VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 123/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ XỬ LÝ SAU THANH TRA DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢITẠO QUỐC LỘ 5

Ngày 18 tháng 5 năm 2007, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp xem xét báo cáo của thanh tra Chínhphủ về kết quả thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 5. Tham dự cuộc họp cóPhó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra Chính phủ,Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng,Ủy ban Kiểm tra TW, Văn phòng TW Đảng. Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Chínhphủ, Bộ Giao thông Vận tải, ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và củalãnh đạo các bộ, ngành dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốclộ 5 là một dự án lớn đầu tiên sử dụng vốn ODA. Chủ đầu tư (Bộ Giao thông Vậntải) và các đơn vị trực tiếp quản lý, xây dựng đã cố gắng trong việc tiếp cậncác thông lệ quốc tế và tiếp nhận chuyển giao những giải pháp kỹ thuật, côngnghệ thi công tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng công trình. Đến nay, qua nhiềunăm sử dụng, công trình đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triểnkhai dự án, qua thanh tra đã phát hiện Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (PMU5) vàcác đơn vị tham gia thực hiện Dự án còn có nhiều thiếu sót, vi phạm các quyđịnh về trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng và quy định về chế độ tài chínhtrong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, phê duyệt các hạng mục bổ sung,trong quá trình đấu thầu, thi công, thanh quyết toán...

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải vàcác bộ, ngành có liên quan, trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về cơchế quản lý đầu tư xây dựng tiến hành rà soát, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổsung hệ thống các quy định về đầu tư xây dựng nhằm làm rõ và tăng cường tráchnhiệm của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị tham gia thực hiện dự án;cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngay từ khâu phê duyệt thiết kế,lập dự toán và thanh quyết toán các hạnh mục công trình để kịp thời phát hiện,ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý các thiếu sót, sai phạm xảy ra.

3. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giaothông Vận tải chủ trì cùng các bộ, ngành có liên quan thực hiện việc quyếttoán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán toàn bộ công trình, kết hợp xem xét vềcác kiến nghị xử lý về kinh tế của Thanh tra Chính phủ. Việc xem xét phải đượctiến hành kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đó đề xuất lên Thủ tướng Chính phủhình thức xử lý cụ thể đối với các khoản tiền sai phạm, trước ngày 30 tháng 8năm 2007.

4. Giao Bộ Giao thông Vận tải,các tỉnh, thành phố, các đơn vị tham gia thực hiện dự án, trên cơ sở kết luậnthanh tra về những thiếu sót, sai phạm, tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xửlý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm.

5. Thanh tra Chính phủ kiểm tra,xem xét đối với những tập thể, cá nhân sai phạm trong điều kiện lịch sử cụ thểvà hoàn cảnh khách quan, nếu có dấu hiệu tham nhũng thì chuyển hồ sơ sang cơquan Công an để điều tra theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- TTgCP, các PTTg (để b/c)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, ngành: Thanh tra Chính phủ, Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng;
- Các đơn vụ thực hiện dự án: PMU5, TCty tư vấn thiết kế GTVT, CIENCO 1, Cty Quản lý và sửa chữa đường bộ 240;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc PCN Phạm Viết Môn, các Vụ: CN, KTTH, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), ĐD 35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc