VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 164/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂNTHÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Ngày 20 tháng 8 năm 2007, tại thànhphố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướngThường trực Chính phủ đã chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trongthời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tham dự Hội nghị có lãnh đạocác Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương,Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyênvà Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an,Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyêngiáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Quân khu9, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Bí thưThành uỷ Cần Thơ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chínhtrị, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận nhưsau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số45-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ thực sự có những thay đổi quan trọngtrên nhiều mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyểndịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp giảm dần và tỷ trọngcác ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng nhanh; đời sống nhân dân đượcnâng lên; nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, bộmặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tíchcực, công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh được giữvững. Hệ thống chính trị được tiếp tục kiện toàn, Thành phố đang từng bước thểhiện được vai trò, vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thay mặtBộ Chính trị và Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương Đảng bộ, chính quyền vànhân dân thành phố Cần Thơ bước đầu đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để triển khai thực hiện Nghị quyếtsố 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 về một số cơ chế tài chính ngân sáchưu đãi đối với thành phố Cần Thơ; trong đó, đã quy định danh mục các công trìnhcó vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và có tácdụng lan toả tới sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, được ngân sáchnhà nước đầu tư giai đoạn 2006 - 2010; quy định cơ chế thưởng vượt thu, hỗ trợđầu tư từ nguồn tăng thu so với dự án được giao; quy định cơ chế, chính sáchhuy động vốn; quy định về nguyên tắc dự toán ngân sách của thành phố Cần Thơtương ứng với các thành phố: Hải Phòng và Đà Nẵng. Đồng thời, các Bộ, ngành Trungương cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và phối hợp tốt với Thành phốtrong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết quả trong 2 năm (2005 - 2006),vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Thành phố được bổ sung có mục tiêu từ ngân sáchtrung ương cho nhiều công trình được xây dựng và một số đã đưa vào khai thác cóhiệu quả, đảm bảo tốc độ tăng chi của thành phố Cần Thơ tăng khá nhanh. TheoQuyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về địnhmức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước thì dự toán chiđầu tư xây dựng cơ bản cân đối năm 2007 cho thành phố Cần Thơ tăng 190% (gấp2,9 lần) so với dự toán năm 2006. Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ các dự ántrọng điểm, Thủ tướng Chính phủ đã cấp từ nguồn dự phòng ngân sách trung ươngnăm 2007 bổ sung cho thành phố Cần Thơ thực hiện; đồng thời, tỷ lệ điều tiếtngân sách cho Cần Thơ giai đoạn 2007-2010 đã được điều chỉnh căn bản theo Nghịquyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, thànhphố Cần Thơ còn nhiều mặt hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưngchưa bền vững; nền kinh tế quy mô nhỏ, các ngành có hàm lượng công nghệ caochiếm tỷ trọng thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm, chưađồng bộ; công tác quy hoạch chưa sát với yêu cầu phát triển; chưa xây dựng đượcchiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường, chi phí sản xuất cao, công nghệchậm đổi mới nên khả năng cạnh tranh và hội nhập thấp; thu hút đầu tư từ cácthành phần kinh tế, nhất là đầu tư nước ngoài còn thấp; môi trường còn ô nhiễm,các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều; khoảng cách về trình độ phát triển so với cácthành phố trực thuộc Trung ương khác khá lớn, đặc biệt trình độ công nghệ vàchất lượng nguồn nhân lực.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜIGIAN TỚI:

Nhiệm vụ của thành phố Cần Thơ hếtsức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố phấn đấu quyếtliệt, phát huy nội lực, lợi thế trên địa bàn và tận dụng sự quan tâm của Trungương và sự phối hợp của các địa phương trong Vùng để biến thành sức mạnh tổnghợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQTW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đóChính phủ, các Bộ, ngành cũng cần phải kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướngmắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thành phố Cần Thơ phát triển. Thời giantới, cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1 . Tiếp tục quán triệt sâu rộnghơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đốivới sự phát triển của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát huysức mạnh tổng hợp để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.

2. Tập trung phát triển kinh tế vớitốc độ tăng trưởng cao, bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trên thịtrường trong nước và quốc tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướngcông nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao gắn với việc bảo vệ môi trường.

Thành phố Cần Thơ phải xác định làThành phố công nghệ cao, có môi trường được đảm bảo, các khu công nghiệp, trungtâm thương mại phải được quy hoạch theo hướng hiện đại, chất lượng cao; đồngthời, phải có kế hoạch mở rộng khu công nghiệp phù hợp với từng giai đoạn pháttriển; Bộ Công thương phối hợp với thành phố Cần Thơ thực hiện tốt quy hoạchphát triển công nghiệp, thương mại; chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ hoànthành các công trình trọng điểm để sớm đưa vào khai thác. Công nghiệp chế biếncần được tiếp tục nâng cấp với công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu cung cấp vàtiêu thụ nguyên liệu, sản phẩm cho cả Vùng, hạn chế tối đa xuất khẩu nguyên liệuthô chưa qua chế biến. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu phát triển công nghiệp dượcvà các ngành công nghiệp khác phục vụ cho Vùng và giải quyết tốt việc làm chongười lao động.

Tiếp tục thực hiện các dự án về pháttriển du lịch của Cần Thơ, dự án xây dựng Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ; xâydựng cơ chế thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch; Bộ Vănhoá - Thể thao và Du lịch phối hợp với thành phố Cần Thơ chuẩn bị thật tốt Nămdu lịch quốc gia 2008 tại Cần Thơ, coi đây là sự kiện quan trọng để tạo sức bậtcho du lịch Cần Thơ nói riêng và của cả Vùng nói chung. Thời gian tới các Bộ,ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư và xúc tiến quảng bá du lịch cho Thànhphố.

3 . Tiếp tục công tác quy hoạch,rà soát và quản lý chặt chẽ quy hoạch đảm bảo phát triển đồng bộ, toàn diện, bềnvững, xứng đáng là Thành phố trung tâm, động lực của vùng đồng bằng sông CửuLong. Các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Thành phố để làm tốt quy hoạch của ngànhgắn với quy hoạch của Vùng, của Thành phố; Bộ Xây dựng hỗ trợ Thành phố xâydựng quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung về xây dựng đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt.

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cáccông trình, mạng lưới giao thông của Thành phố để đáp ứng được yêu cầu phát triểnkinh tế - xã hội. Bộ Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát và phốihợp với các Bộ, ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các dự ánvề giao thông sớm được triển khai, đặc biệt là các dự án: cầu Cần Thơ, đường MỹThuận đi Cần Thơ 4 làn đường, đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc và sân bay TràNóc, hoàn thành các dự án này chậm nhất vào cuối năm 2008.

Tập trung chỉ đạo kiểm tra chất lượngxây dựng và quản lý quy hoạch đô thị, phát triển đô thị; chú trọng đầu tư xâydựng và cải tạo mạng lưới giao thông nội đô, hệ thống cấp, thoát nước và xử lýchất thải; đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư pháttriển; Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với thành phố Cần Thơ để làmtốt nhiệm vụ này.

5. Đẩy mạnh phát triển giáo đục -đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho cả Vùng, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấukinh tế. Xây dựng Trường Đại học Cần Thơ thành trường Đại học trọng điểm quốcgia theo hướng đa ngành Và chuyển Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ thành TrườngĐại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, thành lập Phân hiệu Đại học Kiến trúc tạiCần Thơ và các trường, trung tâm dạy nghề phù hợp với quy hoạch cung ứng nguồnnhân lực cho cả Vùng; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội phối hợp với thành phố Cần Thơ để triển khai thực hiện.

