VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 221/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI LÀMVIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LAI CHÂU

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2007, Phó Thủ tướngTrương Vĩnh Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã đi kiểm tra tình hình thựchiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị (Khoá IX)về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùngtrung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 tại tỉnh Lai Châu. Cùng đi có lãnh đạoBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo TâyBắc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, sau khi ngheđồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TWcủa Bộ Chính trị và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo Sở, Ban,ngành của Tỉnh của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Trương VĩnhTrọng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW của BộChính trị, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang vàđồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn củamột tỉnh miền núi mớithành lập đã vươn lên đạt được kết quả bước đầukhá toàn diện, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP khá cao,giai đoạn 2005 - 2007 bình quân hàng năm đạt 13,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịchtheo hướng tích cực (tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng, tỷ trọng nông, lâmnghiệp giảm); thu nhập bình quân 'đầu người và thu ngân sách trên địa bàn tăngkhá; các lĩnh vực: văn hoá, giáo dục, y tế và xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh,chính trị được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trịđược quan tâm hơn, nội bộ đoàn kết.

Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, khó khăn nhất trongcả nước, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, tỷ lệ hộ đói nghèo cao(43,5%); tình trạng di cư tự do, lợi dụng tôn giáo để truyền đạo trái phápluật, buôn bán, nghiện hút ma tuý còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tốgây mất ổn định về an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đội ngũ cánbộ của hệ thống chính tri, nhất là ở cơ sở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộcthiểu số còn nhiều hạn chế, bất cập, tỷ lệ cánbộ đạt chuẩn về trình độchuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa còn rất thấp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chínhtrị và mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI đã đề ra, Lai Châu cần tậptrung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, chương trình,đề án triển khai thực hiện nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI; cần thảo luận, bàn bạc kỹ trong Tỉnh ủy, HĐNDvà UBND về các giải pháp để thực hiện.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, chươngtrình mục tiêu quốc gia như: Chương trình 135, các quyết định 134, 31, 32,33... của Thủ tướng Chính phủ để không còn hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộkhá.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận độngnhân dân thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình, dựán trên địa Tỉnh và bàn giao mặt bằng cho các ban quản lý và nhà thầu đúng thờigian quy định.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các dự án didân tái định cư, nhất là Dự án di dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn Lađể trong năm 2008 di chuyển xong số hộ phải tái định cư của công trình thuỷđiện Sơn La; đồng thời, phải bảo đảm cho đồng bào tái định cư sớm ổn định cuộcsống và có đời sống khá hơn nơi ở cũ.

5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phòngchống tham nhũng, lãng phí không để thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước, làmgiảm chất lượng công trình, mất cán bộ và giảm lòng tin của đồng bào đối vớiĐảng và Nhà nước.

6. Là địa bàn xung yếu về quốc phòng an ninh, còn tiềm ẩnnhiều nhân tố gây mất ổn địnhvề an ninh, chính trị, Tỉnh cần tăng cườngcán bộ có năng lựcvề giúp các xã biên giới, xã xung yếu về quốc phòng,an ninh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, tuyên truyền vận độngđồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhànước, không để kẻ địch lợi dụng.

7. Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơsở cần làm tốt công tác phát triển đảng viên mới để các thôn, bản đều có đảngviên, tiến tới có tổ chức đảng; quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ xây dựng và nângcao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộcủa hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn Tỉnh.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiếnchỉ đạo tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Văn phòngChính phủ, yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh LaiChâu khẩn trương triển khai thực hiện.

2. Đồng ý về nguyên tắc, đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoahuyện Sìn Hồ; giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế xem xét, bố trívốn cho Tỉnh thực hiện từ năm 2008.

3. Việc chia tách huyện Than Uyên: Ủy ban nhân dân tỉnh LaiChâu làm việc cụ thể với bộ Nội vụ để được hướng dẫn xây dựng đề án, trìnhChính phủ xem xét theo quy định.

4. Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thựchiện việc thông quan hàng hoá tại các điểm thông quan trong Khu kinh tế cửakhẩu Ma Lù Thàng nếu đã có đủ các lực lượng kiểm hoá liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhLai Châu và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh Lai Châu;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương,
Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Nội vụ,
Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng;
- Ủy ban Dân tộc;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Các Tập đoàn: Cao su Việt Nam, Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, VX, KG, NC, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5). Công (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy