VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 140/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CAO BẰNG

Ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2007,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Sau khi dânghương và trồng cây lưu niệm tại tượng đài Hồ Chí Minh, thăm khu vực mốc 53 biêngiới, thăm khu du lịch đồn Biên phòng thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao..., Thủtướng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạocác Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Xây dựng, Côngnghiệp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên vàMôi trường, Văn phòng Chính phủ và Tổng cục Du lịch. Tại buổi làm việc, sau khinghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội,giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010 của tỉnh; phát biểu bổ sungcủa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các Bộ, cơ quan Trung ương, Thủ tướngChính phủ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Những năm qua, là mộttỉnh miền núi biên giới có rất nhiều khó khăn so với các địa phương khác trongcả nước, nhưng Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đãphát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, có sự phấn đấu nỗ lực rất lớn, vượtqua khó khăn để đạt được những thành tựu tương đối toàn diện trên tất cả cáclĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng; tốc độ tăng trưởng GDP khá cao (11%); cơcấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộiđược bảo đảm, góp phần tích cực giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốcgia. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên, đồng bào cácdân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp.

 Tuy nhiên, Cao Bằng vẫn còn làmột tỉnh nghèo, quy mô kinh tế còn nhỏ bé, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm,nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế (33,8%), sản xuất côngnghiệp-xây dựng và các ngành dịch vụ tăng ở mức thấp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao(trên 41%), đời sống nhân dân ở vùng cao, vùng sâu vẫn còn rất khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI:

Về cơ bản nhất trí vớibáo cáo của Tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 vànhững năm tiếp theo. Để phát triển nhanh và bền vững, nhiệm vụ trọng tâm củaĐảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng là phải tiếp tục quán triệt sâusắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và tập trung chỉđạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lầnthứ XVI. Các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ, tạo điềukiện cho Cao Bằng khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, sớm vươn lên trởthành một tỉnh biên giới có tốc độ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để cùngcả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội X của Đảng đề ra.

 Trong quá trình thực hiện cácnhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và các năm tiếp sau,tỉnh Cao Bằng cần lưu ý tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

 1. Phát huy những thành tựuĐảng bộ, chính quyền trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đồng thờitranh thủ tối đa các cơ hội, lợi thế có được do thế và lực của đất nước đang đilên, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm và cách làm phù hợp;tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung công tác trọng tâm trọng điểm bằngnhững biện pháp cụ thể, thiết thực. Trước hết tập trung rà soát lại các chỉtiêu đã đề ra của năm 2007 và của cả kế hoạch 5 năm 2006-2010 để bổ sung nhiệmvụ, giải pháp với yêu cầu cao hơn, tầm nhìn dài hơn. Nghiên cứu đề ra các cơchế, chính sách cụ thể thiết thực để động viên khai thác mọi nguồn lực, pháthuy cao nhất tiềm năng, xác định chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao là đạt tốc độ tăngtrưởng kinh tế trên 11%/năm.

 2. Phát triển sản xuất nông,lâm nghiệp, tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm của Cao Bằng. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Cao Bằng lập quy hoạch cụ thể cácloại rừng, làm cơ sở cho việc giao đất, giao rừng và thực hiện các chính sáchhỗ trợ thích hợp bằng lương thực, bằng tiền cho các hộ dân, trước hết là đồngbào các dân tộc thiểu số, bảo vệ và phát triển rừng, làm cho người dân có cuộcsống ổn định từ rừng, tiến tới làm giàu từ rừng.

 Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu câytrồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinhdoanh, có chính sách hỗ trợ thích hợp về vốn, giống và các dịch vụ thú y. Trongđó chú trọng phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc.

 Phải tập trung giải quyết bằngđược vấn đề nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc, theo hướng hỗ trợ xây dựng bểnước sinh hoạt tại hộ gia đình (xây các bể chứa nước như đã làm tại tỉnh HàGiang) bằng nguồn vốn của Chương trình 134; đồng thời khẩn trương hoàn thànhviệc khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng các hồ chứa nước ở các địa điểm thíchhợp. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ưu tiên cân đối, bổ sung vốnngân sách cho Tỉnh (khoảng 100 tỷ đồng).

 3. Về phát triển công nghiệp,du lịch - dịch vụ:

 Trên cơ sở quy hoạch thăm dòkhai thác, chế biến khoáng sản, quy hoạch phát triển thủy điện, phát triển khucông nghiệp đã được phê duyệt, Tỉnh lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để đầutư; chỉ đạo giám sát chặt chẽ tiến độ đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường theođúng dự án đã được phê duyệt.

 Chú trọng phát triển mạnh dulịch, thương mại và các dịch vụ liên quan trên cơ sở phát huy lợi thế của mộttỉnh biên giới, có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Cần tập trungthích đáng vào việc xây dựng quy hoạch các điểm, tuyến du lịch để bảo đảm khaithác phát triển lâu dài, bảo vệ cảnh quan và môi trường. Có chính sách thíchhợp để huy động các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư hạ tầng,tôn tạo phát triển du lịch, dịch vụ. Riêng khu du lịch Bản Giốc phải khẩn trươnglập quy hoạch kiến trúc xây dựng xứng tầm, nếu cần thiết có thể thuê chuyên gianước ngoài.

 4. Về phân giới, cắm mốc đườngbiên giới: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Căn cứ nội dung Hiệp định đãđược ký kết, Tỉnh phải tập trung chỉ đạo việc cắm mốc theo đúng thỏa thuận giữahai Nhà nước, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và quan hệ láng giềng hữunghị tốt đẹp, xây dựng biên giới hòa bình - hữu nghị - hợp tác và phát triển.Cần khẩn trương lập dự án hỗ trợ di dân và tái định cư, trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt để triển khai kịp thời.

 5. Chỉ đạo quyết liệt công táccải cách hành chính, chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thườngxuyên của năm 2007 và những năm tiếp sau. Tập trung rà soát các quy trình, thủtục còn phiền hà, gây khó khăn trở ngại cho người dân, doanh nghiệp; giải quyếttốt khiếu nại tố cáo của công dân; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tácđầu tư xây dựng cơ bản, theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho huyện, xã đồng thờichấn chỉnh bổ sung kịp thời các quy định thuộc thẩm quyền; tăng cường công táckiểm tra, kiểm soát công tác quản lý đầu tư XDCB theo đúng quy định pháp luật;kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợptham nhũng, lãng phí.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦATỈNH:

1. Về đường giao thông:

 a) Cần khẩn trương hoàn thànhQuốc lộ 3 trong năm 2008. Về bố trí vốn để hoàn chỉnh vỉa hè, cây xanh, chiếusáng đoạn qua thị xã Cao Bằng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Giao thôngvận tải khẩn trương xem xét, xử lý.

 b) Đồng ý nâng cấp Quốc lộ 4ađạt tiêu chuẩn cấp 3 miền núi. Đây là tuyến đường quan trọng nối liền các tỉnhmiền núi phía Bắc, Bộ Giao thông vận tải cần có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thicông.

 c) Về đề nghị bố trí đủ vốn đểthi công Quốc lộ 34 (đoạn sử dụng vốn tín dụng), giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơquan cho vay xem xét cho vay bổ sung trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vậntải để sớm hoàn thành Dự án.

 d) Về vốn đầu tư đường tỉnh lộ212 (đoạn từ Quốc lộ 34 đến Phia Đén); Tỉnh lập Dự án trình duyệt theo quyđịnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét trìnhThủ tướng Chính phủ.

 đ) Đồng ý Tỉnh lập Dự án đầu tưđoạn đường từ Quốc lộ 3 đến Bản Giốc, trình duyệt theo quy định. Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn thực hiện.

 e) Về bố trí vốn trái phiếuChính phủ để đầu tư đường 208 nối từ Quốc lộ 3 (điểm Phục Hòa) với Quốc lộ 4a(điểm Đông Khê), vừa là đường vành đai biên giới vừa là đường vận tải hàng hóatừ cửa khẩu Tà Lùng về xuôi. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Tài chínhxem xét, xử lý.

 g) Đồng ý Tỉnh triển khai lậpDự án đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị của Tỉnh tại khu đô thị mới Đề Thám.Về vốn đầu tư xây dựng tuyến đường phía Nam vào khu đô thị, giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn, trình Thủ tướng Chính phủ.

 h) Về hỗ trợ vốn đầu tư cảitạo, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường hành lang biên giới, đường tuần trabiên giới, đường ra biên giới trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được Chínhphủ phê duyệt; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tàichính, Giao thông vận tải, Quốc phòng xem xét, xử lý.

 2. Về đề nghị bổ sung quy hoạchxây dựng sân bay Cao Bằng giai đoạn 2011-2015: Giao Bộ Giao thông vận tảinghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ.

 3. Về hỗ trợ vốn thực hiệnChương trình ổn định dân cư biên giới: Tỉnh lập Dự án trình duyệt theo quy định,vốn thuộc Chương trình 120. Trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính choứng trước vốn 2008 để Tỉnh thực hiện.

 4. Về đề nghị chỉ đạo việc khaithác hợp lý mỏ sắt Ngườm Tráng: Giao Bộ Công nghiệp chủ trì xem xét, xử lý.

 5. Về Dự án thủy điện Bảo Lạc:Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Cao Bằngphê duyệt Quy hoạch khai thác thủy điện trên sông Gâm để có căn cứ triển khaiđầu tư xây dựng Dự án thủy điện Bảo Lạc.

 6. Về Dự án đường điện 110 kVLạng Sơn-Cao Bằng: Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương chỉ đạo thi côngđể đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

 7. Đồng ý về nguyên tắc việcnâng cấp cửa khẩu Tà Lùng lên cửa khẩu quốc tế nếu đảm bảo các điều kiện theoquy định. Việc hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư hệ thống xây dựng cơ sở hạ tầng khukinh tế cửa khẩu Tà Lùng, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, xửlý.

8. Về đề nghị sớm phê duyệt Dựán "Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Pắc Bó".Bộ Văn hóa-Thông tin, các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Cao Bằng thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3502/VPCP-VX ngày 4/7/2006 củaVăn phòng Chính phủ.

 9. Đồng ý, Tổng cục Du lịchgiúp Tỉnh quy hoạch và đưa Dự án "Quy hoạch khu du lịch thác Bản Giốc-độngNgườm Ngao" vào Quy hoạch du lịch cả nước đến năm 2010.

 10. Về hỗ trợ có mục tiêu đểđầu tư thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 3 huyện miền Tây đặc biệtkhó khăn của Tỉnh. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

 11. Về tổng nhu cầu vốn đầu tưcho tỉnh Cao Bằng đến năm 2010: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu,tính toán cho những năm tới, trong đó đặc biệt chú ý lĩnh vực đầu tư cơ sở hạtầng giao thông của tỉnh Cao Bằng.

 Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Giao thông vận tải, Ngoại giao, Công
 nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Tài
 nguyên và Môi trường, Nông nghiệp
 và Phát triển nông thôn, Thương mai, Nội vụ,
 Văn hóa-Thông tin;
- Ủy ban Dân tộc
- Tổng cục Du lịch;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
 các Vụ: TH, KTTH, NC, QHQT, NN, CN,
 VX, KG, TCCB, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5). 50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc