BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2742/TM-XNK

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003

THÔNG BÁO

V/V NGỪNG CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU (E/L) TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG QUẦN ÁO BHLĐ (CAT.76) SANG THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2003

Căn cứ thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp số 08/2002/TTLT /BTM/BKHĐT/BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002;
Tính đến 06/08/2003, thực hiện mặt hàng quần áo BHLĐ (Cat.76) xuất sang thị trường EU đạt 81%;
Căn cứ tổng nguồn hạn ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào EU trong năm 2003 Bộ Thương mại thông báo:

1. Kể từ ngày 12/08/2003, các Phòng quản lý XNK thuộc Bộ Thương mại ngừng cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với mặt hàng quần áo BHLĐ (Cat.76) xuất khẩu sang thị trường EU năm 203. Trường hợp các lô hàng đã xuất khẩu trước ngày 12/08/2003 (ngày ký chứng từ vận tải) nhưng chưa làm thủ tục xin E/L sẽ được cấp E/L cho tới hết ngày 15/08/2003.

2. Để xử lý phần hạn ngạch còn lại tránh giao vượt, đề nghị các doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu mặt hàng quần áo BHLĐ (Cat.76) sang thị trường EU năm 2003 báo cáo (bằng văn bản) về Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu), 21 Ngô Quyền, Hà Nội chậm nhất 19/08/2003 theo nội dung sau:

Tình hình thực hiện hạn ngạch tính đến 11/08/2003

Số lượng đã ký hợp đồng và kế hoạch giao hàng từ ngày 12/08/2003 đến 31/12/2003

Ghi chú

Số lượng đã sản xuất chờ giao hàng

Số lượng hàng đã nhập nguyên phụ liệu

Số hợp đồng; tên khách hàng; thời hạn giao hàng

Báo cáo trên gửi kèm theo các chứng từ : 1/ Hợp đồng và Phụ lục (có chỉ rõ mã hàng, thời gian giao hàng và nước nhập khẩu); 2/ Tờ khai hoặc hoá đơn nhập/mua nguyên phụ liệu.

Bộ Thương mại thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện ./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự