VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 245/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN XÂY DỰNG "CHIẾNLƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC THỜI KỲ 2011-2020 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015"

Ngày 15 tháng 11 năm 2007, tạiHà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, TrươngVĩnh Trọng và Hoàng Trung Hải đã nghe báo cáo về việc thành lập Tiểu ban xâydựng "Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm2011-2015". Cùng dự họp với Thủ tướng và các Phó Thủ tướng có đại diệnlãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đãkết luận như sau:

1. Ban Cán sự Đảng Chính phủ cótrách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc xây dựng "Chiến lược phát triển đấtnước thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch 58 năm 2011-2015" để trình Bộ Chính trịvà Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Đồng ý những nội dung nêutrên trong Đề án thành lập Tiểu ban xây dựng Chiến lược do Bộ Kế hoạch và Đầutư trình. Giao Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh Đề án và thaymặt Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Về thành phần Tiểuban, cần bổ sung thêm lãnh đạo của một số tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc (ĐiệnBiên), miền Trung (Nghệ An), Tây Nguyên (Đăc Lắk), đồng bằng sông Cửu Long (SócTrăng).

3. Đồng ý thành lập Tổ Biên tậpdo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc làm Tổ trưởng; Chủ tịch ViệnKhoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CaoViết Sinh làm Tổ phó.

Giúp việc cho Tổ Biên tập có 2nhóm công tác:

- Nhóm xây dựng chiến lược 10năm do Chủ tịch Viện Khoa học và xã hội Đỗ Hoài Nam làm Trưởng nhóm;

- Nhóm xây dựng kế hoạch 5 nămdo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh làm Trưởng nhóm.

Thành viên các nhóm cần bổ sungthêm một số Thứ trưởng, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội,Hiệu trưởng một số trường Đại học lớn, Viện nghiên cứu, Tổng Giám đốc hoặc Chủtịch Hội đồng quản trị của một số Tập đoàn kinh tế lớn.

4. Đồng ý thành lập các Tổnghiên cứu chuyên đề: Mỗi Bộ và thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 01 tổnghiên cứu chuyên đề chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịchỦy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời, chịu sự chỉ đạophân công của Tổ Biên tập theo cơ chế hoạt động thống nhất. Thành phần các Tổnghiên cứu chuyên đề do Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thànhphố trực thuộc Trung ương quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ,
các Vụ: TH, CN, NN, VX, KG, NC, ĐP,
QHQT, CCHC, ĐMDN, Vụ III;
- Lưu: VT, KTTH (3). Nguyện (3) 40.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy