ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 208/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 1979

 

THÔNG BÁO

VỀVIỆC QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG NHÀ CỬA TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN TRONG THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Kính gửi: Chủ tịch ủy ban nhân dân cácquận, huyện, phường, xã trong thành phố Hồ Chí Minh

Để thực hiện đúng đắn tinh thầncác quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 11-7-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố quyđịnh về việc phân phối sử dụng nhà cửa do Nhà nước quản lý cho cơ quan, đơn vị,cán bộ, công nhân viên chức trong thành phố ; Chỉ thị số 40/CT-UB ngày 8-8-1978của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý phân phối sử dụng hợplý các nhà thuộc diện vắng chủ.

Theo kiến nghị của Hội đồng Phânphối nhà thành phố trong phiên họp ngày 26-9-1979 cần thực hiện công tác phânphối nhà trong thành phố được tốt và chấm dứt tình trạng chiếm dụng, phân phốinhà một cách tùy tiện ở các quận, huyện, phường, xã, không theo quy định chungcủa Ủy ban nhân dân thành phố, gây nên tình trạng không cân đối được nhà cửa,làm trở ngại cho việc bố trí nhà làm việc, nhà ở cho cán bộ, công nhân viên vànhân dân lao động trong thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nhắc Ủyban nhân dân các quận, huyện, phường, xã một số điểm sau

1. Chỉ có Ủy ban nhân dân thànhphố mới có quyền phân phối nhà và ký các quyết định tạm cấp nhà, cơ quan chứcnăng giúp Ủy ban là Sở Quản lý nhà đất. Ngoài ra không một cơ quan, đơn vị nàotrong thành phố được phép phân phối nhà

2. Chính thức hủy bỏ tỷ lệ 20%nhà vắng chủ dành cho các quận tự phân phối cho các nhu cầu bức thiết trongquận như trước đây.

Các quận, huyện, phường, xã cóyêu cầu về nhà cửa cho cơ quan, đơn vị, cán bộ công nhân viên chức tại địaphương phải thực hiện đúng theo quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 11-7-1978 của Ủyban nhân dân thành phố và hướng dẫn số 1793/SNĐ ngày 28-12-1978 của Sở Quản lýnhà đất ;

3. Chỉ thị số 40/CT-UB ngày8-8-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lýphân phối và sử dụng hợp lý các nhà thuộc diện vắng chủ vẫn còn có hiệu lựcnhưng bản hướng dẫn thi hành chỉ thị số 40/CT-UB của Sở Quản lý nhà đất mang số 1579/SNĐ ngày 8-11-1978 không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Sở Quản lý nhà đất và Sở Tàichánh có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ban Xây dựng – nhà đất –công trình công cộng các quận, huyện thi hành đúng nội dung tinh thần chỉ thị 40/TC-UB ;

4. Ủy ban nhân dân các quận,huyện, phường, xã phải chấm dứt ngay việc chiếm dụng nhà cửa, phân tán tài sảnthuộc diện nhà vắng chủ, giấu giếm nhà trống.

Cần phát hiện kịp thời các loạinhà vắng chủ, tổng hợp tất cả danh sách nhà trống hiện địa phương đang giữ báocáo về Ủy ban nhân dân thành phố Sở Quản lý nhà đất để tiến hành kiểm kê, niêmphong, chốt giữ, chờ quyết định xử lý và phân phối sử dụng theo quy định của Ủyban nhân dân thành

5. Mọi sự giấu giếm, chiếm dụngnhà, phân tán tài sản cho tập thể hoặc cá tùytiện khoanh giữ, phân phối không qua Hội đồng phân phối nhà thành phố, không cógiấy phép tạm cấp nhà của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Sở Quản lý nhà đất đềutrái với pháp luật hiện hành và sẽ bị nghiêm trị.

6. Để giám sát việc thực hiệncác quy định của chánh phủ và Ủy ban nhân dân thành phố về mặt nhà đất, Ủy bannhân dân thành phố giao cho Sở Quản lý nhà đất được quyền kiểm tra thu hồi bấtkỳ loại nhà cửa trong thành phố thuộc diện Nhà nước quản lý hiện bỏ trống hoặccó người chiếm dụng bất hợp pháp và có trách nhiệm điều chỉnh nhà cửa phù hợpvới tiêu chuẩn, diện tích, công năng, quy hoạch, đảm bảo đúng chế độ, chủtrương, chánh sách mà Nhà nước đã quy định.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân cácquận, huyện, phường, xã nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh