VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 185/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐÀI TRUYỀN HÌNHVIỆT NAM

Ngày 25 tháng 9 năm 2007, PhóThủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nghe Đài Truyền Hình Việt Nam báo cáoĐề án thí điểm đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của ĐàiTruyền hình Việt Nam. Tham dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng có lãnh đạo cácBộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyềnthông, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tuyên giáoTrung ương. Sau khi nghe Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo và đạidiện các cơ quan phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến nhưsau:

1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phốihợp với Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan đưa những kiến nghịcủa Đài truyền hình Việt Nam vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam để trình Chính phủ xem xét,thông qua.

2. Đài truyền hình Việt Nam chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế tài chính phù hợp vớichức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới nói trên, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyếtđịnh ban hành.

3. Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩnbị các điều kiện về vốn, tài sản, nguồn nhân lực để thành lập các công ty nhưđề nghị của Đài khi Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaĐài truyền hình Việt Nam thay thế Nghị định số 96/2003/NĐ-CP được Chính phủ banhành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động -TBXH, Kế hoạch và Dầu tư,
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Các vụ: TH, VX, TCCB, KTTH;
- Lưu: Văn Thư, ĐMDN (05).32

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc