VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2004

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP

Ban Chỉ đạo cải cách hành chínhcủa Chính phủ ngày 30 tháng 01 năm 2004.

Ngày 30 tháng 01 năm 2004, tạiVăn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã làm việc với Ban Chỉđạo cải cách hành chính của Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Đoàn Mạnh Giao, Bộtrưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay mặt Đoàn công tác báo cáo kết quảkhảo sát cải cách hành chính tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Tổng Thư kýBan Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Thang Văn Phúc báo cáo công táccải cách hành chính năm 2003 và nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2004, ý kiếnphát biểu của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính củaChínhphủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Về công tác cải cách hành chính năm 2003

Tán thành những đánh giá nêutrong báo cáo về những kết quả cải cách hành chính đã làm được trong năm 2003.Trong điều kiện các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Ban Thư kýcủa Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm, không có nhiều thời gian cho công tác cảicách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã làm được nhiều việc có kết quả.Tuy nhiên, tiến trình cải cách hành chính vẫn chậm, hiệu quả thấp, sự chỉ đạokhông tập trung và thiếu đồng bộ. Cải cách hành chính chưa gắn với chống quanliêu, tham nhũng làm trong sạch bộ máy hành chính nhà nước. Báo cáo chưa làm rõđược nguyên nhân của những hạn chế, những việc làm chưa tốt. Đáng lưu ý là nhậnthức chung của cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về cải cách hành chính chưathống nhất; hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, BanThư ký của Ban Chỉ đạo không đều và không chặt chẽ. Đây là chỗ yếu cần sớm đượckhắc phục.

2. Về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2004

Thực trạng đất nước cũng như yêucầu khách quan đặt ra nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính để thúc đẩy tăngtrưởng kinh tế, làm trong sạch bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý hành chính.Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP của Chính phủ xác định một số vấn đề cấp bách vềcải cách hành chính cần tập trung giải quyết nằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh,bền vững và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cục. Vì vậy, cải cách hành chính là mộttrong tâm chỉ đạo của Chính phủ năm 2004.

Tán thành những đề xuất về nhiệmvụ chủ yếu nêu trong báo cáo. Cần thực hiện ráo riết, đồng bộ ở tất cả các bộ,ngành và địa phương các chương trình hành động thực hiện Chương trình tổng thểcải cách hành chính 10 năm (2001 - 2010) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Ban Chỉ đạo cải cách hành chính phải giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt cácnhiệm vụ sau đây:

1). Nghiên cứu đề xuất và giúpChính phủ chỉ đạo thựchiện những giải pháp cần thiết để gắn chặt cải cách hànhchính với đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, làm trong sạch bộ máy hànhchính; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2). Trong năm 2004, phải chỉ đạomột cách tập trung, ráo riết để thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa cảicách sâu sắc là:xây dựng và ban hành cơ chế quản lý mới đối với các đơn vị sựnghiệp, thực hiện xã hội hoá các hoạt động dịch vụ công; sửa đổi, bổ sung cácquy định cần thiết để đẩy mạnh việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

3). Chỉ đạo việc xây dựng và tổchức thực hiện các đề án cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng đỗi ngũ cán bộ, công chứchànhchính nhà nước từ nay đến năm 2010. Học viện Hành chính Quốc gia phải tậptrung công sức vào nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcđăng làm việc trong bộ máy hành chính theo chức anh và trình độ của từng đốitượng, không thiên về đào tạo theo bằng cấp, học vị.

4) Khẩn trương hoàn chỉnh dựthảo Nghị quyết của Chính phủ về phân cấp quản lý hành chính nhà nước, thể hiệnrõ chủ trương tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm cho các địa phương (cả 3 cấptỉnh, thành phố; quận, huyện và xã, phường, thị trấn); làm rõ thẩm quyền vàtrách nhiệm mỗi cấp và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước.

