BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1183/TM-XNK

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004

THÔNG BÁO

Kính gửi:

Phòng QLXNK khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương

Căn cứ thư xác nhận của Văn phòng đại diện của Mast Industries thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Too, Inc, và Công ty American Eagle Outfitters về các tên khác của công ty, Bộ Thương mại thông báo:

Thông báo giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2004 dành ưu tiên xuất khẩu cho khách hàng lớn Hoa Kỳ “Mast Industries Ltd/ Limited Brand” được sử dụng xuất khẩu cho khách hàng “Mast Industries N.V”

Thông báo giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2004 dành ưu tiên xuất khẩu cho khách hàng lớn Hoa Kỳ “Too, Inc” được sử dụng xuất khẩu cho khách hàng “ Too Import, LLP”.

Thông báo giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2004 dành ưu tiên xuất khẩu cho khách hàng lớn Hoa Kỳ “ American Eagle Outfiters (AEO)” được sử dụng xuất khẩu cho khách hàng “Blue Start Imports LP”.

Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý XNK, thương nhân biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu