (7=6+5)

179.343

8

Số đăng ký khống tháng 10(8=4-7)

77.668

9

Dự kiến số hạn ngạch để xuất trong hai tháng cuối năm (9=3-6)

493.032

Năm 2005, xuất khẩu bình quân tháng đạt khoảng 190.000 tá/tháng. Như vậy, nguồn hạn ngạch còn lại khá lớn để thực hiện trong hai tháng cuối năm.

Ngoài ra, sẽ có một số lô hàng giao trong tháng 12 nhưng đến cảng Hoa Kỳ sau ngày 31/12/2005 (do hàng đi trên đường biển ít nhất cũng mất 15 ngày) có thể dùng hạn ngạch của năm 2006 (trường hợp hạn ngạch năm 2005 đã hết) nên trên thực tế số lượng hạn ngạch còn lại trên sẽ dùng để giao trong vòng khoảng 45 ngày, tức là từ 1/11/2005 đến 15/12/2005.

2. Thương nhân đã đăng ký với Liên Bộ theo hướng dẫn tại thông báo số 0977/TM-DM ngày 5/10/2005 và tại các danh sách đính kèm thông báo số 0999/TM-DM ngày 17/10/2005 sẽ được Liên Bộ bảo đảm số lượng đối với phần đã đăng ký giao hàng trong tháng 11 và tháng 12/2005.

3. Thương nhân giao hàng từ ngày 17 đến 31/10/2005 nhưng không có đủ hạn ngạch báo cáo để Liên Bộ sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

4. Thương nhân chưa đăng ký/xin điều chỉnh kế hoạch giao hàng đề nghị gửi đăng ký theo hướng dẫn tại thông báo số 0999/TM-DM ngày 17/10/2005, Liên Bộ sẽ tổng hợp và căn cứ vào nguồn hạn ngạch còn lại để công bố danh sách được tiếp tục cấp visa tự động.

Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân để thực hiện.