VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 183/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG VỀ ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ THỰCHIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2007 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ngày 12 tháng 9 năm 2007, tạitrụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực NguyễnSinh Hùng đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tưpháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ và các cán bộ lãnh đạo các đơnvị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình hoạt động, việc ổn định tổchức và xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến của lãnh đạocác Bộ, ngành có liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã cókết luận như sau :

1. Đánh giá cao sự nỗ lực phấnđấu và những kết quả đạt được của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Lao động -Thương binh và Xã hội trong 8 tháng đầu năm 2007; đã chủ động chỉ đạo thực hiệncác chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và sự chỉ đạo,điều hành của Chính phủ, đề xuất, cụ thể hóa các chương trình, chính sách, chếđộ sát với thực tiễn, tăng cường vai trò quản lý nhà nước và thúc đẩy thực hiệnxã hội hóa tốt hơn... góp phần quan trọng trong thực hiện một số chỉ tiêu kinhtế - xã hội; tổ chức chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, tổ chứctốt Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ... Khẩn trương tổ chức bàn giao,tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về trẻ em về Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội và tạo điều kiện để các đơn vị mới sát nhập ổn định tổ chức và hoạtđộng; thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu dự thảoNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội...

Trong thời gian tới, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụtrọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong toàn ngành:

a) Về giải quyết việc làm, đâylà một trong những mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước, cần tập trung chung chỉđạo thực hiện có hiệu quả. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung nghiêncứu đề xuất các giải pháp phát triển, tạo việc làm trong nông nghiệp,nông thôn thúc đẩy phát triển việc làm trong công nghiệp dịch vụ, tạo cơ sởchuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành công nghiệp, dịchvụ... Hàng năm, không chỉ thực hiện giải quyết việc làm cho 1,6 - 1,7 lao độngmà còn phải nâng cao chất lượng việc làm cho lao động toàn xã hội, trong đó tậptrung ưu tiên cho giải quyết việc làm thu hút lao động tại chỗ, những vùngchuyển đổi mục đích sử dụng đất, những địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao.

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, triển khai đồng bộ các dự án, cáchoạt động. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính cần tập trung hoànthiện cơ chế quản lý điều hành Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm theo hướng tăngthêm nguồn vốn và kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện; Ngân hàng Chính sáchxã hội triển khai thực hiện cho vay theo đúng quy định, có thể nghiên cứu mởrộng cho các ngân hàng cùng tham gia, bảo đảm cho vay và giải ngân thuận tiện.

b) Về lĩnh vực dạy nghề, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội cần tăng cường thực hiện chức năng,quản lý nhànước, xác định mục tiêu chiến lươc và đào tạo nghề, nhằm nâng cao tỷ lệ laođộng qua đào tạo nghề, đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội; gắn đào tạo nghề vớigiải quyết việc làm, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu vềchuyển dịch lao động; cung cấp lao động có kỹ thuật cho các khu công nghiệp,khu kinh tế và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩntrương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vềGiáo dục và Đào tạo, trong đó bố trí thêm nguồn vốn thực hiện dự án Tăng cườngnăng lực đào tạo nghề. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần chỉ đạo thực hiệncác giải pháp đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sởdạy nghề; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng giáotrình, đội ngũ giáo viên để bảo đảm chất lượng đào tạo.

c) Tập trung chỉ đạo có hiệu quảChương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010, Bộ Tài chính,Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để đáp ứng yêu cầu thực hiện các giải phápgiảm nghèo bền vững và phấn đầu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo đã đềra; tăng cường đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vàhải đảo nhằm hỗ trợ giảm nghèo có hiệu quả.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội cần có sự chỉ đạo thực hiện, phối hợp lồng ghép đồng bộ, có hiệu quả từTrung ương xuống cơ sở các chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm với xoá đóigiảm nghèo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội phối hợp với Tổng cục Thống kê và các địa phương rà soát các tiêu chí đánhgiá kết quả thực hiện giảm nghèo hàng năm để bảo đảm thống nhất số liệu khicông bố chính thức.

d) Tiếp tục thực hiện tốt cácchính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người có công vớicách mạng và các đối tượng chính sách xã hội với tinh thần trách nhiệm cao vàcó hiệu quả hơn nữa.

đ) Về bảo trợ xã hội, cần tăngcường công tác quản lý, rà soát đối tượng, giảm bớt các thủ tục liên quan đểkhông gây phiền hà cho đối tượng thụ hưởng chính sách và nhân dân. Tổ chức sơkết, đánh giá các mô hình thực hiện công tác cai nghiện, chữa trị, dạy nghề,tạo việc làm cho người mắc nghiện có hiệu quả để tổ chức nhân rộng...

2. Về những kiến nghị của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội:

a) Về kiện toàn tổ chức bộ máyvà bố trí cán bộ cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩntrương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét,ban hành để ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ của Bộ;

- Về biên chế chuyên trách ở cấpxã, Bộ Nội vụ chủ trì, nghiên cứu, tổng kết thực tế, đề xuất phương án cụ thểvề biên chế chuyên trách cấp xã thống nhất cho các ngành, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

- Bộ Tài chính khẩn trương hướngdẫn việc bàn giao về tài chính, tài sản liên quan đến việc chuyển giao chứcnăng quản lý nhà nước về trẻ em về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bảođảm kinh phí để tiếp tục triển khai công tác này có kết quả.

b) Về kinh phí cho Chương trìnhmục tiêu quốc gia về việc làm, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vànâng cao chất lượng đào tạo nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việcvới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, xem xét bổ sung trong khả năngcó thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; vấn đề quan trọng là phải phối hợp đồng bộđể sử dụng nguồn vốn thực sự có hiệu quả.

c) Bảo hiểm xã hội là một chínhsách quan trọng trong chính sách an sinh xã hội, không chỉ phát triển loại hìnhbắt buộc mà phải đa dạng các loại hình bảo hiểm, thu hút các chủ thể tham giathực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủtrì, nghiên cứu, phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế quảnlý về bảo hiểm thất nghiệp sao cho có hiệu quả, trình Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vềtổ chức Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Dầu tư, Tư pháp, Giáo đục & Đào tạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Các vụ: TCCB, KTTH, TH;
- Lưu: VX (3), VT.30.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc