VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 191/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 25 tháng 09 năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và đại diện các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Tại buổi làmviệc với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm báo cáo về chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Trung tâm, công tác dự báo bão, lũ, thiên tai, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao công tác khí tượng thủy văn trong các năm qua đã có bước tiến bộ vượt bậc, góp phần vào sự nghiệp phát triền kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đã làmtốt công tác dự báo bão, lũ, thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Đồng ý với báo cáo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhấn mạnh thêm một số điểm:

- Ngành Khí tượng Thủy văn là ngành công nghệ cao đòi hỏi phải được đầu tư để đi trước một bước về nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đồng thời là một trong những ngành rất quan trọng, cung cấp các số liệu điều tra cơ bản, quan trắc cho các ngành kinh tế, nhu cầu của xã hội và người dân.

- Trong định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xác định tầm nhìn chiến lược, xây dựng mục tiêu, kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn; phấn đấu đưa ngành này phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực, tiếp cận chuẩn quốc tế.

- Ngành Khí tượng Thủy văn là ngành cung cấp dịch vụ lớn, do vậy cần chuyển dịch mạnh về lĩnh vực khoa học, công nghệ, từng bước nâng cấp và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, gắn với yêu cầu thị trường và công tác xã hội hóa.

- Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, cần xây dựng cơ chế, chính sách để đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển ngành, đồng thời nâng cao mức sống của cán bộ, nhân viên.

3. Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và là một trong những quốc gia có nhiều bão, lũ, hạn hán, thiên tai, do vậy công tác dự báo là nhiệm vụ rất quan trọng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; tổ chức việc quan trắc và truyền số liệu mực nước biển phục vụ công tác cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) theo Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế cảnh báo động đất, sóng thần, đồng thời tăng cường và nâng cao chất lượng dự báo để có được dự báo dài hạn với độ tin cậy cao, phục vụ cho công tác phòng, tránh bão lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần ưu tiên vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mớiđể tăng cường và nâng cao năng lực của ngành Khí tượng Thủy văn.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các đơn vị chức năng, hoàn thiện lại nộidung Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Tài nguyên và MT, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Trung tâm KTTV Quốc gia;
- Viện Vật lý địa cầu;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, KTTH, KG, NC,
TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu : VT, NN (4), Huệ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý