ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 133/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 1981

THÔNG BÁO

VỀVIỆC NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN XIN PHÂN PHỐI, ĐIỀU CHỈNH NHÀ Ở

Gần đây, cán bộ, công nhân viên trực tiếp đến liênhệ hoặc gởi đơn đến Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng yêu cầu giảiquyết nhà ở cho cá nhân quá nhiều. Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộngkhông đủ điều kiện có sẵn nhà để giải quyết kịp thời các yêu cầu cá nhân xinnhà. Mặt khác, nếu Sở giải quyết theo yêu cầu cá nhân thì khó tránh khỏi nhữngtrường hợp giải quyết không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn diện tích vàkhó ngăn ngừa những trường hợp lợi dụng, trục lợi.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định 02/CP ngày 04 /01/1979 của Hội đồng Chính phủ vàquyết định số 1520/QĐ-UB ngày 11/7/1978 của Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh quy định phân phối nhà ở theo cơ quan, xí nghiệp, Ủy ban nhân dânthành phố quy định việc nhận và giải quyết đơn xin phân phối, điều chỉnh nhà ởnhư sau :

1/ Cơ quan, xí nghiệp chủ quản có trách nhiệm nhậnđơn của cán bộ, công nhân viên xin phân phối hoặc điều chỉnh nhà ở.

2/ Hội đồng phân phối nhà hoặc Ban Đời sống cơquan, xí nghiệp tổ chức hội nghị do thủ trưởng đơn vị chủ trì xét duyệt nhữngtrường hợp cần giải quyết ưu tiên, sau đó lập đề nghị gởi đến Sở Quản lý nhàđất và công trình công cộng để Sở lập phương án phân phối điều chỉnh trình Hộiđồng phân phối nhà cửa thành phố quyết định.

- Đối với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, xínghiệp cấp thành phố và Trung ương, đơn vị xét duyệt đơn và lập đề nghị là :

* Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố, cáccông ty, xí nghiệp liên hợp trực thuộc Sở và các Liên hiệp xí nghiệp thuộc thànhphố ;

* Các đoàn thể Trung ương, các cơ quan, đơn vịtrực thuộcBộ, Tổng cục, cơ quan ngang Bộ có quyết định của Chính phủ cho phép đặt tạithành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với các cơ quan, xí nghiệp cấp phường, xã,quận, huyện và cán bộ hưu, mất sức, thương binh về địa phương, gia đình liệtsĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình lao động nghèo, đơn vị xét duyệtđơn và lập đề nghị là Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Đối với cán bộ cao cấp về hưu và cán bộ lãothành trước năm 1945 do Ban Tổ chức Thành ủy giới thiệu.

3/ Mỗi cơ quan, xí nghiệp cử 1 người đại diện đểgiao dịch và phối hợp với Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng giải quyếtdần đề nghị của đơn vị mình. Người đại diện phải là thành viên của Hội đồngphân phối nhà hoặc Ban Đời sống của cơ quan, xí nghiệp.

Từ nay, Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộngchỉ tiếp xúc và làm việc với người đại diện cơ quan, xí nghiệp theo danh sáchđã báo trước và được cơ quan, xí nghiệp ủy nhiệm bằng giấy giới thiệu,không tiếp và giải quyết lẻ tẻ theo yêu cầu cá nhân.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các cơ quan, xínghiệp phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân viên được biết và tổ chức ngayviệc nhận, xét duyệt đơn, lập đề nghị tại đơn vị mình, đồng thời giới thiệu họtên, địa chỉ giao dịch, số điện thoại của người đưọc ủy nhiệm bằng công văn gởiđến Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng.

Nơi nhận:
-Các Ban, Ngành, Sở, quận, huyện
-Các cơ quan, đơn vị TW đóng ở thành phố
-TT/TU, A. Sáu Dân, A. Năm Xuân
-Các thành viên UBND. TP
-Chánh, Phó VP. UBND thành phố
-Các khối TH Văn phòng
-Lưu
K. 250b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn