VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

Số : 169/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNGTRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CÀ MAU

Ngày 19 tháng 9 năm 2006, Phó Thủ tướngThường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã thăm Dự án Khí-điện-đạm Cà Mau, thămvà làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơquan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu nămvà ước thực hiện năm 2006, dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm2007 và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến của các sở, ngành trong Tỉnh; ý kiến củalãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đãkết luận như sau :

I. VỀ TÌNH HÌNH CHUNG

Trong thời gian vừa qua, với nỗ lực caocủa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Cà Mau đã có chuyển biến về mọi mặt,là tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nam Bộ; GDP năm 2006 ước tăng 12,5%, bình quânkhoảng 640 USD/người, bằng mức bình quân chung cả nước và đạt mức cao so vớicác tỉnh trong Vùng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỉnh đã gắn kết pháttriển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giảiquyết các vấn đề phát sinh trong cộng đồng dân cư, dân tộc, tôn giáo, góp phần tạosự ổn định xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, cơsở hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu và thiếu đồng bộ; sự phát triển của Tỉnh chưatương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng chậm;tiềm năng phát triển công nghiệp và dịch vụ chưa được khai thác tốt; nông nghiệp,thuỷ sản có phát triển nhưng thiếu bền vững; thương mại, du lịch tốc độ tăng bịgiảm. Tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức trung bình cả nước, chênh lệch giàu - nghèo cònlớn; giáo dục nâng cao dân trí và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế chưađáp ứng được yêu cầu; các cơ sở y tế và công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân cònthiếu và yếu.

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜIGIAN TỚI

Lãnh đạo Tỉnh cần đánh giá đúng tiềmnăng, lợi thế, thành tựu cũng như những khuyết điểm, yếu kém của mình để xâydựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tạo bướcphát triển nhanh, toàn diện và vững chắc, đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triểnbền vững, vượt mức bình quân chung cả nước vào năm 2010. Trong tổ chức thực hiện,cần quan tâm một số vấn đề sau :

1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tếnhanh và bền vững. Cần tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án khí- điện - đạm Cà Mau, đây là khâu đột phá cho phát triển công nghiệp, góp phần nângcao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh; cần phát huyhết sự tác động, lan toả của Khu công nghiệp này cho phát triển các khu, cụm côngnghiệp khác của Tỉnh. Từ một tỉnh nông nghiệp, Cà Mau phải trở thành tỉnh công nghiệp(với tỷ trọng công nghiệp 50% trong cơ cấu kinh tế vào năm 2010).

2. Tiềm năng, lợi thế hiện tại của CàMau là nông nghiệp, thuỷ sản; do vậy, cần nhanh chóng hoàn thành quy hoạch thuỷlợi phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản của Tỉnh, thống nhất trong quy hoạch thuỷ lợicủa vùng bán đảo Cà Mau. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong việc lựachọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển nuôi trồng thuỷ sản, sảnxuất nông nghiệp chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu và đảm bảo môi trường bền vững.

3. Giao thông của Cà Mau chưa phát triển,do vậy cần được ưu tiên đầu tư để tạo hệ thống hạ tầng phục vụ tốt cho phát triểnkinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Cần kết hợp phát triển hệ thốngđường giao thông với hệ thống thuỷ lợi để tạo sự đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau và tiếtkiệm vốn đầu tư.

4. Không ngừng củng cố, khuyến khíchphát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đổi mới sắp xếp lại doanhnghiệp nhà nước, trong đó có các lâm trường, vườn quốc gia, nhằm phát triển kinhtế và bảo vệ môi trường. Thu hút và tạo điều kiện cho doanh nghiệp từ các địa phươngkhác và doanh nghiệp nước ngoài đến làm ăn tại Tỉnh.

5. Tăng cường đầu tư cho giáo dục, đàotạo và y tế để nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và tạo nguồn nhân lựcchất lượng cao - tiền đề cho phát triển bền vững. Rà soát lại các cơ sở hiện có,từ đó lập quy hoạch mạng lưới trường, lớp và cơ sở y tế từ tỉnh đến xã; căn cứ chuẩnhoá của ngành giáo dục và ngành y tế để lập dự án, xác định thứ tự đầu tư hợp lý,bố trí vốn đầu tư dứt điểm từng dự án, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Cầnsớm bố trí hệ thống trường đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu lao động của các ngànhkinh tế.

6. Tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng,làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, antoàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiếtkiệm. Muốn vậy phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống chính trị cáccấp; đồng thời, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội của Tỉnh và Hội đồng nhân dân cáccấp tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sátviệc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đầu tư cho thuỷ lợi :

a) Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

+ Hoàn thành và trình duyệt trongnăm 2006 Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết vùng Nam bán đảo Cà Mau; trên cơ sở quyhoạch và dự án được duyệt, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chínhtăng cường bố trí vốn đầu tư cho thuỷ lợi của tỉnh Cà Mau từ nay đến năm 2010.

 + Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhândân tỉnh Cà Mau sớm hoàn tất thủ tục và triển khai đầu tư cống Biện Nhị và 11cống dưới đê Biển Tây; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn để thựchiện trong giai đoạn 2006 - 2010.

+ Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cáctỉnh có liên quan xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể nâng cấp đê biển Nam Bộ(trong đó có tuyến đê biển Đông của tỉnh Cà Mau), trình duyệt theo quy định.

+ Hướng dẫn Tỉnh lập và hoàn chỉnhcác dự án đầu tư thuỷ lợi cho một số tiểu vùng nuôi trồng thuỷ sản và sản xuấtnông nghiệp (Tiểu vùng II, Tiểu vùng V, Tiểu vùng XVII Nam Cà Mau; Tiểu vùngIII Bắc Cà Mau), trình duyệt theo quy định và bố trí vốn (phần do Trung ương hỗtrợ) đầu tư trong giai đoạn 2006- 2010.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau lậpdự án, thoả thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp kỹthuật và quyết định đầu tư xây dựng kè chống sạt lở một số cửa biển, khu dân cưtập trung ven sông thành phố Cà Mau và các thị trấn. Trường hợp vượt quá khảnăng của ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm việc với các Bộ có liênquan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ, bổ sung vốn đểthực hiện dự án.

2. Về đầu tư các công trình giaothông :

a) Bộ Giao thông vận tải tập trung giảiquyết sớm các yêu cầu về giao thông do Trung ương đầu tư trên địa bàn Tỉnh :cầu Đầm Cùng, cảng Năm Căn, phà Năm Căn, các tuyến đường bộ quan trọng nối CàMau với Kiên Giang, ra biên giới và các tỉnh trong vùng Tây Nam Bộ, sân bay CàMau; hoàn thành đường Quản Lộ - Phụng Hiệp trước năm 2009. Cần tiến hành khẩntrương từ khâu lập hoặc bổ sung quy hoạch, lập và trình duyệt dự án, phân kỳđầu tư và bố trí vốn; đầu tư đồng bộ, có trọng điểm và dứt điểm, đảm bảo nhanh chóngđưa công trình vào sử dụng nhằm phát huy tác dụng và hiệu quả cao.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửdụng vốn trái phiếu Chính phủ và bố trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư tậptrung, dứt điểm 27 tuyến đường đến trung tâm xã đã được phê duyệt; đồng thời,làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để bổsung các tuyến đường đến 30 xã (15 xã mới thành lập và nâng cấp đường cho 15xã) vào Đề án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã, trình Thủ tướngChính phủ.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp vớicác Bộ có liên quan thống nhất tiêu chuẩn đường và cơ bản hoàn thành Đề án đầutư đường ô tô đến trung tâm xã trong khoảng 3 năm tới; cần đầu tư đồng bộ cảđường và cầu, cống, phà.

c) Tỉnh phối hợp với Bộ Giao thôngvận tải sớm hoàn thành thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng để khởi công đoạnđường Cà Mau - Đất Mũi theo tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh.

d) Về đầu tư 3 tuyến đường vành đaithành phố Cà Mau : Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Tỉnh lập dự án; phối hợp vớiBộ Kế hoạch và Đầu tư tìm nguồn vốn đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định hỗ trợ một phần cho Tỉnh; đồng thời, Tỉnh xây dựng phương án khaithác quỹ đất đô thị dọc các tuyến đường này, tạo nguồn vốn đầu tư.

đ) Về đề nghị mở rộng đường từ thànhphố Cà Mau đến Khu công nghiệp khí - điện - đạm : Tỉnh lập dự án, tìm nguồn vốnđầu tư, trình duyệt theo quy định; nếu thiếu vốn, làm việc với Bộ Tài chính đểđược vay, trả nợ vốn vay bằng tiền khai thác quỹ đất hai bên đường.

e) Về đề nghị đầu tư nạo vét tuyếnđường thuỷ sông Ông Đốc : Tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, thống nhấtchủ trương đầu tư Dự án, trình duyệt theo quy định.

g) Tỉnh chủ động bố trí vốn ngânsách địa phương để thanh toán nợ đầu tư các tuyến đường về trung tâm các huyện.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan tìm nguồnvốn, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ một phầncho Tỉnh.

3. Về phát triển công nghiệp và khukinh tế :

a) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phốihợp với Bộ Tài chính bố trí hỗ trợ tiếp 44 tỷ đồng cho Dự án Khu công nghiệpKhánh An trong dự toán ngân sách năm 2007 và các năm tiếp theo. Để đẩy nhanhtiến độ đầu tư Dự án, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính,thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước một phần vốn.

Về đề nghị đầu tư Khu công nghiệpHoà Trung, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan có liênquan, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về đề nghị đầu tư Nhà máy điệnchạy bằng khí hỗn hợp: Tỉnh làm việc với Bộ Công nghiệp để được đưa vào Quyhoạch mạng lưới cung cấp điện, lập dự án, trình duyệt theo quy định.

c) Về đề nghị xây dựng khu kinh tếđặt tại huyện Năm Căn : đồng ý về chủ trương; trước mắt, Tỉnh nghiên cứu môhình các khu kinh tế đã được thành lập trong nước, làm việc với Bộ Kế hoạch vàĐầu tư để được hướng dẫn lập dự án, trình duyệt theo quy định. Để phù hợp vớiđiều kiện thực tế, Tỉnh cần tính tới việc xây dựng khu công nghiệp bên cạnh nơidự kiến xây dựng khu kinh tế, để khi Dự án khí - điện - đạm đi vào hoạt động, sẽtạo điều kiện phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế của Tỉnh.

4. Về sắp xếp doanh nghiệp và quảnlý thu ngân sách nhà nước :

a) Về phương thức bán Nhà máy đườngThới Bình: giao Văn phòng Chính phủ đôn đốc các Bộ có liên quan khẩn trươngtrình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Công ty Thương mại dịch vụ Cà Maucần được cổ phần hoá toàn bộ theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt.

c) Việc sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếpcổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: thực hiện theo quy định hiện hành.

d) Việc quản lý các khoản nộp ngânsách nhà nước của Dự án khí - điện - đạm Cà Mau và hỗ trợ vốn cho Tỉnh : thựchiện theo Luật Ngân sách nhà nước.

5. Về đầu tư cho giáo dục, y tế :

a) Về đề nghị nâng mức hỗ trợ đầu tưphòng học trong Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học của Tỉnh, sẽ được xửlý chung đối với các địa phương có khó khăn thuộc Chương trình này. Tỉnh cần bốtrí vốn ngân sách địa phương (trong đó có nguồn thu xổ số kiến thiết được đểlại) để bổ sung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ,cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ về tổng kết Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học tại Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

b) Tỉnh chủ động bố trí vốn ngânsách địa phương và vốn bổ sung từ ngân sách trung ương hàng năm để hoàn thànhđầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Tỉnh; đồng thời, làm việc với Bộ Y tế, Bộ Kếhoạch và Đầu tư để bổ sung vốn ODA cho đầu tư trang, thiết bị của Bệnh viện.

Tỉnh sử dụng vốn hỗ trợ của ngân sáchtrung ương và bố trí vốn ngân sách địa phương (trong đó có nguồn thu xổ số) đểđầu tư có trọng điểm các bệnh viện tuyến huyện theo lộ trình phù hợp.

6. Về ổn định dân cư và bảo vệ môitrường :

a) Tỉnh làm việc với Chủ đầu tư Dựán khí - điện - đạm Cà Mau, thống nhất tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng khu tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án, trình cấp có thẩmquyền phê duyệt.

b) Về đề nghị nâng mức hỗ trợ vốnxây dựng các cụm dân cư phục vụ việc di dời các hộ dân đang sống ngoài đê biểnvà trong rừng tràm : giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnhlập dự án, trình duyệt theo quy định.

c) Tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng vàcác Bộ, cơ quan có liên quan để thống nhất quy hoạch và lập các dự án về bảo vệmôi trường. Trên cơ sở dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung ương sẽ hỗtrợ có mục tiêu một phần vốn đầu tư. Cần ưu tiên đầu tư ngay từ năm 2007 một sốlò hoả táng ở vùng đồng bào Khmer.

7. Về đề nghị Trung ương quan tâmvận động nguồn vốn ODA : Tỉnh lập các dự án, làm việc với các Bộ chuyên ngànhvà Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầutư và các Bộ có liên quan kêu gọi vốn ODA cho Tỉnh.

8. Về đề nghị được chia tách một sốxã có diện tích lớn : Tỉnh làm việc với Bộ Nội vụ, thống nhất phương án, trìnhChính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện ./.

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng,
Nông nghiệp và PT nông thôn, Thuỷ sản,
Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ,
Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;- Tổng Công ty dầu khí Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, NC,
IV, TTBC, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
- Lưu : VT, ĐP .

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy