VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 137/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2007

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THỰC HIỆN GHITÊN, ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNG HÓA TRÊN NHÃN HÀNGHÓA

Ngày 22 tháng 6 năm 2007 tại Trụ sở Chính phủ, theo yêu cầucủa Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trìcuộc họp bàn về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu tráchnhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Khoahọc và Công nghệ, Tư pháp, Công nghiệp, Thương mại; lãnh đạo các Tổng công tyvà Công ty: Thuốc lá Việt Nam, Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Bia - Rượu -Nước giải khát Sài Gòn, Sữa Việt Nam, Thuốc lá BAT Việt Nam, Thuốc lá PhillipMorris Việt Nam; lãnh đạo các Hiệp hội: Thuốc lá Việt Nam, Bia - Rượu - Nướcgiải khát Hà Nội. Sau khi nghe lãnh đạo các Tổng công ty, Công ty, Hiệp hội vàlãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Tư phápbáo cáo về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệmvề hàng hóa trên nhãn hàng hóa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đãkết luận như sau:

Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung hướng dẫn Nghị địnhsố 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa theohướng:

- Đối với việc sản xuất hàng hóa thì tổ chức, cá nhân chịutrách nhiệm về hàng hóa là pháp nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh hàng hóa gắnnhãn hiệu, nhãn hàng hóa do mình là chủ sở hữu hoặc được nhượng quyền sử dụng;chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa gắn nhãn hiệu, nhãn hàng hóa đó;

- Đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa cónhiều cơ sở sản xuất khác nhau, các hàng hóa mang cùng thương hiệu do các cơ sởnày sản xuất, kinh doanh được phép ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịutrách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa đó nếu được các cơ quan quản lý nhànước có thẩm quyền xác nhận chất lượng của hàng hóa này phù hợp với tiêu chuẩnchất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quancó liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ,

Y tế, Thương mại;

- Các Tổng công ty: Thuốc lá VN,

Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn;

- Các Công ty: Sữa Việt Nam,

Thuốc lá BAT VN, Thuốc lá Philp Morris VN;

- Các Hiệp hội: Thuốc lá VN,

Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

- VPCP: BTCN và các PCN,

Website Chính phủ, Ban XDPL,

các Vụ: CN, NN, VX, KTTH, NC, Vụ I, TH, TTBC;

- Lưu VT, KG (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản