VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 151/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

Ngày 12 tháng 8 năm 2007, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì họp vớilãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ về vấn đề giá cả thị trườngvà kiềm chế lạm phát.

Sau khi nghe Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước báo cáo tìnhhình và xu hướng giá cả thị trường 7 tháng đầu năm 2007, việc triển khai thựchiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủvề một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, ý kiến củalãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã xem xét, cân nhắc kỹ các yếutố và điều kiện, từ đó báo cáo và được Quốc hội thông qua mức tăng trưởng kinhtế năm 2007 là 8,2 đến 8,5%. Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ luôn hướng vàohai mục tiêu phấn đấu là đạt tăng trưởng cao (8,5%) và kiểm soát để mức tănggiá tiêu dùng thấp hơn tăng trưởng kinh tế. Đến nay, kinh tế 6 tháng đầu năm2007 đạt mức tăng trưởng 7,87%, cao hơn mức tăng giá (tăng giá 7 tháng là6,19%). Như vậy, mục tiêu chỉ đạo, điều hành bảo đảm tăng trưởng kinh tế, kiểmsoát giá cho đến nay vẫn thực hiện được. Tuy nhiên, nếu điều hành linh hoạthơn, kiểm soát giá cả chặt chẽ, hiệu quả hơn thì tỷ lệ tăng giá trong 7 thángvừa qua sẽ thấp hơn 6,19%.

2. Kinh tế nước ta tuy tiếp tục duy trì được mức tăng trưởngkhá cao (tăng 7,87% trong 6 tháng) nhưng so với mục tiêu đặt ra vẫn còn thấp.Để đạt mức tăng trưởng 8,5% đề ra cho cả năm, nhiệm vụ trong những tháng cònlại là rất nặng nề. Những ách tắc, khó khăn trong thủ tục đầu tư, giải phóngmặt bằng, giải ngân vốn đầu tư nhà nước, nhập siêu và áp lực tăng giá… còn rấtlớn. Để bảo đảm điều hành, chỉ đạo của Chính phủ năm 2007 đạt được mục tiêu tốcđộ tăng giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầucác Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động triển khai các giải pháp chỉ đạo các cơ quanchức năng thực hiện nghiêm túc, có kết quả các giải pháp kiềm chế tốc độ tănggiá thị trường tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007, trongđó, tập trung cho các nhóm giải pháp sau:

Tập trung tháo gỡ các ách tắc cho sản xuất, kinh doanh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tiếptục chỉ đạo và có những giải pháp thật tốt trong việc phòng, chống dịch bệnh ởgia súc, gia cầm; khoanh vùng, xử lý dập dịch kịp thời những ổ dịch mới xuấthiện, không để lây lan sang địa bàn khác. Nghiên cứu và làm tốt công tác quy hoạch,kế hoạch và các giải pháp để đẩy mạnh phát triển các khu chăn nuôi tập trung,chăn nuôi lớn, sản xuất giống sạch bệnh, thức ăn gia súc đạt tiêu chuẩn chấtlượng; chỉ đạo tốt vụ Thu Đông và vụ Mùa để bảo đảm đạt sản lượng lương thựctheo kế hoạch.

Bộ Công thương áp dụng các biện pháp và chỉ đạo quyết liệt đểbảo đảm đủ điện cho sản xuất và đời sống. Tạo điều kiện và cơ chế thuận lợi đểthu hút đầu tư vào ngành điện, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước đầu tưvào lĩnh vực sản xuất điện.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộXây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ràsoát, bổ sung, sửa đổi, tháo gỡ ngay các quy định hiện đang gây ách tắc, chậmtrễ trong việc giải ngân vốn cho các dự án, công trình, nhất là các dự án sửdụng trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập nhóm công tác liên ngành để hỗ trợ,hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp triển khai nhanh các thủ tục đầu tư, xâydựng của các dự án, công trình xây dựng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Rà soátlại các quy định, nhất là các hướng dẫn của các cơ quan liên quan đến giảiphóng mặt bằng, giải ngân, thanh, quyết toán, các quy định về đấu thầu, phêduyệt dự án…

Đẩy mạnh xuất khẩu

Bộ Công thương rà soát mặt hàng và thị trường để có biện phápđẩy mạnh xuất khẩu đối với từng mặt hàng, nhóm hàng, nhất là những mặt hàng tacó lợi thế hoặc có cơ hội xuất khẩu. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn trong điều hành xuất khẩu gạo theo hợp đồng đã ký là 4,4 triệu tấn,tạm thời không ký thêm hợp đồng xuất khẩu gạo nữa, kiểm soát tiến độ xuất khẩugạo cho phù hợp với yêu cầu điều hành giá cả, thị trường. Phối hợp với Bộ Tàichính trong việc thực hiện chủ trương giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặthàng, bảo đảm tuân thủ theo lộ trình đã cam kết nhưng có tính đến các ảnh hưởngđối với sản xuất trong nước và xuất khẩu, có biện pháp kiểm soát đảm bảo hạ giánhững mặt hàng đã hạ thuế nhập khẩu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soátthị trường, chống buôn lậu.

Bộ Y tế tiếp tục chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh,nhất là nhập khẩu thuốc; đồng thời, áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo đảmđủ thuốc cho chữa bệnh.

Về điều hành giá cả

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Công thương chỉ đạo các doanhnghiệp kinh doanh xăng dầu giảm giá bán lẻ xăng, có tính đến tình huống giá thếgiới tăng trong thời gian tới; tạm thời chưa tăng giá than bán cho 4 hộ tiêuthụ lớn trong nước, nghiên cứu để điều chỉnh giá bán dầu vào thời điểm thíchhợp để bảo đảm nguồn cân đối ngân sách nhà nước.

Bộ Công thương chỉ đạo Tổ điều hành thị trường trong nước theodõi sát tình hình giá cả thị trường, kịp thời đề xuất với các cơ quan chức năngthực hiện các giải pháp chính sách và cơ chế cân đối cung cầu các mặt hàngchiến lược.

Ngân hàng Nhà nước rà soát lại các giải pháp trong điều hànhchính sách tiền tệ theo hướng phải kiểm soát, không để tăng giá hoặc mất giáquá mức đồng tiền Việt Nam. Thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng và hợp lý các giảipháp về sử dụng các công cụ thị trường mở, mua ngoại tệ dự trữ để điều hoà tổngphương tiện thanh toán một cách linh hoạt, hiệu quả.

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhànước nghiên cứu trình Thủ tướng khả năng sử dụng một phần quỹ dự trữ ngoại tệvào mục tiêu đầu tư thay thế cho việc phát hành trái phiếu quốc tế, bảo đảmhiệu quả.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Côngthương họp báo để thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân vềchỉ đạo của Chính phủ đối với quản lý, điều hành giá cả, kiểm soát lạm phátnhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế để bảo đảm năm 2007 tốc độ tăng giá thấp hơntốc độ tăng trưởng kinh tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc