ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 137/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 1984

THÔNG BÁO

VỀVIỆC PHỤ CẤP TẠM THỜI CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN THÀNH PHỐ ĐI HỌC DÀI HẠN TẠIHÀ NỘI

Trong nhiều năm nay, Thành phốđã cử nhiều cán bộ, công nhân, nhân viên đi học dài hạn tại các trường của Bộ,Ngành trung ương, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ; Thành phố đã nghiêm chỉnh thựchiện các chính sách, chế độ của Nhà nước quy định.

Thực tế trong thời gian qua,nhiều nhu cầu hợp lý của anh chị em được cử đi học như : tiền tàu xe về Tết,tiền mua sắm đồ rét, tiền tiêu vặt v.v …chưa được giải quyết thỏa đáng; anh chịem gặp nhiều thiếu thốn, vật chất ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

Sau khi khảo sát tại chỗ về đờisống của anh chị em thành phố ta nói trên và cân nhắc, tham khảo mức trợ cấpcủa một số tỉnh, thành phố khác, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạm thờiquy định :

a) Anh chị em cán bộ, công nhân,nhân viên trong biên chế của các ngành hoạt động Nhà nước thuộc thành phố HồChí Minh quản lý được cử đi học dài hạn từ 1 năm trở lên tại Hà Nội và các tỉnhphía Bắc được hưởng thêm các khoản phụ cấp sau:

1. Đồ lạnh (cấp 1 lần)… 1.000đồng

2. Tiền tàu xe về Tết hàng năm…850 đồng

3. Tiền mua sách vở, tài liệuhàng năm… 150 đồng.

4. Phụ cấp thường xuyên 150 đồngmỗi tháng cho mỗi anh chị em đã công tác trên 5 năm trong biên chế Nhà nước ;100 đồng mỗi tháng cho mỗi anh chị em công tác dưới 5 năm và 60 đồng mỗi thángcho mọi học sinh khác đi học các hệ sơ, trung cấp nghiệp vụ và đại học tại HàNội do cơ quan chánh quyền thành phố tuyển chọn gởi đi (kể cả lực lượng vũtrang).

Đối với học sinh là con của chahay mẹ là liệt sĩ, chưa có nguồn thu nhập bản thân được chiếu cố hưởng cao hơnmột mức theo quy định trên.

Năm học 1983-1984 được cấp đồlạnh và tiền mua sách vở. Riêng tiền tàu xe về Tết được tính từ năm học1984-1985. Tiền phụ cấp thường xuyên được tính từ tháng 4-1984.

b) Cơ quan có người được cử đi họcphải lập dự trù kinh phí nói trên, đề nghị Sở Tài chánh cấp phát theo định kỳ 3tháng hoặc 6 tháng một lần. Cơ quan đó có trách nhiệm lĩnh và gởi đến nơi chongười được cấp phát. Sở Tài chánh có trách nhiệm quy định cụ thể thủ tục này,mặc dù cán bộ, công nhân, nhân viên của cơ quan gởi đi đã không còn danh sáchbiên chế trong cơ quan đó.

- Từ nay về sau, cơ quan nào cókế hoạch đào tạo hoặc được ngành dọc cấp trên chiêu sinh đều phải dựa vào ngânsách của thành phố. Chỉ tiêu đào tạo này phải được ghi vào kế hoạch hàng năm đểỦy ban Kế hoạch thành phố và Sở Tài chánh thành phố có trách nhiệm trình Ủy banNhân dân thành phố xét duyệt và phụ cấp.

Thông báo này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và được bổ sung hoặc sửa đổi khi có chính sách chế độ mới vềvấn đề này của Nhà nước.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THÀNH PHỐ ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC DÀI HẠN TẠI HÀ NỘI
(ban hành kèm theo thông báo số 137/TB-UB ngày 19-5-1984 của UBND Thành phố)

Để góp phần giải quyết các khókhăn về sinh hoạt cho nhân viên cán bộ được cử đi học dài hạn tại các trườngcủa Bộ, Ngành, Trung ương (Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) nhằm tạo điều kiện nângcao chất lượng đào tạo cán bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạm thờiquy định về trợ cấp như sau :

Điều 1. Đối tượng đượchưởng trợ cấp theo quy định này gồm có :

Tất cả nhân viên, cán bộ (sauđây gọi là học viên) được cơ quan chủ quản thuộc hệ thống cơ quan chánh quyềnthành phố Hồ Chí Minh cử đi học dài hạn từ một năm trở lên tại các trường ở thủđô Hà Nội - dù có lĩnh lương hay không, đã cắt biên chế ở cơ quan hay chưa –với mục đích đào tạo để trở về phục vụ công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh đềuđược hưởng các khoản trợ cấp theo quy định tạm thời này.

Điều 2. Mỗi học viên đượchưởng trợ cấp tiền tàu xe và mua sắm như sau :

- Tiền mua đồ lạnh, cấp một lầncho suốt thời gian học… 1.000đ00

- Tiền tàu xe nghỉ Tết hoặc hè,cấp 1 lần cho 1 năm…850đ00

- Tiền mua sách vở tài liệu họctập, cấp 1 lần cho 1 năm… 150đ00

Điều 3. Mỗi học viêntrong biên chế Nhà nước đều được hưởng trợ cấp sinh hoạt phí thường xuyên hàngtháng theo 2 bậc :

- Học viên có thâm niên công táctừ 5 năm trở lên…150đ 00/tháng .

- Học viên có thâm niên công tácdưới 5 năm… 100đ00/tháng

- Mỗi học viên chưa vào biên chếNhà nước hưởng trợ cấp… 60đ00/tháng .

Riêng học viên con gia đình liệtsĩ, gia đình có công với cách mạng, con của cán bộ đã được thưởng huân chươnghoặc bản thân là bộ đội chuyển ngành, bộ đội đã mãn hạn tại ngũ hoặc thươngbinh thì được hưởng trợ cấp trên 1 bậc.

Điều 4. Các khoản trợ cấptiền tàu xe, mua sắm được tính từ năm học 1983-1984. Khoản trợ cấp sinh hoạtphí thường xuyên được tính từ tháng 4 năm 1984.

Điều 5. Các khoản trợ cấpnói trên chỉ áp dụng cho học viên đang học tập tại các trường của Bộ, NgànhTrung ương và các tỉnh phía Bắc. Kể cả thời gian đau ốm phải điều trị.

Nếu học viên tự ý bỏ học hoặc bịkỹ luật buộc thôi học thì đương nhiên không được hưởng trợ cấp sinh hoạt phínữa.

Điều 6- Cơ quan chủ quảncử người đi học có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ số học viên thuộc ngành mìnhquản lý, gởi dự trù kinh phí bổ sung năm 1984 cho Sở Tài chánh xét, cấp pháttheo định kỳ 3 tháng và chuyển tiền chu đáo cho học viên.

Kinh phí này được tính vào kinhphí đào tạo cán bộ của ngành.

Điều 7. Từ nay cơ quannào có kế hoạch đào tạo cán bộ, cử học viên đi học ở các trường tại Hà Nội đềuphải đưa vào kế hoạch ngân sách của thành phố - Chỉ tiêu đào tạo này phải đượcghi vào kế hoạch đào tạo hàng năm gởi Ủy ban Kế hoạch và Sở Tài chánh thành phốđể được trình Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt và quyết định việc trợ cấp.

Điều 8. Bản quy định tạmthời này có hiệu lực bắt đầu từ tháng 4 năm 1984 cho đến khi có quyết định mớivề vấn đề này.