BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1037/TM-DM

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP VISA CAT. 647/648 XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ NĂM 2005

Căn cứ các thông báo số 0825/ TM-DM ngày 28/7/2005, thông báo số 0933/TM-DM ngày 12/9/2005 và thông báo số 1018/TM-DM ngày 31/10/2005 về việc cấp Visa tự động Cat. 647/648 sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch Cat 647/648 năm 2005 đến ngày 09/11/2005;
Bộ Thương mại thông báo ý kiến chỉ đạo của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau:

1. Các phòng QLXNK cấp Visa cat 647/648 cho các thương nhân được đăng ký bổ sung theo danh sách đính kèm.

2. Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch, hiện nay liên Bộ chỉ giải quyết các trường hợp chưa được bổ sung theo thông báo 1018/TM-DM Các trường hợp xin gia hạn từ tháng 10 sang tháng 11 và tháng 12, chỉ đồng ý gia hạn với các trường hợp thương nhân chưa được bổ sung theo TB 1018/TM-DM ngày 31/10/2005 và giao hàng trước ngày 10/11/2005. Trường hợp giao hàng sau ngày 10/11/2005 chỉ gia hạn cho các trường hợp xuất hàng với số lượng nhỏ, khoảng 200 tá. Ngoài ra, thương nhân đã được cấp bổ sung theo TB 1018/TM-DM nhưng đề nghị cấp bổ sung cho lô hàng xuất trong tháng 10 được phép sử dụng số lượng hạn ngạch theo 1018/TM-DM để xin cấp Visa cho những lô hàng giao trong tháng 10.

3. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp không chịu trách nhiệm giải quyết đối với các trường hợp gửi đăng ký cấp visa tự động hoặc đăng ký ký quỹ bảo lãnh sau thời hạn quy định, hoặc tự động xuất hàng khi không có đăng ký cấp visa tự động theo quy định tại các thông báo dẫn trên.

4. Sau khi Hiệp định Dệt may Việt Nam – Hoa Kỳ được gia hạn, liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch cat.647/648 trong tháng 12 năm 2005. Bộ Thương mại khuyến nghị thương nhân chủ động thương lượng với khách hàng lùi thời gian giao hàng để hàng cập cảng Hoa Kỳ sau ngày 31/12/2005.

Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý XNK khu vực và thương nhân biết và thực hiện.