VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 147/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓTHỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ DỰ THẢO ĐỀ ÁN TĂNGCƯỜNG ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2010 VÀ DỰ THẢO ĐỀ ÁNLẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ

Ngày 01 tháng 8 năm 2007, tại Văn phòng Chínhphủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về dựthảo Đề án Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010và dự thảo Đề án Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ do Bộ Giao thôngvận tải trình. Cùng dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vậntải, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên vàMôi trường, Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), Giáo dụcvà Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Văn phòng Chính phủ. Sau khinghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo và ý kiến của lãnh đạo các Bộ thamdự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

Trong thời gian ngắn Bộ Giao thông vận tải đãphối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Đề án Tăngcường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010, trên cơ sở đóChính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 vềmột số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giaothông; đồng thời Bộ Giao thông vận tải cũng đã xây dựng Dự thảo Đề án Lập lạitrật tự hành lang an toàn đường bộ là một cố gắng lớn. Để Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ đạt được những kết quả trước mắt cũng như lâu dài, Bộ Giao thôngvận tải phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụsau đây:

1. Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP Bộ Giaothông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai kế hoạch hànhđộng thực hiện các việc cụ thể cho tốt; đồng thời có văn bản đôn đốc, chỉ đạocác địa phương có kế hoạch cụ thể thực hiện các giải pháp nêu tại Nghị quyếtsố 32/2007/NQ-CP và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2007 về sơ kết công tác bảo đảm an toàn giaothông 6 tháng đầu năm 2007 và triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và báo cáoBan Bí thư có chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện Nghị quyết này.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến cuộchọp, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Đề án Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giaothông quốc gia đến năm 2010. Trên cơ sở đó xây dựng Chiến lược đảm bảo trật tựan toàn giao thông quốc gia đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

3. Các công việc cần thực hiện để lập lại trậttự hành lang an toàn đường bộ đã được nêu cụ thể trong Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, cho nên, trước mắt Bộ Giao thông vậntải phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chứcgiải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo tinhthần Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xâydựng Kế hoạch triển khai việc Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trìnhThủ tướng chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giaothông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp,
Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Công an, Tài nguyên và Môi trường,
Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ,
các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy