VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 161/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ XÂYDỰNG

Ngày 23 tháng 8 năm 2007, tại BộXây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với Bộ Xây dựng về tìnhhình thực hiện kế hoạch năm 2007 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2008 củangành xây dựng. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộtrưởng Bộ Xây dựng báo cáo và ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải đã kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã cónhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của ngành. Năng lựcxây dựng công trình có nhiều tiến bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về xây dựng, kểcả những công trình quy mô lớn, yêu cầu chất lượng cao. Bộ Xây dựng đã chỉ đạoxây dựng, trình ban hành được nhiều cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về xâydựng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật Xây dựng,Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và hệ thống các văn bản quy phạm phápluật khác đã được ban hành và có hiệu lực đã tạo ra hành lang pháp lý quantrọng tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng,góp phần tích cực giải quyết các vướng mắc; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tạitrong hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước.

Việc xây dựng đô thị, xây dựngnhà ở đạt nhiều kết quả, bộ mặt đô thị đã có bước thay đổi rõ rệt theo hướngvăn minh, hiện đại; hệ thống hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư phát triển tốthơn, là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng các đô thị. Đã hình thành và pháttriển thị trường xây dựng, đặc biệt là thị trường bất động sản, đây là bước điđúng hướng phù hợp với yêu cầu phát triển trong nền kinh tế thị trường. Cácdoanh nghiệp ngành xây dựng tích cực, năng động sáng tạo trong sản xuất kinhdoanh, tiếp cận và hòa nhập nhanh với cơ chế thị trường, chú trọng chuyển dịchcơ cấu sản phẩm, thực hiện phương châm: đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ; đaphương hóa quan hệ và đa dạng hóa sở hữu. Do vậy, đầu tư phát triển của doanhnghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, huy động nhiều nguồn lực để đầutư phát triển.

Bộ đã chỉ đạo quyết liệt côngtác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. Cơ bản hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mớidoanh nghiệp năm 2001-2005, các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả.

Công nghiệp vật liệu xây dựng đãđược đầu tư và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, đã tạo ra nhiều sản phẩm có chấtlượng cao, có sức cạnh tranh và chiếm lĩnh được phần lớn thị trường trong nướcvà xuất khẩu. Đẩy mạnh đầu tư phát triển các nhà máy xi măng cung cấp đầy đủ ximăng cho xây dựng và bình ổn thị trường.

Bên cạnh những kết quả đã đạtđược, công tác quản lý và phát triển ngành xây dựng vẫn còn một số hạn chế, tồntại cần tập trung xử lý:

- Công tác quy hoạch nói chungvà quy hoạch xây dựng nói riêng còn nhiều bất cập, chưa phối hợp được ở một quymô lớn hơn trong việc chỉ đạo, điều hành đầu tư phát triển của vùng kinh tế.Việc phân cấp phê duyệt các loại quy hoạch cần được nghiên cứu, xem xét để bảođảm công tác phối hợp thực hiện giữa các địa phương chặt chẽ, hiệu quả.

- Việc lập và xét duyệt quyhoạch xây dựng chi tiết phục vụ trực tiếp cho xây dựng và quản lý xây dựng quyhoạch chưa theo kịp tốc độ phát triển.

II. VỀ NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢIPHÁP CHỦ YẾU

Thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ vàcác giải pháp chủ yếu năm 2008, đến năm 2010 đã nêu trong báo cáo của Bộ Xâydựng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành xây dựng là nâng caohiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao hơn nữa năng lực, sức cạnhtranh của doanh nghiệp ngành xây dựng để phát triển ngành xây dựng đạt trình độtiên tiến trong khu vực. Bộ Xây dựng cần tập trung vào một số vấn đề sau đây:

- Tiếp tục rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật, khắc phục dần tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo. Bộ Xây dựngvà các Bộ cần phối hợp chặt chẽ với nhau để xây dựng các cơ chế, chính sáchthống nhất trong lĩnh vực xây dựng theo tinh thần cải cách hành chính, vừa bảođảm quản lý chặt chẽ, vừa tạo thông thoáng trong hoạt động xây dựng. Bộ Xâydựng cần đi đầu, khớp nối với các Bộ, ngành liên quan để giải quyết những vướngmắc trong hoạt động xây dựng.

- Đối với công tác quy hoạch: BộXây dựng cần rà soát, thống kê toàn bộ các loại quy hoạch cần thiết, đánh giátoàn bộ quy trình, công đoạn của công tác quy hoạch như: việc phối hợp các loạiquy hoạch, công tác phân cấp phê duyệt, thời đoạn các loại quy hoạch,… tiến tớiquy chuẩn hóa công tác quy hoạch xây dựng phục vụ thiết thực cho công tác quảnlý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

- Trong giai đoạn tới, thách thứcđối với ngành xây dựng là rất lớn. Bộ chỉ cần chỉ đạo kiện toàn và phát triểnlực lượng của ngành xây dựng để đủ sức thực hiện khối lượng công việc nhiều hơnvới tiến độ nhanh hơn. Trong sản xuất kinh doanh phải có tầm nhìn chiến lược,vừa phát triển vừa xây dựng được đội ngũ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốctế.

Sớm hình thành một số tập đoànmạnh trong các lĩnh vực chủ yếu như công nghiệp xây dựng, công nghiệp xi măng,phát triển đô thị và bất động sản… đủ năng lực để cạnh tranh với các doanhnghiệp, nhà thầu nước ngoài, đồng thời có khả năng vươn ra nhận thầu ở nướcngoài.

III. VỀ MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA BỘXÂY DỰNG

1. Việc phân định rõ chức năngvà trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài nguyênsản xuất vật liệu xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị, quản lý nhà đất công sở…,Chính phủ sẽ xem xét khi ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụcủa các Bộ. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất và làm việc cụ thể với BộNội vụ thống nhất trình Chính phủ.

2. Về vốn cho các quy hoạch:Nghị quyết Chính phủ tại phiên họp tháng 3 năm 2007 đã quy định “Tập trung làmtốt công tác quy hoạch, sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác quy hoạch,quan tâm chỉ đạo việc thực hiện và công khai quy hoạch tỷ lệ 1/500”. Đề nghịBộ Xây dựng làm việc cụ thể với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủvốn cho công tác lập quy hoạch ngay từ đầu năm 2008 theo quy định trên, bảo đảmđủ vốn để đến năm 2010 hoàn thành quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xâydựng nông thôn trong cả nước.

3. Về phát triển đô thị: Bộ Xâydựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất cụ thể cơ chế, chínhsách về đầu tư, phát triển đô thị gắn với việc đổi mới chính quyền đô thị, bảođảm phù hợp với chức năng và tính chất hoạt động đô thị.

4. Đồng ý bổ sung chỉ tiêu pháttriển nhà ở trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc giacũng như chương trình phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương trong kếhoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm.

5. Về đề nghị của Chính phủ chophép thành lập Ngân hàng cổ phần xây dựng để huy động vốn nhàn rỗi trong xã hộivà các doanh nghiệp ngành xây dựng để hỗ trợ thực hiện các chương trình, mụctiêu phát triển của ngành xây dựng giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo:Bộ làm việc với Ngân hàng Nhà nước thực hiện quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy, Website Chính phủ, XDPL, các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, V.III;
- Lưu: Văn thư, CN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý