ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 12/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1982

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNGPHONG TRÀO NHÂN DÂN BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG CỘNG

Nhằm chặn đứng tình hình mất mát, phá hoạitài sản công cộng nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấptổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản đã ban hành: Thông báo số 05/TB-UB ngày 12-9-1980 về việc cấm xâm phạm các loại thiết bị, kiến trúc côngcộng trên đường phố và cấm mua bán tích trữ vận chuyển và sử dụng các loại vậttư thiết bị công cộng do Nhànước thống nhất quản lý, chỉ thị số 32/CT-UB ngày 27-6-1981 về việc tổ chức kiểmtra, bảo vệ các tài sản công cộng trong thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tổ chức Ban chỉ đạo kiểm tra xử lý tàisản công cộng bị mắt cắp do đồng chí Giám đốc Công an thành phố chủ trì cùng vớicác ngành liên quan gồm: Quản lý nhà đất và công trình công cộng, Điện lực, Bưuđiện, Quân đội, Tòa án nhân dân, Kiểm sát nhân dân.

Ngoài các biện pháp giáo dục hành chánh và kỹ thuật chuyên môn do các cơ quanchức năng thực hiện trong nội bộ ngành mình, cần phát động pho n g trào nhân dân làm chủ tập thể có ý thức cảnhgiác quan tâm hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản Nhà nước. Các cấp, các ngànhcần tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng, phối hợp cùng cơ quanđoàn thể thường xuyên giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản công cộng trongcán bộ, công nhân viên, thanh niên, học sinh, nhi đồng. Các cơ quan tuyên truyềnthông tin báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền giải thích rõ ràng, đầy đủ trongnhân dân. Chánh quyền địa phương cấp phường xã giao cho nhân dân các tổ dânphố, khu phố thực hiện hợp đồng trách nhiệm cụ thể trên từng địa bàn với ngànhchủ quản công trình (Công ty Chiếu sáng vỉa hè thoát nước) tổ chức tuần tra bảoquản thường xuyên. Đề nghị các ngành, các cấp và nhân dân với ý thức làm chủttập thể thường xuyên phát hiện ; báo cáo giúp cho Ban chỉ đạo kiểm tra xử lýtài sản công cộng làm tốt nhiệm vụ được giao phó.

Bất cứ cơ quan, đơn vị hoặc các nhân nào vi phạm đến tài sản công cộng, tiếptay với bọn trộm cắp, gian thương mua bán các vật tư, thiết bị công cộng đểphục vụ lợi ích riêng đều bị nghiêm trị theo luật pháp hiện hành.

Những cơ quan, đơn vị và cá nhân tổ chức thực hiện tốt hoàn thành xuất sắc côngtác bảo vệ tài sản công cộng, có công phát hiện kẻ cắp, phá hoại tài sản côngcộng sẽ được biểu dương khen thưởng thích đáng để động viên nhân dân làm tốthơn nữa nhiệm vụ bảo vệ tài sản chung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn