BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 406/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CẢITẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 18 ĐOẠN MÔNG DƯƠNG – MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

Ngày 15 tháng 8 năm 2007, tạivăn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì hộinghị thẩm định báo cáo cuối kỳ Dự án cải tạo, nâng cấp QL 18 đoạnMông Dương – Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạovà chuyên viên Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Tài chính – Kế toán; Vụ Khoahọc Công nghệ; Cục Giám định và QLCLCTGT; Cục Đường bộ Việt Nam; Văn phòngBộ GTVT; Sở GTVT Quảng Ninh; Ban Quản lý dự án I tỉnh Quảng Ninh; Tổngcông ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) – đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư vàTrung tâm tư vấn xây dựng 80 – đơn vị tư vấn thẩm tra dự án.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn lậpdự án đầu tư (TEDI) trình bày báo cáo cuối kỳ dự án; tư vấn thẩm trabáo cáo kết quả thẩm tra; ý kiến phát biểu của các Cục, Vụ và đại diệnchủ đầu tư, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận các nội dung sau:

1. Việc cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Mông Dương – Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là hết sức cấp thiếtnhằm đáp ứng nhu cầu vận tải tăng nhanh trong những năm qua và thờigian tới, phục vụ lưu thông hàng hóa tới các cửa khẩu biên giới Việt -Trung: Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phíaBắc và tỉnh Quảng Ninh, phục vụ cho việc hình thành và phát triển cáckhu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị theo quyết định của Thủ tướngChính phủ như Khu kinh tế tổng hợp Vân Đồn, Khu kinh tế Hải Hà …, dựán này nằm trong chiến lược “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” củanước ta và nằm trong quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải đườngbộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại quyết định số 162/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002. Dođó, dự án này cần sớm được thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu trên,đồng thời khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cũng như mất antoàn giao thông hiện nay trên tuyến QL 18 đoạn Mông Dương – Móng Cái.

2. Trên cơ sở kết luận tạihội nghị báo cáo đầu kỳ và chuyến đi thị sát tuyến đường (Thông báosố 186/TB-BGTVT ngày 08/5/2007 và thông báo số 243/TB-BGTVT của Bộ GTVTngày 12/6/2007) đơn vị tư vấn lập dự án (TEDI) đã cập nhật, bổ sung,điều chỉnh lại dự án đầu tư theo chỉ đạo của Bộ. Các nội dung tư vấnđề xuất thống nhất như sau:

- Vị trí, hướng tuyến:Tuyến bắt đầu từ Km165-QL18 đi trùng đường cũ tới Km165+170 rẽ phảiđi mới tránh thị trấn Mông Dương (trùng với cơ tuyến đường cũ từthời Pháp) đến Km171 sau đó đi bám theo QL18 hiện tại tới kết thúctại đầu cầu Hòa Bình (Km299+300).

- Tổng chiều dài toàn dựán khoảng 124 Km.

- Về Qui mô cấp đường:

+ Thống nhất chọn phương án đườngcấp III miền núi có châm chước, tuy nhiên cần hạn chế việc sử dụngchâm chước về bán kính đường cong nằm để nâng cao tốc độ và an toànchạy xe.

+ Quy mô cắt ngang: bề rộngnền đường 9,0m; mặt đường 6,0m; gia cố lề mỗi bên 0,5m với kết cấutương tự kết cấu mặt đường để đảm bảo khai thác an toàn.

+ Cầu cống: thống nhất nhưtư vấn đề xuất.

3. Về tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở thống nhất vềquy mô nêu trên và ý kiến, kiến nghị của tư vấn thẩm tra, TEDI khẩntrương hoàn chỉnh dự án đầu tư và lưu ý bổ sung thêm:

+ Tách toàn bộ công tác đềnbù, giải phóng mặt bằng thành một tiểu dự án riêng để bàn giao cho tỉnhQuảng Ninh triển khai thực hiện trong khuôn khổ nguồn vốn của dự án.

+ Nghiên cứu phương án phân kỳđầu tư làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn cho toàn bộ dự án; ưu tiên làmtrước các đoạn khó khăn, thường ách tắc và tai nạn giao thông nhất làcác đoạn có xe container bị lật đổ.

+ Trong TMĐT cần tính đủphương án đảm bảo giao thông và kiên cố hóa các mái ta luy đào sâu, đắpcao để đảm bảo sự ổn định trong khai thác, sử dụng.

- Giao Vụ Kế hoạch và Đầutư chủ trì thẩm định báo cáo dự án đầu tư, trình Bộ phê duyệt trongtháng 10 năm 2007; đồng thời, Vụ tham mưu cho Bộ bố trí một phần vốn ngânsách trong kế hoạch 2008 để triển khai các bước khảo sát, thiết kế kỹthuật và khởi công dự án và sớm có phương án trình Thủ tướng bổ sungdự án này vào danh mục các dự án sử dụng nguồn Trái phiếu Chính phủgiai đoạn đến năm 2010 để sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, giảiquyết nhu cầu cấp bách về giao thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộvà phục vụ trực tiếp chiến lược “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”của Nhà nước.

- Sở GTVT Quảng Ninh cótrách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để có phương án tiếp nhậntiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án này, đáp ứng tiến độ thựchiện toàn dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vănphòng Bộ GTVT xin thông báo để các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như thành phần họp;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- TT Ngô Thịnh Đức (báo cáo);
- TT Nguyễn Hồng Trường (báo cáo)
- UBND tỉnh Quảng Ninh
- Lưu: VT, KHĐT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công