VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 179/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢNPHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 17 tháng 9 năm 2007, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khítrọng điểm đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiệnChương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo;đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan; Hội Cơ khí Việt Nam, Hiệp hội cácdoanh nghiệp Cơ khí Việt Nam; lãnh đạo một số Tập đoàn, Tổng công ty 91, 90;các Viện Nghiên cứu: Cơ khí, Máy và Dụng cụ công nghiệp và Xí nghiệp Cơ khíQuang Trung - Ninh Bình.

Sau khi nghe Bộ Công Thương báocáo tình hình thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm và các dự ánđầu tư; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, Tập đoàn, Tổng công ty; Hiệp hộicác doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, Hội Cơ khí Việt Nam, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm đã kếtluận như sau:

1. Đánh giá chung:

a) Những mặt được:

Trong thời gian qua, ngành Cơkhí đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, tạo sự chuyển biến bước đầu ở một sốlĩnh vực, như: Cơ khí đóng tàu, cơ khí chế tạo và cung cấp thiết bị toàn bộ, cơkhí xây dựng, cơ khí giao thông, cơ khí nông nghiệp, cơ khí năng lượng mỏ, cơkhí chế tạo thiết bị và vật liệu điện...Nhiều doanh nghiệp sản xuất cơ khí đãtừng bước đổi mới, nâng cao khả năng thiết kế, năng lực thiết bị và công nghệ,trình độ quản lý và điều hành nên đã hoàn thành việc đảm nhiệm vai trò tổngthầu EPC; đóng mới tàu biển trọng tải lớn thay thế nhập khẩu và xuất khẩu; sảnxuất, lắp ráp ô tô tải, ô tô chở khách; chế tạo nhiều chủng loại thiết bị cungcấp cho các dự án lớn, trọng điểm thuỷ điện, xi măng, giấy, mía đường...Nhữngkết quả đạt được của ngành Cơ khí đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinhtế-xã hội vì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

b) Những hạn chế:

- Bên cạnh những kết quả đạtđược nêu trên, ngành Cơ khí trong những năm qua còn những hạn chế, đặc biệt làcông tác xây dựng quy hoạch phát triển từng chuyên ngành, nhóm sản phẩm cơ khítrọng điểm; thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong việc đầu tư,sản xuất, cung cấp các sản phẩm cơ khí; dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khítrọng điểm then chốt chưa được xác định rõ; chưa chú trọng việc nâng cao nănglực thiết kế, tư vấn, lập dự án đầu tư.

- Khả năng cạnh tranh của cácsản phẩm cơ khí còn thấp, do chi phí sản xuất lớn, giá thành sản phẩm cao, chấtlượng thấp, việc triển khai các dự án còn chậm.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trongthời gian tới:

1. Để khắc phục những tồn tạinêu trên, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ nhằmphát triển ngành Cơ khí Bộ Công Thương cần khẩn trương chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan và tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc sau:

a) Tổ chức đánh giá, rút kinhnghiệm tình hình thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ nhữngthành tựu đạt được và những nguyên nhân yếu kém của ngành Cơ khí giai đoạn từnăm 2003 đến năm 2007, rà soát kỹ lại các dự án đầu tư thuộc 8 nhóm sản phẩm cơkhí trọng điểm, từ đó lựa chọn các dự án, sản phẩm theo nguyên tắc đầu tư cótrọng tâm, trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2007.

b) Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổngcông ty 91, 90; các Viện Nghiên cứu cơ khí nâng cao năng lực nghiên cứu, thiếtkế, chế tạo, tư vấn, lập dự án đầu tư; đồng thời đẩy mạnh việc tiếp thu, ứngdụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ tốt môitrường, góp phần chuyển dịch cơ cấu, tạo thêm nhiều sản phẩm cơ khí có khả năngcạnh tranh cao.

c) Phối hợp với Bộ Tài chính vàcác cơ quan liên quan bổ sung, hoàn chỉnh Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vềcơ chế hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản sản phẩm cơ khí trọng điểm, theonguyên tắc hỗ trợ đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chủtrương của Đảng, Nhà nước và thông lệ quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trongtháng 12 năm 2007.

d) Phối hợp với Bộ Giáo dục vàĐào tạo tìm giải pháp đầu tư có hiệu quả cho công tác đào tạo, đào tạo lại độingũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, công nhân có trình độ, tay nghề cao đểcung cấp kịp thời cho ngành Cơ khí

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phốihợp với Bộ Công Thương thường xuyên cập nhật thông tin, thống kê chính xác sốliệu liên quan đến ngành cơ khí, trong đó đặc biệt là thống kê số liệu xuất,nhập khẩu sản phẩm cơ khí hàng năm; bố trí đủ vốn cho công tác lập quy hoạchcác sản phẩm cơ khí còn thiếu.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủtrì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan đề xuất Chương trìnhnghiên cứu khoa học kỹ thuật cho một số sản phẩm cơ khí trọng điểm và cơ chế hỗtrợ đầu tư cho một số trung tâm thử nghiệm, kiểm định công nghệ cao đối với cácsản phẩm trên.

4. Hiệp Hội cơ khí Việt Nam chủchì, phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty 91, 90; các Viện Nghiên cứu cơ khíxây dựng hệ thống dữ liệu ngành Cơ khí để làm cơ sở tra cứu nhằm tăng cường mốiliên kết giữa các doanh nghiệp, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm vàcác cơ quan liên quan, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng NNVN;
- Văn phòng TW;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo CTSPCKTĐ;
- Hiệp Hội các doanh nghiệp Cơ khí VN;
- Hội Cơ khí VN;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Công nghiệp Tàu thủy;
- Các Tổng công ty 91, 90: Công nghiệp ô tô Việt Nam, Lắp máy Việt Nam, Máy động lực và Máy nông nghiệp, Máy thiết bị Công nghiệp, Cơ khí Xây dựng, Thiết bị kỹ thuật điện, Cơ điện-Xây dựng Nông nghiệp Thủy lợi;
- Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Viện Nghiên cứu Cơ khí;
- Xí nghiệp cơ khí Quang Trung - Ninh Bình;
- VPCP:BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: Website CP, KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (3).100

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý