ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 131/TB-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 1978

THÔNG BÁO

VỀVIỆC QUẢN LÝ NGƯỜI ĐI LẠC TRONG THÀNH PHỐ

Thời gian qua, việc quản lýngười đi lạc chưa được thống nhất làm trở ngại cho việc nuôi dưỡng người đi lạcvà khó khăn cho thân nhân trong việc tìm kiếm.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUYĐỊNH:

1. Ngành thương binh và xã hộicó trách nhiệm quản lý và nuôi dưỡng những người đi lạc trong khi chờ đợi thânnhân của họ đến nhận lãnh. Đồng bào, cán bộ và các cơ quan trong thành phố khigặp người đi lạc xin đưa đến các Ban, Phòng Thương binh xã hội trong phường,xã, quận, huyện của mình.

2. Các Phòng Thương binh và xãhội phải báo ngay về Sở Thương binh và xã hội danh sách và lý lịch người đi lạcđể Sở Thương binh và xã hội, qua các cơ quan, thông tin báo chí, thông báo chothân nhân biết để đến nhận.

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