5) Tiếp tục rà soát để sửa đổi,loại bỏ các thủ tục hành chính vấn đang gây phiền hà, cản trở công việc làm ăncủa dân và doanh nghiệp. Trước hết là trên các lĩnh vực hải quan, thuế, đầu tư,xây dựng cơ bản,... Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính cần phân công một số đồngchí thành viên trực tiếp phụ trách việc này, phối hợp chặt chẽ với các bộ cóliên quan, ấn định rõ thời gian phải đạt một số kết quả cụ thể.

6) Khẩn trương triển khai thựchiện chương trình hiệnđại hoá hoạt động của nền hành chính nhà nước, trọng tâmlà chương trình tin học hoá, để nhanh chóng đổi mới cách làm việc, nâng caochất lượng công tác, trước hết ở các cơ quan trung ương.

7) Giúp ban Cán sự Đảng Chínhphủ chuẩn bị báo cáo với Bộ Chính trị về tình hình thực hiện chương trình cảicách hành chính nhà nước thời gian qua. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chínhtrị sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá 3 năm cải cách hành chính và bànnhiệm vụ cải cách hành chính mấy năm sắp tới.

3. Về chấn chỉnh và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hànhchính của Chính phủ.

Muốn chỉ đạo cải cách hành chínhđạt được hiệu quả cao, phải kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với cải cáchtư pháp, đổi mới hoạt động lập pháp, gắn cải cách hành chính với xây dựng vàchỉnh đốn Đảng. Trong báo cáo trình Bộ Chính trị có thể đề cấp vấn đề thành lậpUỷ ban Cải cách nhà nước như kinh nghiệm của một số nước. Trước mắt, về phầntrách nhiệm của Chính phủ, cần tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ và cải tiếnsự hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

1. Từ nay trong các phiên họphàng tháng, Chính phủ nghe báo cáo tóm tắt tình hình cải cách hành chính gắnvới tình hình chung về kinh tế xã hội. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Chỉđạo Cải cách hànhchính của Chính phủ để làm báo cáo này, nêu rõ nhận xét vềtình hình và kết quả triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính ởcác bộ,các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các địa phương.Mỗi tháng một lần vào những ngày đầu tháng, Thủ tướng làm việc với Ban chỉ đạocải cách hành chính để quyết định kịp thời các công việc cần thiết theo đề xuấtcủa Ban Chỉ đạo.

2. Xác đinh rõ chức năng, nhiệmvụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính. Ban Chỉ đạo không chỉ làmchức năng thăm mưu, tư vấn mà trực tiếp giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thựchiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đã đượcthông qua. Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng xem xét, có ý kiến về các dự thảo Nghịđịnh của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng có nội dung cải cáchhành chính.

3. Điều chỉnh sự phân công trongBan Chỉ đạo sau khi đã bổ sung hai đồng chí (Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn SinhHùng vàTrưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Trần Xuân Giá) như đã quyết địnhtrong phiên họp Ban Chỉ đạo tháng 8 năm 2003. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làmnhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

4. Kiện toàn Ban Thư ký Ban Chỉđạo cải cách hành chính. Ban Thư ký đặt tại Văn phòng Chính phủ, gồm 10 đến 15cán bộ cónăng lực nghiên cứu và chỉ đạo cải cách hành chính thuộc biên chế củaVăn phòng Chính phủ, trong đó có khoảng 4 đến 5 đồng chí làm việc chuyên trách.Ban Thư ký có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất ý kiến về chính sách, chủ trương, kếhoạch tiến hành cải cách hành chính, giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, đônđốc, kiểm tra các bộ, ngành địa phương thực hiện công tác cải cách hành chính.Tổng Thư ký là một đồng chí cấp Thứ trưởng cũng làm việc chuyên trách cải cáchhành chính.

Đồng chí Nguyễn Khánh và Đồngchí Đỗ Quốc Sam thaymặt Ban Chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Ban Thư ký.

Văn phòng Chính phủ đảm bảo cácđiều kiện làm việc của Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao