VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 251/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆCVỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KOM TUM

Ngày 22 tháng 11 năm 2007 tạiVăn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạotỉnh Kon Tum. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Ủy ban dân tộc, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Saukhi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo về một sốkiến nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của cácBộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương chỉ đạo Tậpđoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm hết trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thựchiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư liên quan đếncác dự án thủy điện do EVN làm chủ đầu tư.

2. Về hỗ trợ đào tạo, dạy nghềvà chuyển đổi cơ cấu sản xuất đối với các hộ di dân tái định cư công trình Thủyđiện Plei Krông: Tỉnh khẩn trương phê duyệt Đề án Quy hoạch bố trí dân cư tạihuyện Đăk Hà; Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vớiTỉnh để thống nhất phần vốn tham gia thực hiện Đề án. Trong quá trình thực hiệnđầu tư, Tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt lồng ghép các chương trình, dự án để pháthuy hiệu quả đầu tư.

3. Về tiền sử dụng đất ở đối vớicác hộ di dân tái định cư công trình Thủy điện Plei Krông: giao Bộ Tài chínhnghiên cứu hướng dẫn Tỉnh thực hiện.

4. Đồng ý về chủ trương nângcấp, mở rộng quốc lộ 24 nối từ tỉnh Kon Tum đến tỉnh Quảng Ngãi; giao Bộ Giaothông vận tải chỉ đạo lập dự án đầu tư khai thác tuyến đường này, có tính đếnđịnh hướng phát triển của Khu vực; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải xác định nguồn vốn, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

5. Đồng ý cho tạm ứng 65 tỷ đồngvốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2008 để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộngquốc lộ 24 đoạn qua thị xã Kon Tum (dài 3,4 km); giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải bố trí vốn để hoàn trả.

6. Việc khắc phục máy bơm hưhỏng và bồi thường thiệt hại hoa màu tại khu vực cánh đồng Yảng Màng, xã VinhQuang, thị xã Kon Tum: giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Tỉnh giảiquyết dứt điểm.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải, Công Thương,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Tập đoàn
Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP và
các Vụ: KTTH, CN, NN, TH, IV;
- Lưu: VT, ĐP (5b). B(40).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy