BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 407/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH BÁO CÁO CUỐIKỲ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 27 ĐOẠN KM174+00 –KM272+800, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ NINH THUẬN.

Ngày 24 tháng 8 năm 2007 tạiVăn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì cuộc họp thôngqua báo cáo cuối kỳ dự án đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 27 đoạnKm174 – Km272+800 địa phận tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Tham dự cuộchọp gồm có Lãnh đạo và chuyên viên: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ Tài chính,Cục GĐ&QLCLCTGT, Cục ĐBVN, Ban QL các DA18, các đơn vị tư vấn thiết kế(Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533, Công ty cổ phần tư vấn XDCTGT8,công ty tư vấn XDCTGT497) và tư vấn thẩm tra (Công ty tư vấn xây dựng BộQuốc phòng). Sau khi nghe tư vấn thiết kế, Ban QLCDA18, tư vấn thẩm trabáo cáo và ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kếtluận như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư:

- Dự án cải tạo, nâng cấpQL27 đoạn Km174 – Km272+800, đi qua địa phận hai tỉnh Lâm Đồng và NinhThuận là dự án được tổng hợp lại từ 03 dự án thành phần, trước đâyđã được lập và phê duyệt dự án. Quốc lộ 27 là tuyến giao thông quantrọng nối các tỉnh Tây nguyên xuống Nam Trung bộ và ra cảng biển, cóý nghĩa hết sức quan trọng cho việc phát triển KTXH, an ninh quốc phòngcủa các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Trong những năm qua Chínhphủ và Bộ GTVT đã quan tâm đầu tư hệ thống giao thông khu vực NamTrung bộ và Tây nguyên, tuy nhiên so với nhu cầu thực tế vẫn chưa đápứng kịp tốc độ phát triển của khu vực. Gần đây tình hình phát triểnkinh tế - xã hội các tỉnh trong khu vực có nhiều chuyển biến nhưng vẫncòn khó khăn, đặc biệt tỉnh Ninh Thuận là một tỉnh rất nhiều khó khăn;vị trí địa lý không thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Vì vậy,việc đầu tư xây dựng QL27 đoạn Km174 – Km272+800 là hết sức cần thiết.

2. Quy mô, tiêu chuẩn kỹthuật, phân kỳ xây dựng:

2.1. Quy mô và tiêu chuẩnkỹ thuật: Phê duyệt dự án đầu tư tổng thể cho toàn bộ các đoạn từKm174 (Ngã ba Phi Nôm) đến – Km272+800 (giao với QL1A) theo quy mô và tiêuchuẩn kỹ thuật:

- Đoạn Km174 – Km206 đi qua khuvực có điều kiện địa hình bằng phẳng, cho phép đầu tư theo quy mô cấpIV đồng bằng (tương đương cấp III miền núi) với chiều rộng nền đường Bn= 9m; chiều rộng mặt đường Bm = 7m (trong đó gồm phần lề gia cố đồngnhất kết cấu áo đường).

- Đoạn Km 206 – Km224+745 là đoạntuyến vượt qua đèo Ngoạn Mục có điều kiện địa hình khó khăn, đầu tưtheo quy mô đường cấp IV miền núi có châm chước với chiều rộng nềnđường Bn = 7,5m; chiều rộng mặt đường Bm = 5,5m, gia cố lề mỗi bên 0,5mvới kết cấu đồng nhất kết cấu áo đường, xử lý gia cố lề đến sátmép rãnh và phía bụng đường cong tại các vị trí cục bộ có bán kínhđường cong nhỏ, độ dốc dọc lớn.

- Đoạn Km224+745 đếnKm272+800: đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng với chiều rộngnền đường Bn = 12m; chiều rộng mặt đường Bm = 7m, gia cố lề mỗi bên 2mvới kết cấu đồng nhất kết cấu áo đường.

- Công trình trên tuyến: Xây dựngmới toàn bộ các cầu không đảm bảo tải trọng và chiều rộng yêu cầu vớiquy mô mặt cắt ngang phù hợp với chiều rộng nền đường.

2.2. Phân kỳ đầu tư xâydựng: Việc phân kỳ đầu tư xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc:

- Phân kỳ đầu tư xây dựngtheo từng đoạn phù hợp với nguồn vốn được bố trí trong từng thời kỳ(không phân kỳ theo quy mô).

- Phải tính toán đầy đủ cácchỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo khi xây dựng xong, các đoạn đảm bảo quy mô và tiêuchuẩn kỹ thuật đề ra, đảm bảo điều kiện khai thác tốt và có tuổi thọlâu dài.

- Theo thống nhất với UBNDtỉnh Ninh Thuận tại Thông báo số 381/TB-BGTVT ngày 15/08/2007 của BộGTVT, Bộ sẽ cân đối bổ sung đủ vốn để hoàn hoành dự án đến năm 2010.Trước mắt, tập trung ưu tiên đầu tư các đoạn sau:

+ Đoạn Km174 – Km206: Đầu tưxây dựng hoàn chỉnh đảm bảo quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt.

+ Đoạn Km 206 – Km224+745: Đầutư cải tạo 3 đường cong bán kính nhỏ và xây dựng các cống không đủđiều kiện khai thác.

+ Đoạn Km227+250 – Km272+800:Xây dựng đoạn qua thị trấn Tân Sơn (Km236+500 – Km240+500) và đoạn tránhthị xã Phan Rang – Tháp Chàm (Km266+230 – Km272+800) theo quy mô và tiêu chuẩnkỹ thuật được duyệt.

3. Một số nội dung khác:

- Yêu cầu tư vấn hoàn chỉnhhồ sơ dự án theo nội dung kết luận và cập nhật theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình; Thông tư Số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xâydựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Trong đó đặc biệt là tính toán đủ chi phí dự phòng theo quy định.

- Xem xét để tính toán vàdự báo lưu lượng xe cho phù hợp.

- Về các thủ tục liên quan:Do đây là dự án chuyển tiếp được tổng hợp từ các dự án đã được phê duyệt,trước đây Bộ đã giao nhiệm vụ cho các tư vấn thực hiện một số hạng mụccông việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư (khảo sát, thiết kế, cắm cọcGPMB). Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện các công việc đã được giao đảm bảotiến độ theo yêu cầu thực tế của dự án. Giao Cục ĐBVN căn cứ điều kiệncụ thể để điều chỉnh phạm vi và tiến độ thực hiện cho phù hợp.

- Ban QLDA18 khẩn trương hoàn tấtcác thủ tục liên quan đến công tác đền bù, GPMB làm cơ sở triển khai cácbước tiếp theo.

4. Tiến độ thực hiện:Cục ĐBVN chỉ đạo Ban QLCDA18 và các đơn vị Tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơtheo các nội dung nêu trên trình Bộ trước 15/9/2007. Giao vụ KHĐT thẩmđịnh trình Bộ phê duyệt.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vănphòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triểnkhai thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công