BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1029/TM-DM

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005

THÔNG BÁO

VỀ CÔNG BỐ DANH SÁCH CẤP VISA TỰ ĐỘNG CAT 340/640

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT /BTM/BCN ngày 28/7/2004 và số 07/2005/TTLT /BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT /BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ thông báo số 0977/TM-DM ngày 5/10/2005 về việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cat. 340/640 trong 3 tháng cuối năm 2005;
Căn cứ thông báo số 0999/TM-DM ngày 17/10/2005 về việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cat. 340/640 theo thông báo số 0977/TM-DM;
Căn cứ số liệu tổng hợp tình hình thực hiện hạn ngạch trong 10 tháng đầu năm và kế hoạch giao hàng chi tiết của thương nhân theo đăng ký tại các thông báo số 0977/TM-DM; thông báo số 0999/TM-DM đã dẫn và thông báo số 1010/TM-DM ngày 25/10/2005,
Bộ Thương mại thông báo ý kiến của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cat. 340/640 như sau:

1. Các phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực cấp visa cho các thương nhân đã đăng ký số lượng hạn ngạch để xuất khẩu trong tháng 11 và tháng 12 theo hướng dẫn tại thông báo số 1010/TM-DM ngày 25/10/2005 của Bộ Thương mại (theo danh sách đính kèm). Liên Bộ sẽ có hướng dẫn cấp visa đối với các lô hàng do thương nhân tự đăng ký có ngày dự kiến đến cảng Hoa Kỳ sau 31/12/2005.

2. Thương nhân chưa đăng ký/xin điều chỉnh kế hoạch giao hàng đề nghị gửi đăng ký theo hướng dẫn tại thông báo số 0999/TM-DM ngày 17/10/2005. Sau khi Hiệp định Dệt may Việt Nam – Hoa Kỳ được gia hạn và căn cứ vào nguồn hạn ngạch còn lại, liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ xem xét đối với những trường hợp này.

3. Hàng tuần các Phòng QLXNK khu vực báo cáo tình hình thực hiện cấp visa tự động theo mẫu số 2 kèm theo thông báo 0825/TM-DM và gửi về Ban điều hành hạn ngạch dệt may - Bộ Thương mại trước 16h ngày thứ Sáu. Bộ Thương mại thông báo tình hình thực hiện cấp visa tự động đối với các chủng loại hàng này trên trang mạng www.mot.gov.vn để thương nhân chủ động kế hoạch giao hàng.

4. Các Phòng QLXNK khu vực chủ động tăng cường kiểm tra những lô hàng xuất khẩu có nghi vấn vi phạm hoặc các lô hàng xuất khẩu với khối lượng lớn đột biến so với năng lực sản xuất của thương nhân, kịp thời báo cáo để liên ngành Thương mại, Công nghiệp, Hải quan, Hiệp hội Dệt may và các Sở Thương mại tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân. Các trường hợp phát hiện chuyển tải bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân để thực hiện./.