VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 194/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNGTẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO

Ngày 21 tháng 09 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình giảm nghèo.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc trình bày báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình trong 9 tháng đầu năm và một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2007, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và để tăng cường chỉ đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra về giảm tỷ lệ hộ nghèo vào đầu năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình 135 giai đoạn II đồng bộ với các chương trình, chính sách có liên quan đến mục tiêu giảm nghèo:

a) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các Bộ ngành có liên quan khẩn trương thực hiện các công việc sau đây:

- Rà soát các Chương trình, cơ chế, chính sách đang triển khai thực hiện liên quan đến thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp;

- Đề xuất và thực hiện việc lồng ghép có hiệu quả các chương trình, cơ chế, chính sách với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình 135 giai đoạn II.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, gắn công tác xoá đói giảm nghèo với dạy nghề, giải quyết việc làm, chú ý đào tạo nghề cho người nghèo, con hộ nghèo; hướng dẫn các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng thụ hưởng các cơ chế, chính sách thuộc Chương trình; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến người nghèo; nhân rộng mô hình giảm nghèo.

c) Ủy ban Dân tộc khẩn trương rà soát các Chương trình, dự án, cơ chế, chính sách đang triển khai thực hiện liên quan đến đồng bào dân tộc; hướng dẫn các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng thụ hưởng các cơ chế, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc; rà soát, quản lý các công trình đã đầu tư phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các Chương trình giảm nghèo, nhằm phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy mạnh thực hiện các Chương trình giảm nghèo với nội dung chính như sau:

a) Bố trí nguồn vốn thực hiện mục tiêu của các Chương trình giảm nghèo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ, xem xét lại dự toán đầu tư cho các dự án, chủ động bố trí và tăng thêm mức hỗ trợ thực hiện các chính sách để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo;

b) Phân công các thành viên Chính phủ phối hợp chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các Chương trình giảm nghèo để phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vào năm 2009:

- Xây dựng Kế hoạch phân công các Thành viên Chính phủ tham gia kiểm tra, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ một số địa bàn trong các vùng nghèo trọng điểm thực hiện các Chương trình giảm nghèo;

- Đôn đốc các Thành viên Chính phủ là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo tập trung chỉ đạo việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các dự án, chỉ tiêu thuộc phạm vi phụ trách, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Chương trình.

c) Tăng cường phân cấp, giao quyền cho các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình giảm nghèo, có kế hoạch cụ thể huy động nguồn lực, quyết tâm đẩy lùi tình trạng đói nghèo trên địa bàn;

d) Tổ chức thực hiện:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo với các nội dung nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2007; chuẩn bị các nội dung họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo vào cuối tháng 10 năm 2007 và các nội dung triển khai kế hoạch năm 2008 về các Chương trình giảm nghèo với một số địa phương có tỷ lệ nghèo cao cùng với Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008 của Chính phủ; tổ chức một số đoàn đi kiểm tra tình hình triển khai các chính sách, dự án thuộc các Chương trình giảm nghèo tại một số địa phương về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý cho người nghèo hàng quý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Yêu cầu các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất các cơ chế, chính sách có liên quan nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện công tác giảm nghèo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển NT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các thành viên BCĐ các CT giảm nghèo;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản,
Website CP, các vụ: KTTH, ĐP, NN, TH;
- Lưu: VX (3), VT.45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc