VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 38/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠOTỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày 27/02/2007, tại thành phố TháiNguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Giao thông Vận tải, Văn hoá-Thông tin, Tổng cục Du lịch và Văn phòng Chính phủ.Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm2006, nhiệm vụ năm 2007 và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chíBí thư Tỉnh uỷ và ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đãkết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong những năm qua, Đảng bộ, chínhquyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạtđược nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; năm 2006, nhiềuchỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt mức kế hoạch; an ninh chính trị và trật tựan toàn xã hội được giữ vững. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng bộ, chính quyền,lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh cần tiếp tục phát huy vàcố gắng phấn đấu hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Trong những năm tới, Tỉnh cần thấyđược vị thế của vùng Việt Bắc đối với cả nước, cũng như vai trò của Thái Nguyêntrong Vùng (Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trịxác định Thái Nguyên là trung tâm của vùng Việt Bắc về y tế, giáo dục; là cáinôi của công nghiệp thép...), cần đón nhận cơ hội mới của đất nước để tập trungchỉ đạo, thực hiện quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế-xãhội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Để thựchiện được mục tiêu trên, Thái Nguyên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệmvụ sau đây:

1. Tập trung rà soát lại các chỉtiêu đã đề ra của năm 2007 và cả giai đoạn 2006-2010, để bổ sung nhiệm vụ với yêucầu cao hơn, tầm nhìn dài hơn. Nghiên cứu đưa ra cơ chế, chính sách thông thoáng,động viên mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, phấn đấu đạt tốc độ tăngtrưởng kinh tế trên 12%/năm.

2. Trên cơ sở quy hoạch được phêduyệt, cần nhanh chóng xây dựng các dự án cụ thể để huy động vốn, các nguồn lựctrong và ngoài nước, kêu gọi nhiều hình thức đầu tư để thúc đẩy Thái Nguyên pháttriển nhanh, tương xứng với tiềm năng.

3. Cần huy động mọi nguồn lực vàoxây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh công nghiệp trên địa bàn, nhất làcông nghiệp thép, đưa tỷ trọng ngành công nghiệp lên cao trong cơ cấu kinh tếcủa Tỉnh.

4. Tập trung giải quyết tốt các vấnđề xã hội, trong đó ưu tiên công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc,nhất là vùng ATK và coi việc nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào là nhiệm vụchính trị quan trọng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Quan tâm hơnnữa sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giải quyếtdứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại của công dân trên địa bàn. Đẩy mạngcông tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hànhtiết kiệm; tích cực thực hiện cuộc vận động học tập đạo đức, tư tưởng Hồ ChíMinh.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan sơ kết 3 năm thựchiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phươnghướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du vàmiền núi Bắc Bộ đến năm 2010, đánh giá cụ thể những nội dung của Nghị quyết đãlàm được và chưa làm được, xác định rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp cụthể và cân đối nguồn lực tập trung hơn, báo cáo với Chính phủ quyết định nhằmđẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra,xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm về y tế, giáo dục của Vùng.

2. Giao Bộ Văn hoá-Thông tin và Tổngcục Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh: Thái Nguyên,Tuyên Quang và Bắc Kạn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch về đầu tư tôntạo, bảo tồn các di tích lịch sử kháng chiến của Chính phủ (ATK), quy hoạch dulịch, quy hoạch giao thông để hình thành một Khu du lịch quốc gia về lịch sử khángchiến (ATK) liên hoàn gồm các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn.

3. Giao Tổng cục Du lịch nghiên cứuđưa khu du lịch hồ Núi Cốc vào Quy hoạch du lịch trọng điểm quốc gia.

4. Đồng ý tiếp tục đầu tư cơ sở hạtầng các xã thuộc Chương trình 135 và kéo dài Chương trình đầu tư cho khu ATKđể thực hiện nâng cao điều kiện thoát nghèo cho đồng bào vùng căn cứ kháng chiến;giao Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo quy định.

5. Đồng ý chủ trương kéo dàiđường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn, giao Bộ Giao thôngVận tải đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; đồng thời, đầu tưđồng bộ dự án tuyến tránh quốc lộ 3 và đường Quang Trung để phát huy hiệu quả.

Đồng ý mở rộng, nâng cấp đường tỉnh268 theo dự án Tỉnh đã phê duyệt từ nguồn vốn chương trình mục tiêu; giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính xem xét và ứng trước kế hoạch năm 2008 củatỉnh Thái Nguyên để triển khai; Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo và giúp tỉnh TháiNguyên và tỉnh Bắc Kạn lập dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường này; thiết kếphải đáp ứng được yêu cầu mở rộng đường ở giai đoạn sau.

6. Đồng ý bố trí vốn đối ứng chodự án thoát nước thải thành phố Thái Nguyên để xử lý ô nhiễm nguồn nước thải raSông Cầu; giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc với các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch vàĐầu tư để xác định chính xác phương án và giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu tư đểcó căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

7. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn nghiên cứu và báo cáo Chính phủ về dự án hồ Văn Lang, huyện Đồng Hỷ.

8. Về khoản nợ 100 tỷ đồng nguồnvốn Kho bạc Nhà nước, Tỉnh phải có trách nhiệm hoàn trả; giao Bộ Tài chính nghiêncứu giãn nợ cho Tỉnh khoản vay này với thời gian hợp lý để Thái Nguyên có điềukiện phát triển kinh tế.

9. Về đề nghị tiếp tục Chương trìnhmục tiêu phủ sóng truyền hình, Chương trình phát thanh tiếng dân tộc, Tỉnh làmviệc cụ thể với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Bộ,ngành liên quan để giải quyết cụ thể.

10. Đồng ý chủ trương thực hiện Chươngtrình cầu truyền hình giữa ba địa phương (Thái Nguyên - Quảng Trị - Thành phốHồ Chí Minh) nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; giao Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với 3 tỉnh,thành phố thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể UBND tỉnh Thái Nguyên, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quanbiết, thực hiện.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Văn hoá - Thông tin,
Công nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Uỷ ban Dân tộc
- Tổng cục Du lịch;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thành uỷ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, NC, IV, TTBC;
- Lưu: Văn thư, ĐP(5), Công (60b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