VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 215/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆCVỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH PHÁTTRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong các ngày từ 17 đến 20 tháng 10 năm 2007, tại Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp làm việc vềQuy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủđô Hà Nội, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020,Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh, Điều chỉnh quy hoạch chung xâydựng thành phố Hồ Chí Minh và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phốHồ Chí Minh đến năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng, BộGiao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thịloại đặc biệt, là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, cóvai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đạthoá đất nước.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, thànhphố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năngđầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng vùng, điều chỉnh quy hoạch chung xâydựng, quy hoạch phát triển giao thông vận tải của 2 thành phố. Đây là những vấnđề hết sức quan trọng, định hướng phát triển không gian cho các đô thị trongtương lai, làm cơ sở đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đápứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Để sớm hoàn chỉnh, trình ban hành các Quy hoạch trên làm cơsở xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phát triển đô thị, Bộ Xây dựng,Bộ Giao thông vận tải và 2 thành phố tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về quy hoạch xâydựng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh:

Các quy hoạch này đã được tổ chức nghiên cứu từ năm 2003,các cơ quan lập quy hoạch cần rà soát, cập nhập các số liệu cho phù hợp thựctế. Công tác dự báo cần tính toán kỹ lưỡng để công tác quy hoạch đạt hiệu quả.

Để xuất mô hình tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện cụthể của từng vùng. Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo hoàn thiện Quy hoạch xây dựngvùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xemxét phê duyệt trong tháng 12 năm 2007.

Hiện nay, Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và Quyhoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh được lập cho giai đoạn đến 2020 vàtầm nhìn ngoài năm 2020, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đượclập cho giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn ngoài năm 2030, Điều chỉnh quy hoạchchung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh được lập cho giai đoạn đến 2020 và tầmnhìn ngoài năm 2025. Bộ Xây dựng cần xem xét, thống nhất chung về giai đoạn lậpquy hoạch và bảo đảm nội dung các quy hoạch này đáp ứng các quy định của LuậtXây dựng, tạo điều kiện cho công tác quản lý và điều hành của các cơ quan chứcnăng.

2. Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dụng Thủ đô Hà Nội vàthành phố Hồ Chí Minh:

y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát, cậpnhật số liệu, tình hình phù hợp với vùng thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện Đồán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng thẩmđịnh trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm2007. Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội căn cứ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội sớm trìnhphê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội làm cơ sởtriển khai lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Nghiên cứu, tính toán các phương án điều chỉnh địa giớihành chính, đề xuất phương án tối ưu đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nộitrong tương lai. Cần nghiên cứu tính toán quy mô dân số đô thị và bố trí cácđiểm dân cư phù hợp, lưu ý mốc thời gian dân số trong vùng quy hoạch đạt mứcbão hoà trong khi lập quy hoạch.

3. Về quy hoạchgiao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh:

- Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đượcphân công tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát quy hoạch,đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình mới, trìnhThủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông vậntải báo cáo Thủ tướng Chính phủ vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện đểkịp thời giải quyết, cương quyết không để ảnh hưởng quá trình thực hiện.

- Về việc triển khai di dời cảng Sài Gòn và Nhà máy đóngtàu Ba Son: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm có quyết định phê duyệtquy hoạch chuyển đổi công năng tại những khu vực cần di dời; Bộ Tài chính phốihợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác didời, đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp cảng phải di dời, đồng thời có chínhsách hỗ trợ cho người lao động trong các doanh nghiệp phải di dời.

4. Về Quy hoạchphát triển Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội:

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát và cập nhật tình hìnhđể hoàn chỉnh Quy hoạch, Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, phê duyệt. Trong đó đặc biệt lưu ý về phạm vi quy hoạch và các yếu tố liênquan đến cảnh quan đô thị. Đồng thời đưa ra các danh mục dự án cụ thể thực hiệntrong từng giai đoạn, trong đó đề xuất các dự án ưu tiên cấp bách cần thực hiệnsớm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liênquanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Website CP, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, CN (3). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy