BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 420/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚILÃNH ĐẠO TỈNH GIA LAI

Ngày 28/8/2007, tại Văn phòng BộGTVT, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã tiếp và làm việc với đồngchí Phạm Thế Dũng Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để bàn về các dự án giao thông tạiđịa phương. Cùng dự về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Lê Việt Hường Phó Chủtịch thường trực, Đào Xuân Liên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và lãnh đạo các sở ngànhcủa địa phương. Về phía Bộ GTVT có các đại diện Lãnh đạo các cơ quan trựcthuộc: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục đường bộ Việt Nam, Cục giám địnhvà QLCLCTGT, Cục Hàng không Việt Nam và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh vàcác thành viên trong buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã thống nhất vớiđồng chí Chủ tịch tỉnh Gia Lai kết luận như sau:

1. Quốc lộ 14 (đường Hồ ChíMinh):

- Đoạn từ thị xã Kon Tum đếnthành phố Plei Ku: Hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai đề nghị đầu tư theo phương thứcBOT, quy mô 4 làn xe, với TMĐT khoảng 1.000 tỷ. Bộ GTVT thấy khả năng hoàn vốncủa dự án là rất khó và theo kế hoạch sau năm 2010 sẽ triển khai tuyến tránhcao tốc;

Bộ GTVT thống nhất với hai tỉnhKon Tum và Gia Lai phối hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư giaiđoạn 1 của đường Hồ Chí Minh cho đoạn này để triển khai ngay theo quy mô 2 lànxe (Bnền = 12m và Bmặt = 11m).

Giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minhtách từ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Buôn Ma Thuột để hình thành dựán sớm.

- Việc mở rộng đoạn kéo dài phíaNam thành phố Pleiku: Bộ Giao thông vận tải thống nhất với tỉnh Gia Lai và phốihợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài dự án đoạn qua thành phố PleiKu và bố trí đủ vốn đến năm 2010 để triển khai;

- Việc mở rộng thị trấn Chư Sê(kể cả đoạn Km180 – Km181 QL25): Giao vụ KHĐT thẩm định điều chỉnh dự án trìnhLãnh đạo Bộ phê duyệt vào đầu tháng 9/2007; Cục Giám định và QLCL CTGT phêduyệt KH đấu thầu và hồ sơ mời thầu để Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức đấuthầu lại và phối hợp với Tỉnh triển khai thi công tiếp vào cuối năm 2007.

2. Quốc lộ 19:

- Nâng cấp, mở rộng đoạn HàmRồng – Biên giới (Huyện Đức Cơ): Giao Cục Giám định &QLCLCTGT và Ban QLDAđường bộ 5 chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành bàn giaovào cuối 9/2007. Riêng đoạn qua thị trấn Đức Cơ yêu cầu Ban QLDA đường bộ 5khẩn trương trình duyệt kế hoạch và hồ sơ mời thầu trong tháng 9/2007 để sớmtriển khai tổ chức đấu thầu và khởi công cuối năm 2007.

- Tuyến tránh thị xã An Khê:Giao Cục Đường bộ Việt Nam và Vụ KHĐT triển khai thủ tục để có thể phê duyệt dựán trước tháng 10/2007, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu cân đối đượcvốn năm 2008 sẽ triển khai.

- Mở rộng và xử lý các điểm đenđoạn qua thị trấn Đăk Pơ: Giao Cục ĐBVN phối hợp với Ban ATGT xem xét xử lý kịpthời để bảo đảm ATGT.

- Việc di dời trạm thu phí tạixã Chư Á: Giao Cục ĐBVN khẩn trương triển khai tách gói thầu trạm thu phí đểđấu thầu thi công sớm tại vị trí mới như đã thỏa thuận với UBND Tỉnh.

- Đoạn tránh thị trấn Chư Ty,huyện Đức Cơ: Bộ GTVT ghi nhận đề xuất của Tỉnh, khi có điều kiện sẽ đầu tư.

3. Quốc lộ 25:

- Đoạn Km 99+500 – Km 111: GiaoCục ĐBVN chỉ đạo tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ, khẩn trương tổ chức phê duyệt dựán trong tháng 9/2007 và triển khai các bước tiếp theo để Bộ GTVT cân đối bốtrí vốn XDCB năm 2008 triển khai.

- Các đoạn Km 129 – Km 143, Km148 – Km 155 và Km 160 – Km 164: Giao Cục ĐBVN bố trí đủ vốn sửa chữa đường bộnăm 2007 và 2008; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

4. Về Hàng không:

- Quy hoạch sân bay Pleiku: GiaoCục Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND Tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với quyhoạch chung để khai thác được loại máy bay A320, A321.

- Về đầu tư trang thiết bị và hệthống chiếu sáng phục vụ bay đêm: Giao Cục Hàng không Việt Nam sớm hoàn chỉnhhồ sơ và phê duyệt dự án để có cơ sở bố trí kế hoạch vốn triển khai thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ GTVT xin thông báo đến các cơ quan liên quan của Bộ GTVT và tỉnh Gia Laibiết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thứ trưởng (Để b/c);
- Tỉnh ủy, UBND, Sở GTVT Gia Lai;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, VP, Vụ KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công