VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 212/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠIBUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Ngày 17 tháng 10 năm2007, Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng đã làmviệc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thươngmại nhà nước và một số tổng công ty nhà nước. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xâydựng, Giao thông vận tải, thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanhnghiệp và Văn phông Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới vàPhát triển doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước phát biểuý kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hiện đang đượcgiao quản lý, sử dụng hầu hết những nguồn tài nguyên quan trọng nhất của quốcgia, có vai trò rất quan trọng trong việc chi phối trong những ngành, lĩnh vựcthen chốt, là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớncủa nền kinh tế, là lực lượng nòng cốt trong tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinhtế quốc tế và thực hiện chính sách xã hội và an sinh xã hội.

Trong thời gian vừa qua, việc chuyển tổng công ty nhà nước sanghoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con kết hợp với đẩy mạnh cổ phầnhoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để hình thành một số tập đoàn kinh tế trêncơ sở các tổng công ty nhà nước mạnh, hoạt động trong những ngành kinh tế thenchốt, nắm giữ những nguồn lực quan trọng của đất nước là một chủ trương đúngđắn, đúc rút kinh nghiệm của các nước kết hợp với điều kiện thực tế của nướcta. Để các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể nâng cao hơn nữa nănglực, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trường,đảm đương được vai trò là xương sống của nền kinh tế quốc dân, đủ sức chi phốingành kinh tế, thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, gópphần để nước ta hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, các tập đoàn kinh tế cầncó chiến lược phát triển để có quy mô lớn hơn, công nghệ tiên tiến, tiếp cậnđược những phương thức quản trị doanh nghiệp hiện đại của thế giới, khai thácđược tối đa những lợi thế so sánh.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện môhình tổ chức, quản lý và cơ chế hoạt động của tập đoàn kinh tế để làm cơ sở choviệc đẩy mạnh phát triển mô hình này.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động củacác tập đoàn kinh tế để đưa ra lấy ý kiến các tập đoàn, tổng công ty nhà nướctại Hội nghị sơ kết mô hình này vào tháng 12 năm 2007. Trong đó, cần có nhữngquy định về tiêu chí, việc kinh doanh đa ngành, đa sở hữu, sự liên kết trong tổchức và quản lý tập đoàn; những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần chi phối, mứcđộ và phương thức chi phối; việc thực hiện quyền của đại diện chủ sở hữu vàquản lý nhà nước đối với tập đoàn kinh tế. Nghiên cứu đề xuất cơ chế đối vớimột số tập đoàn có tính đặc thù cao như: Dầu khí Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện lực Việt Nam,...

3. Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, theo thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hướngdẫn việc đánh giá lại vốn, tài sản, giá trị thương hiệu, đất đai, chế độ khấuhao, việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư của các tập đoàn, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

4. Giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước xâydựng báo cáo sơ kết về mô hình tập đoàn kinh tế, công ty mẹ - công ty con đểchuẩn bị tổ chức sơ kết vào tháng 12 năm 2007; phối hợp với Ban Tổ chức Trungương và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu về tổ chức và hoạt động củatổ chức Đảng, công đoàn trong các tập đoàn kinh tế.

5. Các tổng công ty nhà nước đã được chấp thuận chủ trương pháttriển thành tập đoàn kinh tế cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết,xây đựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tập đoàn kinhtế và tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội,
Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban CĐ ĐM và PTDN;
- Các thành viên Ban CĐ ĐM & PTDN;
- Các Tập đoàn kinh tế và TCT nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Websìte CP,
các Vụ: TH, CN, NN, KTTH, ĐP, V.IV;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN .70

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn