VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 223/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

ÝKIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN SẼ ĐƯA VÀOVẬN HÀNH NĂM 2007-2008

Sau khi xemxét báo cáo của Đoàn kiểm tra các dự án nguồn điện dự kiến sẽ đưa vào vận hànhcuối năm 2007-2008 do đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên của Thủ tướng Chính phủdẫn đầu, Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trong thờigian vừa qua, các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương liên quan đã có nhiều cốgắng để thực hiện các dự án nhằm đáp ứng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt trong Quy hoạch điện VI. Một số dự án cơ bản đáp ứng tiến độ như:thủy điện Quảng Trị, nhiệt điện Nhơn Trạch I, nhiệt điện Sơn Động. Công tácgiải phóng mặt bằng, di dân tái định cư đáp ứng tiến độ thi công trên côngtrường và tích nước hồ chứa.

Tuy nhiên, docác nguyên nhân như thiếu lực lượng thi công, cung cấp thiết bị không kịp thời,chậm cung cấp bản vẽ thi công và chậm xử lý thiết kế tại hiện trường, chậm giảingân... nên một số dự án bị chậm nhiều so với tiến độ quy định. Công tác giảiphóng mặt bằng, di dân tái định cư ở các dự án vẫn còn một số tồn tại. Việc thicông chậm tiến độ các dự án sẽ ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu điện cho sảnxuất và đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của đấtnước.

2. Để đảm bảotiến độ phát điện của các dự án, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, các địaphương và các Bộ, ngành liên quan thực hiện tốt các kết luận và giải pháp củaĐoàn công tác đã kết luận trong cuộc họp ở từng dự án; đồng thời tập trung thựchiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Các chủđầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Côngnghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và các Công ty cổ phầnnhiệt điện, thuỷ điện liên quan tăng cường công tác quản lý dự án, khẩn trươnghoàn thành và phê duyệt Tổng dự toán; kiểm soát chặt chẽ và đôn đốc các nhàthầu cung cấp thiết bị công nghệ kịp thời và đồng bộ; chỉ đạo cung cấp đầy đủvà kịp thời bản vẽ thi công; đôn đốc thi công và chịu trách nhiệm thực hiện dựán đúng tiến độ đã đăng ký.

b) Các Tổ hợpnhà thầu: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Cơ điện, Xây dựng nông nghiệp-Thuỷlợi, Tổng công ty Xây dựng hạ tầng (Licogi),... huy động đủ nhân lực, xe máythi công, vật liệu, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tổ chức điều hành, tăngcường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ,chất lượng, môi trường và an toàn lao động theo đúng quy định hiện hành.

c) Uỷ bannhân dân các tỉnh có dự án: tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoànthành công tác bồi thường, di dân tái định cư; đảm bảo sớm ổn định đời sống vàphát triển sản xuất của nhân dân tái định cư.

d) Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội: xem xét giải quyết chế độ đặc thù cho người laođộng đang làm việc tại các dự án thuỷ điện theo đề nghị của Bộ Xây dựng, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhà thầu và chủ đầu tư.

đ) Bộ Xâydựng: có văn bản hướng dẫn chi tiết việc giảm giá 5% giá trị dự toán đối vớicác công việc xây lắp khác nhau ở các dự án.

e) Bộ Giaothông vận tải: chỉ đạo khẩn trương thi công dự án Quốc lộ 7, tạo điều kiệnthuận lợi cho các đơn vị thi công Dự án thuỷ điện Bản Vẽ; xem xét kết cấu vàquy mô các đường giao thông tránh ngập và đường đến các khu tái định cư đảm bảocấp đường sử dụng lâu dài;

Bộ Giao thôngvận tải làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về bổ sung nguồn vốntừ ngân sách cho các đường giao thông đến các khu tái định cư đảm bảo cấp đườngsử dụng lâu dài;

g) Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ động phối hợp với các địa phương thực hiệncông tác khuyến nông cho nhân dân các vùng tái định cư ở các dự án.

h) Bộ CôngThương:

- Chỉ đạo Tậpđoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư đàm phán, sớm thoả thuận và ký hợpđồng mua bán điện;

- Thực hiệnchức năng kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các dự án điện theo Quyhoạch điện VI, bao gồm cả các dự án BOT, IPP đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt. Hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ của các dự án; chủđộng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết theo thẩmquyền vướng mắc của dự án, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất giải pháp,báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Công Thương, XD, KH và ĐT, Tài chính,
NN và PTNT, Khoa học và Công nghệ,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP: Hải Phòng, Quảng Ninh,
Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hoá,
Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên,
Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắk, Đắc Nông,
Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai;
- Các Tập đoàn: ĐLVN, DKVN, CN Than và KS VN;
- Các TCTy: Sông Đà, Lắp máy VN, XNK xây dựng,
Đầu tư phát triển hạ tầng, Xây dựng 4, Cơ điện-
xây dựng NN và TL, Xây dựng 47,
Phát triển đầu tư và KCN (IDICO);
- Đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên TTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Website CP, các Vụ: TH, NN, ĐP, KTTH. Vụ IV;
- Lưu: VT, CN (3); 57

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý