VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 113/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HẢIPHÒNG

Ngày 06 tháng 5 năm 2007, saukhi đi thăm sân bay Cát Bi, thăm điểm cuối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, khukinh tế Đình Vũ- Cát Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạothành phố Hải Phòng. Cùng dự buổi làm việc với Thủ tướng có đại diện lãnh đạocác Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài chính, Giao thông vận tải,Xây dựng, Thủy sản, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Sau khinghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo tình hình thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội từ Đại hội XIII Đảng bộ thành phố Hải Phòng đếnnay và kết quả thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trịvề xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước, nghe báo cáo Đề án thành lập khu kinh tế Đình Vũ-Cát HảiHải Phòng; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Thành ủy; ý kiến của các Bộ, cơquan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. VỀ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Về cơ bản đồng tình với nhữngđánh giá nêu trong báo cáo của Thành phố. Những năm qua, thành phố Hải Phòng đãnghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết32-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết XIII của Đảng bộ Thành phố có hiệu quả,đạt được những thành tựu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội;tốc độ tăng trưởng GDP khá cao (trên 11%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúnghướng, tỷ trọng dịch vụ trong GDP đạt trên 51%, tổng thu ngân sách trên địa bànvượt 10 nghìn tỷ đồng; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõrệt, đã xuất hiện những nhân tố mới, tích cực ở các ngành như công nghiệp tàuthủy, dịch vụ cảng, dịch vụ du lịch... Về cải cách hành chính, các lĩnh vực xãhội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, những kết quả đạtđược chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn tồn tại một số mặt yếu, nhưthu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thu nội địa, huy động vốn cònthấp; tỷ trọng lao động nông nghiệp còn cao; biện pháp xử lý môi trường chưatriệt để. Do vậy, Thành phố cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cốgắng phấn đấu hơn nữa để đưa Hải Phòng phát triển toàn diện, bền vững với tốcđộ cao hơn, xứng đáng là Thành phố Cảng, cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Hồng,vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI:

Thành phố cần nhận thức đầy đủvai trò, vị thế của Hải Phòng trong sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng,vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và đối với cả nước. Quán triệt sâu sắc Nghịquyết Đại hội Đảng X, Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tập trung chỉ đạo, thực hiện quyếtliệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế-xã hội, giữ vững ổn địnhchính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Cần xác định mục tiêu phấn đấu làđưa Hải Phòng trở thành Thành phố cảng cửa ngõ chủ yếu-Trung tâm của vùng đồngbằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đồng thời, là một trung tâmcông nghiệp, dịch vụ cảng, dịch vụ tài chính, ngân hàng của Vùng và cả nước. Đểthực hiện được mục tiêu trên, trong quá trình thực hiện các giải pháp Thành phốđã đề ra, Hải Phòng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Cụ thể hóa Nghị quyết số32-NQ/TW của Bộ Chính trị thành các văn bản pháp luật để vận dụng vào thực tế.Chủ động ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền; tích cực phối hợp với các Bộ,ngành liên quan xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ,ngành. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tập trung chỉ đạo.

2. Tập trung rà soát lại các chỉtiêu của năm 2007 và cả giai đoạn 2006-2010, để bổ sung nhiệm vụ đáp ứng yêucầu cao hơn, tầm nhìn dài hơn. Nghiên cứu đưa ra cơ chế, chính sách thôngthoáng, động viên mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, phấn đấu đạt tốcđộ tăng trưởng kinh tế trên 12% năm.

Tiến hành rà soát để kịp thời bổsung, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn kết với quy hoạch vùngkinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong đó, chú trọng quy hoạch hạ tầng đô thị, quyhoạch ngành và lĩnh vực, quy hoạch nhà ở... Phải làm cho quy hoạch thực sự làcông cụ hữu hiệu, quan trọng trong quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng vàphát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơchế, chính sách đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt làlĩnh vực công nghiệp có giá trị tăng cao, công nghệ cao và dịch vụ chất lượngcao như tài chính, ngân hàng, tư vấn, dịch vụ cảng - kho bãi, khoa học côngnghệ...

3. Phối hợp với các Bộ, ngành liênquan và các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân,những mặt hạn chế, có biện pháp khắc phục kịp thời, đẩy mạnh phát triển kinhtế-xã hội. Tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải thiện môi trườngđầu tư để thu hút nhanh vôn đầu tư trong và ngoài nước; tạo điều kiện để cácdoanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư làm ăn thuận lợi; tiến hành ràsoát lại các dự án đầu tư, tìm ra nguyên nhân chậm tiến độ để có biện pháp kịpthời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án,công trình trọng điểm để khai thác.

Ô nhiễm môi trường đang là vấnđề gây bức xúc, rác thải chưa được xử lý đúng quy định đã ảnh hưởng đến đờisống nhân dân. Thành phố cần tập trung giải quyết đồng bộ, đảm bảo đủ nước sạchcho sinh hoạt, sản xuất. Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nướcthải, các nhà máy để xử lý chất thải rắn, lưu ý lựa chọn thiết bị, công nghệphù hợp với yêu cầu, tránh lãng phí, thất thoát. Đồng thời, tập trung rà soátquy hoạch tổng thể cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường.

4. Hết sức chú ý đẩy mạnh cảicách hành chính; trong đó, cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm, coi đây làkhâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư, khơidậy các nguồn lực, tận dụng tối đa những cơ hội thuận lợi đang đến với HảiPhòng; đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đi liền với cải cách hành chínhphải tập trung làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí. Khẩn trương rà soát lại các vụ việc tồn đọng, tập trung xử lýdứt điểm theo đúng pháp luật, củng cố lòng tin của cán bộ, nhân dân.

5. Đẩy mạnh quá trình xã hội hóacác lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đô thị... để gópphần tạo thêm việc làm, xóa đói giảm nghèo, giải quyết tốt quyền lợi của ngườidân.

Tập trung đào tạo nguồn nhânlực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao để kịp thời đáp ứng thị trườnglao động thời gian tới.

Kiện toàn bộ máy, sắp xếp, đàotạo cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn, gắn với trách nhiệm, đạo đức củacán bộ, công chức; chấn chỉnh trật tự, kỷ cương hành chính để triển khai thựchiện nhiệm vụ một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

6. Bảo đảm giữ vững an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo củacông dân, xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để xảy ra tình huống phứctạp.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦATHÀNH PHỐ:

1. Về đề nghị Chính phủ ban hànhChương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của BộChính trị: tại văn bản số 2305/VPCP-ĐP Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan thẩm định trình Thủ tướngChính phủ quyết định ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghịquyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng. Thủ tướngChính phủ đã ban hành một số quyết định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối vớithành phố Hải Phòng, giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan rà soát lại điểm nào chưa rõ, chưa phù hợp cần kiến nghị để kịpthời sửa đổi, bổ sung.

2. Về đề nghị tổ chức, thực hiệncác dự án trọng điểm được xác định trong Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chínhtrị và Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a) Về xây dựng đường cao tốc HàNội-Hải Phòng, cầu Đình Vũ-Cát Hải, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại LạchHuyện (Cát Hải); đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội-Hải Phòng; đầu tư tuyến đườngven biển, đầu tư phát triển đảo Bạch Long Vỹ: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan xem xét,trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Về nâng cấp sân bay Cát Bithành sân bay quốc tế: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giaothông vận tải và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thẩm định và trình Thủtướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý xem xét khả năng đầu tưcủa Cụm cảng hàng không miền Bắc.

c) Về mở Hãng hàng không tưnhân: cần nghiên cứu thận trọng. Để giải quyết ách tắc, trước mắt Thành phố nênphối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng không Việt Nam bàn việc mở thêm đường bay nước ngoài trong khi Hãng hàng không Việt Nam chưa kịp mua thêm máybay. Hạ tầng đô thị Bắc sống Gấm cần tính phương án huy động vốn FDI đầu tư vàcho thuê lại.

d) Về đề nghị bố trí bổ sung vốnđầu tư cho một số dự án, công trình như: đường 353, dự án đô thị Ngã Năm-sânbay Cát Bi, dự án đường Lạch Tray-Hồ Đông, xây dựng hạ tầng quận mới Hải An, dựán xây dựng và mở rộng trường Đại học Hải Phòng; Bệnh viện Việt-Tiệp, dự án hạtầng khu đô thị mới Bắc sông Cấm; các dự án hạ tầng kinh tế-xã hội khu du lịchĐồ Sơn, Cát Hải và Bạch Long Vỹ; khu liên hợp thể thao, các công trình văn hóa(quần thể Dương kinh nhà Mạc, tháp Tường Long, khu Quảng Trường và tượng đài HồChí Minh, khu tượng đài kỷ niệm chiến thắng Cát Bi): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét rà soát, ưu tiên thứ tựdự án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo hướng ngân sách nhà nước chủyếu hỗ trợ theo Chương trình, mục tiêu.

đ) Về đầu tư cơ sở hạ tầng cácquận, huyện, xã, phường mới thành lập và các quận chuẩn bị được thành lập:Thành phố làm việc cụ thể với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng ý chủ trương thành lậpKhu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng nghiêncứu, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, tính toán, cân nhắc kỹ nhu cầu và khả năng;phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh đềán trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bổ sung khu kinhtế Đình Vũ-Cát Hải vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020.

4. Về đề nghị cấp lại phần vượtthu ngân sách Trung ương trên địa bàn để Thành phố đầu tư nâng cấp hệ thốnggiao thông công cộng và các công trình hạ tầng thiết yếu: thực hiện theo LuậtNgân sách nhà nước.

5. Về đề nghị giúp Hải Phòngđược tiếp cận các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế như WB, JBIC... đểtriển khai thực hiện một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư hỗ trợ giúp Thành phố Hải Phòng.

6. Để triển khai thực hiện mộtsố dự án trọng điểm, cấp bách của Thành phố trong năm 2007, đồng ý về nguyêntắc cho ứng trước vốn của kế hoạch năm 2008, theo tiến độ thực hiện cụ thể củacác Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

7. Về đề nghị xem xét lại dựthảo Phương án mức lương tối thiểu phân theo vùng, trong đó xếp Hải Phòng vàodanh mục các tỉnh, thành phố thuộc vùng II, để phù hợp xin được xếp vào danhmục thuộc vùng I. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liênquan xem xét, xử lý.

8. Đồng ý về chủ trương hỗ trợcho Thành phố theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư du lịch,đầu tư giáo dục và đào tạo, chương trình Biển Đông-Hải Đảo, chương trình nângcấp hệ thống đê biển và một số dự án lớn quan trọng phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của Thành phố. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ,cơ quan liên quan xem xét, xử lý.

9. Đồng ý hỗ trợ vốn đầu tưđường giao thông đến trung tâm một số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã,xã mới thành lập. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, trình Thủ tướngChính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểỦy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:- Thủ tướng , các Phó TTg CP;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Xây dựng, Nội vụ, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Lao động-Thương binh và XH;
- Tổng cục Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ; Các Vụ: KTTH, TH, VX, V.V, ĐP, CN, NN, NC, KG, TCCB, TTBC;
- Lưu VT, ĐP (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc