VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 210/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓTHỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN VỀ DỰ ÁNMỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN ĐƯỜNG LÁNG - HÒA LẠC VÀ DỰ ÁN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO CHUỖIĐÔ THỊ SƠN TÂY - HÒA LẠC - XUÂN MAI - MIẾU MÔN - HÀ NỘI - HÀ ĐÔNG

Ngày 16 tháng 10 năm2007, tại công trình Nhà máy xử lý nước Sông Đà, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảiđã chủ trì cuộc họp làm việc về Dự án mở rộng và Hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạcvà Dự án Hệ thống cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - MiếuMôn - Hà Nội - Hà Đông. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giaothông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân thànhphố Hà Nội, tỉnh Hà Tây, tỉnh Hòa Bình và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộtrưởng Bộ Giao thông vân tải và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công tyVinaconex báo cáo, ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kếtluận như sau:

Đây là hai Dự án có tácđộng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội nói riêng và cảvùng Hà Nội nói chung. Việc đưa Dự án cấp nước Sông Đà vào sử dụng sẽ giải quyếtcơ bản việc cấp nước sạch cho chuỗi đô thị và đặc biệt cho Thủ đô Hà Nội, gópphần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Việc sớm hoàn thiệnđường Láng - Hòa Lạc sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triểnkinh tế - xã hội của khu vực này.

Thời gian vừa qua, TổngCông ty Vinaconex đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai 2 dự án trên. TổngCông ty đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đền bù giảiphóng mặt bằng , tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư, huy động các nguồn vốncho dự án và tập trung lực lượng triển khai thi công. Các địa phương liên quan,nhất là tỉnh Hòa Bình, đã tích cực chỉ đạo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, do hai Dự ánnêu trên nằm trên địa bàn nhiều tỉnh và việc triển khai liên quan đến nhiều cơchế chính sách của Nhà nước nên Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong quá trìnhtriển khai, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại Hà Tây, Hà Nội.

Để sớm đưa các Dự ántrên vào khai thác sử dụng, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liênquan thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.Vềphía địa phương:

- Đối với thành phố Hà Nội:trong tháng 10 năm 2007 bàn giao xong mặt bằng để thi công tuyến ống truyền tảinước sạch; thực hiện tái định cư khu nghĩa trang Mễ Trì và phục vụ việc thicông đường Láng - Hòa Lạc; xây dựng kế hoạch để giải phóng mặt bằng khu vực xâydựng các nút giao thông trên tuyến ngay sau khi có thiết kế được phê duyệt.

- Tỉnh Hà Tây: Trongtháng 11năm2007, giải phóng dứt điểm để bàn giao 4.096m phục vụthi công tuyến truyền dẫn nước sạch. Lập kế hoạch giải phóng mặt bằng khu vựcxây dựng các nút giao thông trên tuyến khi có thiết kế được phê duyệt.

Trên cơ sở điều chỉnh Tổngmức đầu tư đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây,trong tháng 10 năm 2007 có văn bản khẳng định cam kết phần vốn đóng góp và tiếnđộ góp vốn cho Dự án mở rộng và Hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

2. Về phía các Bộ:

Bộ Giao thông vận tải:tính toán lập tiến độ thi công đường Láng - Hòa Lạc bảo đảm đưa vào khai thác sửdụng trước cuối năm 2009; chỉ đạo cơ quan tư vấn phối hợp với Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây hoàn thành thoả thuận quy hoạchvề quy mô, phạm vi ranh giới các cầu vượt, nút giao thông, hầm chui đường sắt,...trong tháng 11 năm 2007 để làm cơ sở thu hồi đất cho Dự án; đồng thời sớm hoànthành thiết kế chi tiết, bản vẽ thi công, dự toán công trình các gói thầu phụcvụ công tác thi công thuận lợi.

Giao Bộ Giao thông vận tảichủ trì phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan thực hiện giao ban hàng thángkiểm tra tiến độ, chất lượng toàn bộ Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng -Hòa Lạc.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính căn cứ cơ cấu nguồn vốn, tính toán bố trí bảo đảm đủ vốn (phầnngân sách nhà nước) cho Dự án theo tiến độ.

- Bộ Xây dựng chủ trì kiểmtra về chất lượng các hạng mục công trình, kể cả phần nhà máy, phần đường ống,bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh việc cấp nước cho toàn bộ dự án cấp nước nêutrên.

- Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, trong tháng 10năm2007, căn cứ phương án nạo vét sông Đáy thực hiện thoả thuận và cấp giấp phépthi công tuyến ống truyền tải nước sạch qua sông Đáy cho Tổng Công tyVinaconex.

3. Về phía Tổng Công tyVinaconex:

Tập trung lực lượng thicông Dự án đường Láng Hòa Lạc và Dự án cấp nước Sông Đà bảo đảm tiến độ, chấtlượng; đưa Dự án cấp nước Sông Đà vào khai thác sử dụng trong Quý I năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xinthông báo để Tổng Công ty Vinaconex và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, GTVT, Tài chính, NN&PTNT;
- UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Hòa Bình;
- Tổng công ty VINACONEX;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Websìte CP, Ban XDPL, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (3). 28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý