VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 243/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ DỰ ÁNTHỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Ngày14 tháng 11 năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kiểm tra tình hình thicông trên công trường và chủ trì họp giao ban tiến độ Dự án thủy điện TuyênQuang với các Bộ, ngành, địa phương liên quan. Tham dự cuộc họp có đại diệnlãnh đạo các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủyban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Tổng giám đốc Tập đoànĐiện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.

Saukhi nghe Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng giám đốc Tổng công tySông Đà báo cáo tình hình xây dựng công trình, giải pháp để vận hành thương mạicác tổ máy của Dự án thủy điện Tuyên Quang; ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dâncác tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng, lòng hồ và di dân tái định cư; ý kiếncủa lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:

1.Đánh giá chung:

Trongthời gian qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Chủ đầu tư), Tổng công ty Sông Đà(Tổng thầu) đã có nhiều cố gắng hoàn thành xây dựng tuyến áp lực, hồ chứa đãtích nước, tham gia chống lũ, cấp nước tưới, tiêu, đổ ải, góp phần cho nhà máythủy điện Hòa Bình, Thác Bà và hệ thống điện vận hành hiệu quả; các tỉnh TuyênQuang, Hà Giang, Bắc Kạn đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóngmặt bằng, di dân tái định cư; tuy nhiên tiến độ chung của cả công trường đãkhông hoàn thành mục tiêu vận hành thương mại các tổ máy theo ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 600/VPCP-CN ngày 17 tháng 4 năm 2006. Dựán thủy điện Tuyên Quang và một số nguồn điện khác do chậm tiến độ phát điện đãvà đang ảnh hưởng đến việc cân đối nguồn điện mùa khô năm 2007 - 2008.

2. Mụctiêu tiến độ Dự án thủy điện Tuyên Quang: để đáp ứng nguồn điện cho phát triểnkinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2008là 8,5 - 9%, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là Chủ đầutư và Tổng thầu cần nỗ lực cao hơn, đề ra các giải pháp cụ thể để đưa các tổmáy thủy điện Tuyên Quang vào vận hành theo tiến độ như sau:

- Vậnhành thương mại tổ máy số 1: tháng 1 năm 2008.

- Vậnhành thương mạitổ máy số 2: tháng 4 năm 2008

- Vậnhành thương mại tổ máy số 3: tháng 8 năm2008.

3.Nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương liên quan:

a) Tậpđoàn Điện lực Việt Nam (chủ đầu tư):

- Xâydựng ngay các giải pháp để đáp ứng nguồn điện cho phát triển kinh tế-xã hội khitổ máy số 1 nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang chưa vào vận hành.

- Chỉđạo các đơn vị hoàn thành trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án thuỷ điệnTuyên Quang; có giải pháp thi công lưới điện đồng bộ đáp ứng việc thí nghiệm,hiệu chỉnh, xông điện và tải điện lên lưới điện quốc gia theo quy định hiệnhành.

b)Tổng công ty Sông Đà (Tổng thầu):

- Phốihợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu phụ Ha Bin - HPE (Trung Quốc)rà soát kỹ và lập danh mục các vật tư, thiết bị còn thiếu; cử cán bộ sang TrungQuốc làmviệc với Tập đoàn Ha Bin để nhận đủ vật tư, thiết bị còn thiếuvề công trường; khẩn trương lắp đặt đáp ứng mục tiêu tiến độ nêu trên; bố tríđủ nhân lực, thiết bị, đề ra các giải pháp tổ chức thi công đồng bộ, tổ chứcthi công 3 ca, đảm bảo chất lượng và mục tiêu, tiến độ đề ra; khẩn trương thicông đường giao thông tránh ngập 2 bờ, hoàn thành trước mùa lũ năm 2008.

- Tổngthầu và Chủ đầu tư thực hiện chế độ giao ban thường xuyên, kịp thời giải quyếtcác vướng mắc để không ảnh hưởng tiến độ khởi động tổ máy số 1.

c) BộCông Thương có thư gửi Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc để có ý kiếnvới Tập đoàn Ha Bin khẩn trương gửi vật tư, thiết bị còn thiếu nhằm kịp thờiphục vụ công tác lắp đặt các tổ máy số 1, 2, 3 để đưa vào vận hành thương mạitheo tiến độ nêu trên.

d) BộXây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá về chất lượng thiết bị quan trắcđập và nhà máy; đồng thời đề ra các giải pháp để Chủ đầu tư, Tổng thầu và nhàthầu cung cấp thiết bị quan trắc thực hiện.

đ) Hộiđồng nghiệm thu Nhà nước có trách nhiệm nghiệm thu công trình thủy điện TuyênQuang theo đúng quy định.

e) BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Bộ có kếhoạch và giải pháp giúp đỡ các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn phát triểnsản xuất, trong đó đặc biệt chú ý việc lồng ghép các chương trình dự án do Bộquản lý để hỗ trợ và đầu tư các điểm tái định cư (khuyến nông, khuyến lâm,khuyến ngư) nhằm từng bước ổn định cuộc sống và sản xuất của nhân dân.

g) BộTài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liênquan khẩn trương xây dựng Quy trình quản lý hồ chứa thủy điện nói chung vàtrước mắt cho hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

h) BộKế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí vốn để các tỉnh TuyênQuang, Hà Giang, Bắc Kạn thực hiện di dân tái định cư theo Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

i) Ủyban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Hà giang, Bắc Kạn hoàn thành dứt điểm việcchuyển dân đến điểm tái định cư trong năm 2007; hoàn thành việc giao đất ở, đấtsản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ tái định cư theo LuậtĐất đai. Thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng tại các điểm tái định cư đểphục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân; chăm lo ổn định đời sống và pháttriển sản xuất của các hộ tái định cư, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khuyếnnông, khuyến lâm, khuyến ngư; nơi còn quỹ đất trồng rừng sản xuất thì phải giaođất lâu dài cho các hộ để trồng rừng góp phần tăng thu nhập và bảo vệ môitrường; thực hiện thanh quyết toán các công trình xây dựng tại các điểm táiđịnh cư và bàn giao đưa vào sử dụng có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tragiám sát việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

k) Yêucầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Chủ đầutư), Tổng công ty Sông Đà (Tổng thầu) và các đơn vị liên quan chấp hành tốtnhiệm vụ nêu trên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, đưa tổ máy số 1 vào vận hànhđúng tiến độ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các PTTgCP
- Các Bộ: Công Thương,
Xây dựng, NN và PTNT, KH và ĐT, Tài chính,
Tài nguyên và MT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn;
- Tập đoàn ĐLVN, TCTY Sông Đà;
- BQL TĐ 1 (Nhà 10 Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân Hà Nội);
- ĐIC Thái Phụng Nê, Phái viên TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
Website CP, các Vụ: TH, NN, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, CN (3).32

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy