BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 307/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 6 VÀ 6 THÁNGĐẦU NĂM 2007.

Ngày 09/7/2007, tại Bộ GTVT Bộtrưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban thường kỳ tháng 6 và 6 tháng đầunăm 2007. Khách mời dự họp có đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòngChính phủ, Bộ Nội vụ. Dự họp có các Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Trần Doãn Thọ,Nguyễn Hồng Trường; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoànGTVT VN, Công đoàn cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh traBộ, các Vụ, Cục, Viện, Thường trực phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn Bộ,Trung tâm tin học, Văn phòng Uỷ ban ATGTQG, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT,Công ty Tư vấn thiết kết GTVT phía Nam, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chíGTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trìnhbày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2007, trọng tâm công tác tháng6/2007; ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan,đơn vị… Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

Bộ trưởng phê duyệt nội dungcông tác tháng 7/2007 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cậpnhật trong báo cáo giao ban và ý kiến tham gia của các đơn vị, thống nhất với ýkiến bổ sung của các Thứ trưởng và nhấn mạnh thêm các vấn đề sau đây:

1. Trên cơ sở báo cáo giao bantháng 6 và 6 tháng đầu năm 2007, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan khẩn trương ràsoát lại kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6tháng cuối năm nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2007.

2. Công tác soạn thảo và banhành văn bản quy phạm pháp luật, đề án: đã cơ bản hoàn thành chương trình 6tháng đầu năm, Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của các các cơ quan, đơn vịtrong thời gian qua. Tuy nhiên các cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa chấtlượng soạn thảo đề án, đặc biệt cân nhắc sự cần thiết của đề án, tiên liệu thờigian thực hiện trước khi đề xuất các chương trình, đề án để tránh tình trạngxin lùi, hoãn thời gian trình hoặc xin huỷ.

Vụ Vận tải và Văn phòng Bộ làmviệc với cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện trình Chínhphủ ban hành Nghị định thay thế NĐ152; Đề án quản lý, bảo vệ hành lang an toàngiao thông đường bộ; Đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến2010.

3. Công tác quy hoạch: Các Cụcquản lý nhà nước chuyên ngành khẩn trương cập nhật, điều chỉnh bổ sung các quyhoạch theo đúng tiến độ yêu cầu, hoàn thành trong tháng 7/2007 để trình Chínhphủ, Vụ Kế hoạch đầu tư tổng hợp, chuẩn bị cuộc họp báo cáo lãnh đạo Bộ. Vụ Kếhoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát bổ sung quyhoạch hệ thống đường bộ ven biển, triển khai nghiên cứu đề án xây dựng tuyếnvận tải hành khách cao tốc Bắc – Nam trên biển.

4. Công tác kế hoạch: Vụ Kếhoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điềuchỉnh kế hoạch 2007 cho phù hợp, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch 2008ngay.

5. Công tác quản lý đầu tư xâydựng cơ bản:

- Tiến độ thực hiện các dự ánchậm, tình hình giải ngân đạt quá thấp, các đồng chí Thứ trưởng tập trung chỉđạo quyết liệt, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của các cơquan, đơn vị, các Ban QLDA và các nhà thầu.

- Các dự án chuẩn bị đầu tư, cácdự án bắt đầu triển khai thực hiện chậm cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giảingân, Vụ KHĐT, Cục Giám định kiểm tra, đôn đốc quyết liệt.

- Đối với các dự án đầu tư bằngnguồn vốn ngoài ngân sách (BOT, BT...): hiện nay các nhà đầu tư còn thiếu kinhnghiệm, lúng túng về thủ tục, Vụ KHĐT hướng dẫn, giải thích rõ về quy trìnhthực hiện, đồng thời đôn đốc các tư vấn hoàn chỉnh dự án đầu tư, sớm phê duyệtđể làm cơ sở triển khai một số dự án trọng điểm trong năm 2007 (cảng LạchHuyện, vịnh Vân Phong, luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu...). VụKHĐT nghiên cứu hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định 78/2007/NĐ-CP đối với các dự án cầu Đồng Nai mới, mở rộng QL51...

6. Công tác cải cách hành chính:

- Trong tháng 7/2007 Bộ sẽ tổchức hội nghị về công tác cải cách hành chính, các Vụ, Cục, các cơ quan đơn vịrà soát lại kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, báo cáo cụ thể kết quả, tồn tạivà đề xuất giải pháp.

- Công tác cải cách hành chínhphải gắn liền với phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Đăng kiểm VN tiến hành kiểm tra các vụ việc tiêucực xảy ra tại các trạm đăng kiểm, tìm ra nguyên nhân, lỗ hổng dẫn đến tiêu cựcvà đề xuất giải pháp khắc phục; phối hợp với Cục Đường bộ VN tiến hành kiểm tracông tác đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe cơ giới theo kế hoạch.

- Thanh tra Bộ rà soát lại tìnhhình thực hiện, xử lý kết luận sau thanh tra.

7. Công tác vận tải và an toàngiao thông:

- Bộ trưởng phân công Thứ trưởngNguyễn Hồng Trường chủ trì hội nghị giao ban an toàn giao thông tháng 7/2007,các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành chuẩn bị báo cáo theo nhiệm vụ được giao.

- Triển khai Nghị quyết 32/2007/NQ-CP các Vụ, Cục khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện. CụcĐường bộ VN báo cáo thống kê các điểm đen và tình hình xử lý, nghiên cứu quyđịnh về tiêu chuẩn bắt buộc đối với lái xe khách.

- Văn phòng Bộ và Vụ Vận tảiphối hợp với Văn phòng Chính phủ để bố trí lịch tổ chức Hội nghị sơ kết an toàngiao thông 6 tháng đầu năm và triển khai Nghị quyết 32/2007/NQ-CP trong tháng7/2007.

- Vụ Vận tải phối hợp với CụcĐường sông VN chuẩn bị báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện tổng điều traphương tiện thuỷ nội địa và người lái.

8. Các công tác khác:

- Các Vụ, Cục rà soát lại cơ chếchỉ đạo điều hành của đơn vị mình, xem xét điều chỉnh phân công nhiệm vụ và cơchế phối hợp trong nội bộ cho phù hợp.

- Văn phòng Bộ tham mưu để Bộtrưởng ban hành quy định về trách nhiệm của các Vụ, Cục trong việc thực hiện, trảlời kiến nghị của cử tri, thực hiện lời hứa của Bộ trưởng trước Quốc hội.

- Các cơ quan, đơn vị tập trungthực hiện xây dựng đề án và văn bản qui phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ trìnhtheo kế hoạch đã đăng ký.

- Mùa mưa bão đã bắt đầu, Thườngtrực phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn Bộ, các Cục quản lý nhà chuyênngành tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quanthực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ;
- Lưu VT, TH (6b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công