ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 217/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 1982

THÔNG BÁO

VỀVIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ PHỤC VỤ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT TẠI CÁCCẤP: THÀNH PHỐ, SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ

Chấp hành Thông tri số 37-TT-UB ngày 26-6-1982 và Thông tư số 11/TT-UB ngày01-7-1982 nhằm thực hiện chủ tương của Hội đồng Nhà nước và Viện Huân chương vềviệc triển khai công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹcứu nước, kháng chiến chống Pháp và nhân dân có công giúp đỡ cách mạng trướcngày Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

Để kịp thời giải quyết tài chánh phục vụ công tác triển khai, sau khi đã cósự bàn bạc nhất trí giữa Sở Tài chánh và Ban Thi đua khen thưởng thành phố, nayỦy ban nhân dân thành phố thông báo về việc sử dụng kinh phí của các cấp nhưsau :

- Cấp thành phố : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnhlà 5đ.

- Cơ quan : Sở, ban, nghành và cơ quan chung quanh quận, huyện : chiphí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnh là 0đ50.

- Cấp quận, huyện : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnhlà 1đ00.

- Cấp phường : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnh là3đ00.

- Cấp xã : chi phí được thanh toán cho mỗi hồ sơ hoàn chỉnh là 4đ00.

Vì điều kiện đi lại làm việc của phường, xã có nhiều khó khăn, đối tượngkhen thưởng đa dạng do đó chí phí phải nhiều hơn. Cấp quận, huyện chỉ là trunggian để xét duyệt lại và làm thủ tục chuyển đi nên chỉ quy định 1đ/1 hồ sơ. Cáccơ quan (sở, ban, ngành, cơ quan thuộc quận, huyện) chỉ xét khen thưởng diệncán bộ, đối tượng khen thưởng tập trung, công tác tiến hành trong giờ hànhchánh nên kinh phí ít tốn kém hơn. Riêng đối với cơ quan thường trực của Banchỉ đạo thì kinh phí bao gồm : tổ chức các cuộc hội nghị triển khai, sơ kết,tổng kết, các lớp tập huấn đi chỉ đạo cơ sở, kinh phí in ấn tài liệu, bản khai,giấy xác nhận cấp cho cơ sở, kinh phí xét duyệt hồ sơ, làm thủ tục chuyển raViện Huân chương, viết bằng khen v.v...

Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh gởi về Ban Thi đua thành phố, kinh phí sẽ được cấptrực tiếp theo thực chi cho cơ sở (qua Ban Thi đua khen thưởng thành phố). Dovậy, kinh phí hoạt động phục vụ cho công tác này cần được các cấp tạm ứng tiềntrước theo dự toán của các Ban chỉ đạo khen thưởng và sẽ được thanh toán trảlại sau khi nhận tiền tại Ban Thi đua khen thưởng thành phố.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường,xã đôn đốc các Ban chỉ đạo các Hội đồng khen thưởng và các ngành chức năngtrong việc lập dự toán tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán theo đúng như địnhmức phân cấp quy định trên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn