ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 26/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 1982

THÔNG BÁO

ĐÍNHCHÁNH BỔ SUNG CÔNG VĂN SỐ 39/UB NGÀY 6-1-1982 VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÁC MÁY GHI VÀPHÁT HÌNH NHẬP VÀO THÀNH PHỐ

Kính gởi :

- Thủ trưởng các sở ban ngành của Thành phố.
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố.
- UBND các Quận, Huyện

Ở điểm 2 (trong Công văn nóitrên) được bổ sung những chữ có gạch chơn dòng như sau :

Các cơ quan chức năng cần dùngcác loại máy này (trừ cơ quan đài truyền hình thành phố, Sở Văn hóa thông tin,Phân cục Hải quan, cơ quan điện đài và an ninh của quân đội và Công an, Việnnghiên cứu kỹ thuật phát thanh và truyền hình).

TL. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
ỦY VIÊN THƯ KÝ
Nguyễn Văn Tùng