VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 220/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠIBUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CỦA NGÀNHY TẾ

Ngày 06 tháng 10 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủtướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế. Sau khi ngheBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu báo cáo về tình hình thực hiện công tác bảovệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và một số nhiệm vụ cấp bách của ngành Y tế trongthời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trungương và các Bộ, ngành liên quan tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chămsóc nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; tổng kết 05 năm thực hiệnChỉ thị số 06/NQ-TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoànthiện mạng lưới y tế cơ sở.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ,ngành liên quan khẩn trương, hoàn thiện dự thảo chính sách viện phí mới, dựthảo Luật Bảo hiểm Y tế, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trí,tổ chức chính trị - xã hội, trình Chính phủ; đồng thời phối hợp với Bộ Thôngtin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chủtrương đổi mới các chính sách này, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội khitriển khai thực hiện.

3. Phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư nâng cấpcác bệnh viện, trong đó, ưu tiên đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện đakhoa khu vực liên huyện và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng khó khăn.Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất việc phát hành trái phiếu Chính phủtừ năm 2008 - 2010; việc huy động trái phiếu Chính phủ phải gắn với tiến độthực hiện các dự án để tránh tình trạng đọng vốn, gây lãng phí và có kế hoạchcụ thể phát hành trái phiếu hàng năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

4. Nhất trí với đề nghị của Bộ Y tế chưa thực hiện cổ phầnhoá đối với bệnh viện công lớn, lựa chọn một số bệnh viện chuyên khoa quy mônhỏ, bệnh viện của một số ngành để thực hiện thí điểm cổ phần hoá. Cho phépbệnh viện công thực hiện góp cổ phần bằng thương hiệu, cử cán bộ tham gia đểliên kết đầu tư mở rộng quy mô, xây dựng thêm cơ sở hoặc bệnh viện mới để tăngquy mô và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân.Khuyến khích đầu tư phát triển các bệnh viện ngoài công lập.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quanchỉ đạo một số bệnh viện công lớn, đang trong tình trạng quá tải xây dựng cácdự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước nhằm đầu tư mở rộng bệnh viện, muasắm trang thiết bị, khi vay vốn được miễn các hình thức bảo đảm tiền vay, nhưngcần xác định rõ tổng nhu cầu vốn vay, kế hoạch giải ngân hàng năm, phương án vàkế hoạch hoàn trả vốn vay; khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Phát triển ViệtNam triển khai trong năm 2007 thủ tục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đốivới các bệnh viện lớn cần giải quyết cấp bách tình trạng quá tải.

6. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kếhoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới khám,chữa bệnh Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020, quy hoạch của từng bệnhviện, xây dựng đề án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, bán đấu giá nhữngdiện tích đất của một số cơ sở y tế công lập không có nhu cầu sử dụng hoặc sửdụng không có hiệu quả, có vị trí không phù hợp với quy hoạch khu dân cư lấyvốn để đầu tư xây dựng cơ sở mới, mở rộng quy mô và trang bị phương tiện hiệnđại cho các bệnh viện công lập; nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi, tạo điều kiệnvề đất đai và chính sách thuế để khuyến khích, đầu tư xây dựng các bệnh việnhiện đại, đạt chuẩn quốc tế.

7. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngànhliên quan nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức y tế cấp huyện, xã theo nguyêntắc bảo đảm việc phối hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và công tác phòngbệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và phân cấp quản lý đối với chínhquyền cấp huyện.

8. Bộ Y tếchủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất chính sáchđãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế; chính sách đào tạo, thu hút vàtạo điều kiện trọng dung, nâng cao thu nhập đối với những chuyên gia y tếgiỏi thông qua việc cho phép họ ký hợp đồng nghiên cứu, khám chữa bệnh với cáccơ sở y tế; nghiên cứu, sửa đổi quy định kéo dài thời gian công tác chuyên mônvà không giữ chức vụ quản lý đối với những người có tài, có trình độ chuyên môncao của ngành y tế.

9.Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó chỉ quy định cơ cấu các tổ chức,đơn vị chủ yếu; thực hiện giao quyền và phân cấp cho đơn vị cơ sở trong quản lýđầu tư, mua sắm trang thiết bị; đồng thời tăng cường thực hiện tốt chức năngquản lý nhà nước của Bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và cơ quanliên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP; các Vụ: KTTH, TCCB, TH;
- Lưu: VT, VX (3).32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Trần Quốc Toản