VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 181/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦYBAN DÂN TỘC

Ngày 12 tháng 9 năm 2007, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với Ủy ban Dân tộc. Cùng dự có đại diệnlãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo,Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động -Thương binh vàXã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo tình hình chung 8tháng đầu năm 2007, công tác tổ chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Ủy banDân tộc; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kếtluận như sau:

1. Những kết quả đạt được trongthời gian qua:

Trong quá trình lãnh đạo cáchmạng Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề dân tộc và đoànkết dân tộc có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc; luôn quan tâm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cácnguồn lực đầu tư phát triển cho vùng dân tộc và miền núi.

Những năm qua, Đảng và Nhà nướcđã có nhiều nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, văn bản pháp quy, đưara những chủ trương, chính sách lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội miền núi,vùng dân tộc, chăm lo đời sống mọi mặt cho đồng bào dân tộc; với chức năng,nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã có nhiều cốgắng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng kiệntoàn bộ máy làm công tác dân tộc; về cơ bản chỉ đạo tổ chức thực hiện các chínhsách dân tộc ở khu vực miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùngdân tộc thiểu số như: chương trình 135, Quyết định 120, 134, 186, 30, 32, 31,33... đã làm cho kinh tế khu vực miền núi, vùng dân tộc tiếp tục phát triển, cơsở hạ tầng thiết yếu được xây dựng, đời sống của đồng bào được cải thiện, tỷ lệhộ đói nghèo giảm nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọngcông nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp; cơ cấu cây trồng, vậtnuôi chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước gắn với thịtrường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số cao hơnnhững năm gần đây và cao hơn mức bình quân của cả nước; bộ mặt nông thôn miền núi,vùng dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi.

2. Một số hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đã đạtđược, còn những hạn chế, tồn tại đó là: nhiều chính sách về công tác dân tộcchưa được triển khai hoặc triển khai quá chậm, chưa đồng bộ; thể chế về côngtác dân tộc còn yếu, xác định vị trí, pháp lý về công tác dân tộc chưa rõ. Sựphối hợp giữa các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương chưa thật đồng bộ.Bộ máy cơ quan dân tộc tuy đã được củng cố và kiện toàn nhưng còn thiếu và yếu,không ổn định về cơ cấu tổ chức nhất là ở các địa phương trong thực hiện chínhsách dân tộc. Nội dung quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc chưađược xác định cụ thể, rõ ràng. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở các cấp,các ngành còn yếu và bất cập so với nhiệm vụ, yêu cầu đề ra.

3. Những nhiệm vụ trong thờigian tới:

- Phải nhất quán trong nhận thứcvề vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân tộc và đoàn kết các dântộc; luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng, để từ đó xây dựngchính sách, hoạch định chính sách, chương trình hành động phục vụ cho công cuộcđổi mới đất nước nói chung và cho đồng bào các dân tộc nói riêng.

- Xây dựng thể chế hoạt độngcông tác dân tộc; đồng thời đổi mới nội dung và hình thức hoạt động ở vùng dântộc và miền núi.

- Ủy ban Dân tộc phối hợp vớicác Bộ, ngành tiếp tục rà soát, đánh giá hệ thống chính sách về dân tộc để xácđịnh những chính sách nào còn phù hợp, chính sách nào không phù hợp, kém hiệuquả để bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung; đồng thời, xây dựng những chính sách mớiđáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

- Tổ chức thực hiện tốt cácchương trình, dự án, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dântộc; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đến năm 2010 cơ bản xóa xong đói,giảm nhanh tỷ lệ nghèo, phấn đấu mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếpcận gần với mức bình quân chung của cả nước, giảm khoảng cách giàu nghèo giữavùng dân tộc thiểu số với các vùng, miền trong cả nước.

- Đi đôi với xây dựng chínhsách, tổ chức thực hiện các chính sách về dân tộc, phải thường xuyên tiến hànhthanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để các chính sách đó thực sự pháthuy hiệu quả.

4. Về một số đề nghị của Ủy banDân tộc:

a) Xây dựng Nghị định về chứcnăng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức trong bộ máy của Ủy ban Dân tộc

- Ủy ban Dân tộc phối hợp với BộNội vụ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ khóa XII;trên cơ sở những quan điểm của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ khóaXII, xác định rõ chức năng quản lý Nhà nước về dân tộc.

b) Về tổ chức bộ máy:

- Đồng ý Ủy ban Dân tộc có cácthành viên kiêm nhiệm là lãnh đạo của 5 Bộ, cần xây dựng Quy chế phối hợp làmviệc, chức năng, nhiệm vụ của 5 đến 7 Bộ, cần xây dựng Quy chế phối hợp làmviệc, chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên Bộ, ngành;

- Về Lãnh đạo của Ủy ban Dân tộcthực hiện theo quy định chung gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm và không quá 4 Phó Chủnhiệm;

- Về các Vụ, đơn vị trực thuộc:đồng ý đề xuất của Ủy ban Dân tộc ngoài những Vụ, đơn vị như quy định chung củacác Bộ, cơ quan ngang Bộ thì có một số đơn vị đặc thù. Riêng 3 cơ quan thườngtrực ở ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long hiện nay nên xemxét chuyển thành vụ Địa phương; trường Đào tạo nghiệp vụ công tác Dân tộcchuyển thành trường Cán bộ Dân tộc; Trung tâm tin học thành Trung tâm Thông tin.

c) Về trụ sở làm việc của Ủy banDân tộc: Đồng ý về nguyên tắc xây dựng trụ sở mới; Bộ Xây dựng phối hợp với Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành có liên quan giúp Ủy ban Dân tộcxây dựng phương án xây dựng trụ sở mới, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

d) Đồng ý cho sửa chữa trụ sởlàm việc tại 80-82 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội để phục vụ công tác trongthời gian xây dựng trụ sở mới.

đ) Đồng ý Ủy ban Dân tộc được bốtrí nơi làm việc còn thiếu của các đơn vị trực thuộc trong thời gian từ nay đếnkhi hoàn thành trụ sở mới. Về kinh phí Ủy ban Dân tộc làm việc cụ thể với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Dầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động -TB&XH, Công Thương, Y tế, Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Giáo đục & Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Ủy ban Dân tộc;
- UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
Các vụ: TH, VX, KTTH, CN, TCCB, IV;
- Lưu: VT, ĐP (5), Th(40).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc huy