ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 239/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 1982

THÔNG BÁO

VỀVIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 09-11-1982, đồng chí TrầnVăn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp để xét duyệtđề cương tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật xây dựng trên địa bàn thành phố, doBan Khoa học kỹ thuật dự thảo và trình bày.

Tham dự cuộc họp có đại diện cáccơ quan thành phố và Trung ương trên địa bàn thành phố có liên quan đến khoahọc kỹ thuật ngành xây dựng :

- Ban Khoa học kỹ thuật thànhphố, Ban xây dựng cơ bản thành phố, Ban Tổ chức chánh quyền.

- Sở Xây dựng, Sở Nhà đất vàCông trình công cộng, Sở Giao thông vận tải, Sở Thủy lợi.

-Viện Xây dựng cơ bản phía Nam,Viện kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải, Vụ kỹ thuật Bộ TL.

- Trường Đại học kiến trúc.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố.

Sau khi nghe các đại biểu traođổi ý kiến, đồng chí Trần Văn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đãquyết định cho tiến hành chuẩn bị tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật xây dựngcủa thành phố với nội dung sau:

I. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH YÊU CẦUCỦA HỘI NGHỊ :

- Tổng kết được những kinhnghiệm tốt cũng như những tồn tại thiếu sót trong lĩnh vực khoa học kỹ thuậtxây dựng bao gồm thiết kế, thi công sửa chữa, sản xuất vật liệu xây dựng và chếtạo đức sẵn (tiền chế), xây dựng qui hoạch và quản lý đô thị, khai thác sử dụngbảo vệ công trình xây dựng.

- Đề xuất phương hướng, biệnpháp khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực xây dựng có hiệu quả kinh tế - kỹthuật cao ; khắc phục được những khó khăn trước mắt về khan hiếm vật liệu xâydựng, về hiệu quả đầu tư trong xây dựng cơ bản, về cơ chế quản lý khai thác vàbảo quản công trình xây dựng, quản lý đô thị.

- Xây dựng được một chương trìnhhành động cụ thể thiết thực và một chương trình nghiên cứu khoa học kỹ thuậtthống nhất trong lĩnh vực xây dựng cho sắp tới.

- Tạo điều kiện tập hợp và đoànkết rộng rãi lực lượng khoa học kỹ thuật xây dựng và công nhân lành nghề từnhiều nguồn đào tạo khác nhau kể cả huy động được trang thiết bị xây dựng đểđưa vào hoạt động có hiệu quả cao, vừa phục vụ cho thành phố, vừa phục vụ chocả vùng nhất là nông thôn, kể cả cho xuất khẩu.

II. PHẦN NỘI DUNG CỦA HỘINGHỊ :

A. BÁO CÁO CHUNG :

Bao gồm mấy nội dung chủ yếu :

- Đặc điểm của thành phố có liênquan đến lĩnh vực xây dựng.

- Kiểm điểm tình hình xây dựngcơ bản đã qua trên địa bàn thành phố, trọng điểm là về mặt khoa học kỹ thuật,đánh giá cả ưu lẫn khuyết điểm một cách sâu sắc. Phải mạnh dạn tự phê bỉnh đểcó biện pháp khắc phục đi lên một cách khoa học và triệt để.

- Xác định nhiệm vụ xây dựng cơbản sắp đến và các biện pháp khoa học kỹ thuật, các chương trình đề tài nghiêncứu khoa học kỹ thuật để đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ xây dựng cơ bản đề ra.

Phân công cho Ban Khoa học kỹthuật, Ban Xây dựng cơ bản, Sở Xây dựng và Ủy ban Kế hoạch thành phố chịu tráchnhiệm xây dựng báo cáo chung, trên cơ sở mỗi thành viên đảm nhận báo cáo từngphần phù hợp chức năng quản lý của mình và Ban Khoa học kỹ thuật tổng hợp lạicuối cùng để trình duyệt. Đề cương báo cáo và dự thảo báo cáo đều phải đượcthông qua Ban Trù bị hội nghị và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

B. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ :

1. Báo cáo tổng kết có tính chấtkinh tế - kỹ thuật kể cả những thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xâydựng cơ bản do các ngành chức năng quản lý sau đây xây dựng :

- Ban Xây dựng cơ bản thành phố

- Sở Xây dựng

- Sở Nhà đất và công trình côngcộng

- Sở Giao thông vận tải

- Sở Thủy lợi.

Các báo cáo này phải được thôngqua Ban cán sự và Ban Giám đốc Sở trước khi nạp cho Ban Trù bị hội nghị duyệtlại.

2. Báo cáo chuyên đề có mục tiêutrọng điểm, phân công cho một đơn vị chủ trù tổng hợp và nhiều đơn vị. Trường,Viện khác đóng góp những thành tựu của mình. Các chuyên đề này cần báo cáochính xác về mặt nội dung khoa học kỹ thuật và cuối cùng xây dựng được phươngán kinh tế - kỹ thuật cụ thể để làm căn cứ cho chủ trương đầu tư và triển khai.Cần được thông qua Hội đồng KHKT và Ban Giám đốc Sở.

Trước tiên, cần xây dựng đềcương báo cáo thông qua Tiểu ban nội dung để đảm bảo đúng yêu cầu :

a/ Chuyên đề do Sở Xây dựng chủtrì :

- Vật liệu xây dựng

- Kinh nghiệm thiết kế thi côngnền móng và xử lý nền móng yếu trên địa bàn thành phố

- Vấn đê xây dựng kỹ thuật ởnông thôn

- Vấn đề công nghiệp hóa xây lắpkết hợp với điển hình hóa, tiêu chuẩn hóa trong xây dựng trên địa bàn thànhphố.

b/ Chuyên đề do Sở Nhà đất vàcông trình công cộng chủ trì :

- Biện pháp phòng chống dột vàthấm nước hiệu quả

- Vấn đề cấp thoát nước trongthành phố

- Vấn đề quản lý khai thác sửdụng và duy tu sửa chữa các công trình công cộng thành phố.

c/ Chuyên đề do Ban Xây dựng cơbản và Viện qui hoạch và KHKT xây dựng thành phố chủ trì :

- Những kinh nghiệm trong quảnlý xây dựng cơ bản để đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao

- Những vấn đề quản lý đô thịhiện nay của thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu

- Vấn đề cải tạo kết hợp với xâydựng qui hoạch mới của thành phố

- Tình hình ô nhiễm và biện phápbảo vệ môi sinh trong thành phố.

3/ Báo cáo chuyên đề và thamluận khác :

- Báo cáo chuyên đề về các côngtrình KHKT các thành tựu có giá trị trong lĩnh vực KHKT xây dựng của cácTrường, các Viện, các nhà KHKT tuỳ theo đăng ký.

- Các tham luận ở hội trường cóxin đăng ký và chọn lọc.

Các báo cáo này cần được thôngqua Hội đồng KHKT và Ban Giám đốc cơ quan chủ quản.

Đề cương báo cáo và tham luậncần được đăng ký với tiểu ban nội dung trước khi tiến hành chuẩn bị.

C/ TRIỂN LÃM :

Các thành tựu KHKT và tiết kiệmtrong xây dựng, tranh ảnh, hiện vật, mô hình, bản biểu, thống kê, chỉ tiêu kinhtế - kỹ thuật,

Có 2 phần : - Phần triển lãm gọnnhẹ tại hội trường.

- Phần triển lãm hiện vật tạimột địa điểm riêng, có tác dụng triển lãm lâu dài.

III. TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦNHỘI NGHỊ

1. Chủ trì hội nghị

Hội nghị cấp thành phố do Thườngtrực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì

2. Ban trù bị hội nghị :

- Trưởng ban : Đ/c Trần VănDanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phó Trưởng ban :

Đ/c Võ Thới Trung, Trưởng banKHKT thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Nhi, Giám đốc SởXây dựng

Đ/c Lưu Thanh Nhã, Phó Ban XDCBthành phố

Đ/c Trần Văn Dưỡng, Phó Giám đốcSở Nhà đất và CTCC.

Đ/c Lâm Ngọc Thanh, Phó Giám đốcSở GTVT

Đ/c Trần Thanh Liêm, Phó Giámđốc Sở Thủy lợi.

Đ/c Phạm Minh Triều, Phó Vănphòng UBND thành phố

- Ủy viên 1 đồng lãnh đạo của :

Ủy ban Kế hoạch thành phố

Ban Phân vùng kinh tế

Hội kiến trúc sư thành phố

Viện Qui hoạch và KHKT xây dựngthành phố

Viện XDCB phía Nam

Viện Thiết kế và qui hoạch tổnghợp Bộ Xây dựng

Viện Kỹ thuật Bộ Giao thông vậntải.

Vụ kỹ thuật Bộ thủy lợi

Trường đại học Bách khoa thànhphố Hồ C hí Minh

Trường đại học Kiến trúc

Sở Văn hóa thông tin

Ban Nông nghiệp Thành ủy.

- Các tiểu ban chuyên trách.

Tiểu ban nội dung do đ/c Võ ThớiTrung phụ trách cùng với các Phó Trưởng ban,

- Tiểu ban triển lãm : do đ/cNguyễn Văn Nhi và Trần Văn Dưỡng phụ trách.

- Tiểu ban tổ chức hành chánh :do đ/c Trần Văn Dưỡng phụ trách.

3. Thành viên hội nghị :

Bao gồm đại diện :

- Các ngành Trung ương và thànhphố có liên quan.

- Các Trường và các Viện tronglĩnh vực KHKT xây dựng.

- Các nhà KHKT và chuyên giatrong lĩnh vực KHKT xây dựng.

- Các tỉnh phía Nam có liênquan.

- Báo Sài Gòn Giải phóng.

- Báo Khoa học phổ thông.

- Đài phát thanh và truyền hình.

- Hội trí thức yêu nước.

IV- KINH PHÍ

Do Thường trực duyệt cấp trongngân sách KHKT thành phố, bao gồm :

- Bồi dưỡng cho các nhà KHKTnghiên cứu xây dựng các báo cáo và chuyên đề KHKT.

- Chi phí in ấn và tặng phẩm.

- Chi phí triển lãm.

- Chi phí trong hội nghị (ăn, ở,đi lại, trang trí, tặng phẩm).

Các Tiểu ban cần làm dự trù kinhphí để giao cho Tiểu ban tổ chức và Ban KHKT tổnghợp chung và trình Thường trựcỦy ban nhân dân thành phố xét duyệt.

V- THỜI GIAN

Họp chính thức trong 2 ngày liêntục :

- Thủ tục đi đến chủ trươngchính thức của TP : tháng 11.

- Chuẩn bị nội dung và triển lãm: tháng 12 và qúy I/1983.

- Hội nghị chính thức : đầutháng 4/1983

- Địa điểm : Nhà hát lớn thànhphố.

Ban Trù bị và các Tiểu ban, cácngành cần khẩn trương triển khai ngay công việc được phân công để phấn đấu đạtcả yêu cầu về chất lượng và thời gian.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Danh