BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1048/TM-DM

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005

THÔNG BÁO

V/V HƯỚNG DẪN CẤP VISA TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI CHỦNG LOẠI HÀNG (CAT.) 341/641

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT /BTM/BCN ngày 28/07/2004 và số 07/2005/TTLT /BTM/BCN ngày 01/04/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT /BTM/BCN ngày 28/07/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

Tiếp theo Thông báo số 1032/TM-DM ngày 9/11/2005,

Căn cứ nguồn hạn ngạch mới được chuyển đổi vào cat. 341/641 ngày 10/11/2005,

Sau khi cân đối nguồn hạn ngạch, số lượng đã cấp visa và nguồn hạn ngạch còn lại như sau:

1

Số lượng nguồn theo Hiệp định

967.847 (tá)

2

Số lượng hạn ngạch swing

52.316 (tá)

3

Tổng nguồn hạn ngạch: (1)+(2)

1.020.163 (tá)

4

Số lượng cấp visa đến ngày 9/11/2005

831.434 (tá)

5

Số lượng cấp theo Thông báo 1032/TM-DM ngày 9/11/2005 và danh sách điều chỉnh bổ sung ngày 11/11/2005

139.578 (tá)

6

Số lượng hạn ngạch còn lại: (3)-(4)-(5)

49.151 (tá)

7

Số lượng hạn ngạch ứng trước năm 2006 khi Hiệp định được gia hạn

52.316 (tá)

8

Tổng nguồn hạn ngạch dự kiến có thể sử dụng (8)= (6)+(7)

101.467 (tá)

Bộ Thương mại thông báo quyết định của Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp như sau:

1. Tiếp tục cấp visa cho các thương nhân có tên trong danh sách điều chỉnh/bổ sung Phụ lục Thông báo 1032/TM-DM ngày 09/11/2005 đợt 2 đính kèm.

2.Các Phòng Quản lý XNK Khu vực cấp visa cho các Thương nhân có tên trong Phụ lục Thông báo 1032/TM-DM ngày 09/11/2005 giao hàng chậm nhất là ngày 29/11/2005.

3. Các Thương nhân có nhu cầu điều chỉnh/đăng ký mới, đề nghị gửi theo mẫu tại Thông báo 1017/TM-DM ngày 31/10/2005 gửi về Ban Dệt may - Bộ Thương mại để được xem xét giải quyết.

Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân để thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Danh Vĩnh