6. Phát huy sức mạnh các thành phầnkinh tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư từ các thành phần kinhtế, nhất là từ các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư nước ngoài. Khuyến khíchđầu tư vào các dự án có sử dụng công nghệ cao, ít ô nhiễm, có giá trị gia tăngcao. Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ mới, dịch vụ có hàm lượngtrí tuệ cao; phát triển dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ pháp luật, giáo dụcvà đào tạo, y tế, thể thao, việc làm và an sinh xã hội; phát triển mạnh mẽ cácthị trường: lao động, tài chính, bất động sản và khoa học - công nghệ. Thànhphố cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để xây dựngcơ chế, chính sách phát triển các loại thị trường phù hợp với địa phương và cósức thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Để đẩy mạnh phát triển khoa học,công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựngtại Cần Thơ Trung tâm kiểm định chất lượng, đo lường hàng hoá, xây dựng Trung tâmkhoa học công nghệ dầu mối cho cả Vùng .

7. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thungân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phítrong chi tiêu ngân sách; có giải pháp duy.nhanh tiến độ giải ngân vốn đâu tư;tập trung đầu tư các công trình trọng điềm, nâng cao hiệu quả. hiệu suất dầutư; các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải phối hợp với thànhphố Cần Thơ triển khai thực hiện, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các công trình đã khởicông và dự án đã được phê duyệt đầu tư. Bên cạnh đó, Thành phố cần nghiên cứuđể thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương nhằm huy động vốn ngoài ngân sáchnhà nước đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là phát triển cáccông trình cơ sở hạ tầng.

8. Đảm bảo giữ vững ổn định chínhtrị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả tiến tới đẩylùi các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; tập trung đẩy mạnh hơn nữa cải cáchhành chính.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận độngchỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốtquy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị vữngmạnh.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNHPHỐ:

1 . Về xác định đồng bằng sông CửuLong là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của cả nước: đồng ý về nguyên tắc, giaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đềán, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về cơ chế vay tạm ứng Kho bạcNhà nước lớn hơn mức quy định để có vốn đẩy nhanh tốc độ đầu tư phát triển của Thànhphố: thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước; Thành phố nghiên cứu có cơ chế,chính sách thu hút, huy động thêm vốn từ các thành phần kinh tế để tăng vốn đầutư, kể cả việc khuyến khích thành lập các công ty hoạt động trong lĩnh vực tàichính, ngân hàng... đểhuy động vốn.

3. Về ban hành Nghị định, Nghị quyếttriển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị để phân công, phốihợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành với địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độcông trình trọng điểm đã được ghi trong Nghị quyết số 45-NQ/TW và Quyết định số42/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: các Bộ, ngành đã được phân công nhiệmvụ tại các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ của mình nên không cần thiết phảiban hành thêm các văn bản trên; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan thường xuyên có đánh giá về tiến độtriển khai thực hiện các công trình đã được ghi trong Nghị quyết 45-NQ/TW củaBộ Chính trị và Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

4. Về thực hiện các công trình đãđược ghi tại các Thông báo: số 24/TB-VPCP số 106/TB-VPCP số 406/TB-VPCP : cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch,Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng rà soát về tình hìnhthực hiện nhiệm vụ được giao tại các Thông báo trên để có biện pháp thực hiệnvà báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2007.

5 . Về tăng cường đầu tư từ nguồnvốn ODA, ưu tiên bố trí vốn trả nợ khối lượng hoàn thành, tăng mức đầu tư hàngnăm cho ngành giao thông vận tải, bổ sung vốn cho các dự án đang triển khai dođiều chỉnh mức vốn đầu tư: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét hỗ trợ Thành phố đảm bảo hoàn thànhcác công trình theo quy hoạch.

6. Về bổ sung nguồn vốn trái phiếuChính phủ cho các dự án đường nối quốc lộ 91 với tuyến đường Nam sông Hậu dài30 khi và dự án kè sông Cần Thơ dài 10 km: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn thực hiện. Trường hợp nguồn vốntrái phiếu không còn thì bố trí bằng nguồn vốn khác.

7. Về bổ sung đưa vào nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ hoặc hoặc đầu tư theo hình thức BOT dự án đường quốc lộ ra vòngcung nối quốc lộ 80 chiều dài 50 km quy mô đường cao tốc 6 làn xe: đồng ý vềnguyên tắc đầu tư theo hình thức BOT; giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phốihợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng thành phố Cần Thơ xây dựngcơ chế để kêu gọi đầu tư.

8. Về đưa vào nguồn vốn hỗ trợ cómục tiêu các dự án: kè sông Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thuỷ, Trung tâm văn hoá Ô Môn,Bệnh viện đa khoa Thành phố, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng: đồng ý vềnguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính vàcác Bộ liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

9. Về đề nghị đưa vào nguồn vốn hỗtrợ có mục tiêu các dự án: đường Trà Nóc - Thời An Đông - Lộ Búc, Cái Sơn Bàng,đường tỉnh 923, đường hương lộ 28: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải xem xét hỗ trợ vốn cho thành phố CầnThơ thực hiện theo từng giai đoạn.

10. Về đề nghị tạm ứng 40 tỷ đồngvốn kế hoạch năm 2008 để đầu tư xây dựng trụ sở các quận, huyện, xã, phường mớithành lập và các công trình bức xúc khác: đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưphối hợp với Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

11. Về bổ sung có mục tiêu 400 tỷđồng cho Thành phố để đảm bảo mặt bằng đầu tư xây dựng cơ bản: đồng ý, giao BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để Thành phốtriển khai các dự án đã được ghi trong đanh mục đầu tư của Thành phố .

12. Về đề nghị ghi vào danh mục vàbổ sung vốn đầu tư các dự án: 15 tuyến đường cấp 5 đồng bằng từ trung tâm của15 phường xã đến mạng giao thông xe 4 bánh; kè bờ sông Hậu - sông Cần Thơ, Trungtâm văn hoá Tây Đô, các Bệnh viện: Tim mạch, Sản khoa: đồng ý về nguyên tắc;giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngànhliên quan xử lý.

13. Đồng ý chuyển nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ còn lại (233,212 tỷ đồng) của dự án Cảng Cái Cui bổ sung cho dựán đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớicác Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải xử lý cụ thể.

14. Về việc đưa các khu công nghiệp:Thốt Nốt, Sông Hậu, Cờ Đỏ, Ô Môn và khu công nghiệp kỹ thuật cao vào quy hoạchphát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm2020: đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan xử lý.

15. Về chuyển mục đích sử dụng 4.000- 5.000 ha đất nông nghiệp của Công ty Nông.nghiệp Cờ Đỏ và Công ty Nông nghiệpsông Hậu sang đất chuyên đùng để sử dụng cho việc thành lập khu công nghiệp:việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất của cả nước và phù hợp với mức độ lấp đầy các khu công nghiệp hiện có;giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và các cơ quan liên quan xem xét kỹ việc này, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

16. Về thành lập Khu đô thị côngnghiệp - thương mại, dịch vụ - du lịch khoảng 20.000 ha ở hai công ty Nông nghiệpsông Hậu và Cờ Đỏ và một phần huyện Thốt Nốt, Vinh Thành, Cờ Đỏ: đồng ý vềnguyên tắc, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cácBộ, ngành liên quan xử lý.

17. Về các đề nghị của Thành phốvới các Bộ cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải,Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Laođộng - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ngoại giao,Thông tin và Truyền thông và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ ChíMinh: đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ Thành phố, có tính đếnviệc thành phố Cần Thơ ở điểm xuất phát thấp để có phương án ưu tiên hỗ trợ đượctốt nhất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể thành phố Cần Thơ và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Ban: Tuyên giáo Trung ương, Tổ chức Trung ương;
- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương;
- TU, HĐND, UBND TP Cần Thơ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM;
- Quân Khu 9;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, VX, KG, NC, IV, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5), B (55 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy